Możliwości biznesowe stworzone przez ustawę OZE
  • English (UK)
  • pl-PL

Wykorzystanie na własne potrzeby energii z OZE przez przedsiębiorstwa MSP (często należące do najdroższej grupy taryfowej C)  w branżach przemysłu i przetwórstwa spożywczego nie jest nadal powszechne, ale zachodzące obecnie zmiany prawne w powiązaniu z rosnącymi kosztami energii i spadkiem cen rynkowych instalacji OZE, powodują że autoprodukcja energii wkrótce może stać się atrakcyjnym modelem wykorzystania energii w firmach.

Wejście w życie, z dniem 1 lipca 2016 r., nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (uOZE) z dnia 20 lutego 2015 r., stworzyło przedsiębiorstwom przemysłowym i usługowym nowe atrakcyjne perspektywy realizacji inwestycji w instalacje OZE. Zgodnie z Art. 41 ust. 1 pkt 3 Ustawy OZE, sprzedawca zobowiązany dokonuje zakupu oferowanej energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii przez wytwórcę będącego przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, pod warunkiem że energia elektryczna została wytworzona w tej mikroinstalacji po raz pierwszy po dniu wejścia w życie rozdziału 4. Zgodnie z Art. 41 ust. 8 uOZE przedsiębiorcy otrzymali możliwość sprzedaży wyprodukowanej energii elektrycznej po pełnej cenie rynkowej (w przypadku osób fizycznych stawka ta jest o 20-30% niższa).

Korzyści, jakie mogą czerpać przedsiębiorcy z inwestycji w OZE zależą od wielkości ekonomicznej firmy i jej specyfiki energetycznej, doboru rodzaju i wielkości instalacji OZE, a także wyboru modelu biznesowego jej realizacji. Dobór instalacji powinien być przedmiotem szczegółowej analizy na podstawie danych o zużyciu energii.

Pin It