Raport PV 2020
 • English (UK)
 • pl-PL

O nas

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) oferuje wykonanie raportu prognozy produkcji/produktywności energii elektrycznej z farmy fotowoltaicznej (PV) o następującym zakresie:

 • Podstawowe informacje o inwestycji
 • Metodyka
 • Dane oraz założenia przyjęte do symulacji:
  • dane meteorologiczne (nasłonecznienie, temperatura powietrza atmosferycznego).
  • parametry techniczne modułów fotowoltaicznych oraz ich usytuowanie, parametry techniczne falowników oraz konfiguracja sprzętu.
  • przyjęte wielkości strat oraz współczynnik wydajności (PR)
 • Wyniki analizy - prognoza produkcji energii elektrycznej
 • Obliczanie niepewności wyznaczania ilości energii wytwarzanej  przez instalację oraz wydajności przy różnych poziomach prawdopodobieństwa (p50,p75 oraz p90) z jakim instalacja przekroczy pewien pułap produkcji energii rocznej
 • Podsumowanie i rekomendacje


Fotowoltaika dla Firm

IEO wykonuje analizy w oparciu o metodykę i programy optymalizacyjne doboru komponentów systemu fotowoltaicznego w akceptowanym zakresie (bez dodatkowej weryfikacji) przez instytucje finansujące.

IEO oferuje też wykonanie niezależnej weryfikację prognoz produktywności przygotowanych przez innych Wykonawców zgodnie z wymaganiami banku (inwestora).

Koszt: wycena na podstawie wymaganych  danych do wykonania inwestycji,
Termin realizacji: termin wykonania usługi określany jest  indywidualnie (ok. 2 -4 tygodnie od momentu podpisania umowy) w zależności od dostarczanych danych.
Kontakt: biuro@ieo.pl

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) założony został w 2001r. jako niezależna grupa badawcza/think tank i jest pierwszym prywatnym instytutem naukowym w Polsce posiadającym głęboką znajomość całokształtu zagadnień z zakresu energetyki odnawialnej: fotowoltaika, biogaz, biomasa, energia wodna, energia wiatrowa, kolektory słoneczne, planowanie energetyczne, poczynając od polityki energetycznej i prawa, (opracował założenia do systemu zielonych certyfikatów i systemu aukcyjnego), prognoz cen i taryf energii elektrycznej, umów PPA,  analiz ekonomicznych i finansowych, a kończąc na kwestiach technicznych i projektowych. W sposób ciągły monitoruje rynek OZE oraz działania administracji państwowej w formule „watchdog”.

IEO ma też bardzo duże doświadczenie w uczestniczeniu w charakterze doradcy biznesowego (due-diligence, założenia i koncepcje rozwiązań technicznych, programy funkcjonalno-użytkowe, studia wykonalności, biznesplany, SIWZ, nadzór autorski i budowlany) w procesach inwestycyjnych z obszaru energetyki odnawialnej realizowanych przez firmy i samorządy oraz w projektach realizowanych w programach badawczych UE.

IEO prowadzi studia podyplomowe, szkolenia i konferencje z zakresu technologii, rynku, ekonomiki i prawa OZE dla krajowych przedsiębiorstw energetycznych (np. PGE, PKP Energetyka), komunalnych, finansowych (Alior Bank, BGŻ, mBank, ZBP) oraz zagranicznych (izby gospodarcze w Niemczech, we Francji oraz firmy energetyczne).

IEO zrealizował kilkadziesiąt ekspertyz i analiz nt. rynku energii, modeli biznesowych w energetyce odnawialnej oraz analiz ekonomicznych i prognoz dla instytucji rządowych, publicznych, Komisji Europejskiej oraz dla klientów biznesowych oraz dziesiątki międzynarodowych i krajowych programów badawczych. Od siedmiu lat IEO wydaje coroczny raport „Rynek Fotowoltaiki w Polsce”.

Zobacz relację ze spotkania z okazji jubileuszu XV-lecia Instytutu Energetyki Odnawialnej na terenie Zamku Ujazdowskiego w Warszawie.

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł

{simplepopup name=popUp20110803}

Test


{/simplepopup}