Raport PV 2020
  • English (UK)
  • pl-PL

Projekty

Aukcje OZE odbywają się w Polsce od 2016 roku. W dotychczasowych trzech aukcjach (2016, 2017 i 2018r.) wygrało łącznie 990 projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy prawie 0,9 GW oraz 42 projekty wiatrowe o łącznej mocy ponad 1 GW. Tegoroczne aukcje odbędą się w grudniu, a oferowane wolumeny aukcyjne przekroczą sumę wszystkich dotychczasowych kontraktów.

Ekologiczna specjalizacja jest najistotniejszym wyróżnikiem Banku Ochrony Środowiska. Od 1991 r. łączna wartość inwestycji służących ochronie środowiska zrealizowanych dzięki wsparciu BOŚ przekroczyła już 50 miliardów złotych. Były to zarówno przedsięwzięcia wspierające rozwój odnawialnych źródeł energii, jak i inne inwestycje na rzecz ochrony atmosfery, w tym działania zwiększające efektywność energetyczną. Bank finansuje także przedsięwzięcia służące ochronie wód czy zagospodarowaniu odpadów. Na finansowanie tych projektów, bank przeznaczył dotychczas ok. 19  miliardów złotych. Warto także dodać, że bank oferuje również szerokie spektrum produktów dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. 

Instytut Energetyki Odnawialnej opracował zaktualizowaną prognozę średniorocznych kosztów wytwarzania energii elektrycznej w polskim systemie elektroenergetycznym. Piąta z kolei aktualizacja prognozy IEO została oparta na weryfikacji założeń i wyników poprzedniej, która odnosiła się do scenariusza transformacji energetycznej wg projektu Krajowego planu na rzecz Klimatu KPEiK z grudnia 2019 r. Obecna prognoza uwzględnia ewolucyjną zmianę początkowo niezwykle konserwatywnego podejścia rządu do strategii energetycznej, aktualizuje dane statystyczne wskazujące na znacznie szybsze niż zakładał rząd RP odchodzenie od węgla (zarówno na poziomie wytwarzania jak i redukcji ambicji inwestycyjnych), szybszy rozwój OZE i gwałtowną poprawę konkurencyjności energetyki odnawialnej. Tam, gdzie rządowe założenia wyraźnie odbiegają od rzeczywistości, autorzy prognozy dokonali ich urealnienia, w szczególności w zakresie technologii OZE, w tym prosumenckich.

Użyty model prognostyczny nie tylko implementuje założenia rządowych polityk (w tym polityki energetycznej), ale też ich modyfikację na poziomie indywidualnych jednostek wytwórczych oraz parametrów pracy źródeł rozproszonych. Prognoza uwzględnia analizę wrażliwości kosztów energii z polskiego systemu energetycznego na różne czynniki technologiczne (np. tempo postępu technologicznego) jak i regulacje rynku energii wpływające na faktyczne współczynniki wykorzystania mocy z poszczególnych źródeł wytwórczych.

Opracowany raport wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku w zakresie ograniczania niepewności dotyczącej kształtowania się cen energii elektrycznej w Polsce, na co największy wpływ mają założenia. Ostateczna wersja KPEiK będzie względnie wiarygodnym, zgodnym z wymogami UE (i weryfikowanym przez Komisję Europejską) dokumentem, w którym ograniczane są elementy bieżącej gry politycznej czy wyborczej propagandy (w newralgicznym momencie był przygotowywany zarówno KPEiK jak i najbardziej aktualna prognoza IEO oparta na fundamentach, a nie wyborczej nadbudowie). Prognoza kosztów i cen - oparta na sprawdzonej metodologii i stabilnym i weryfikowalnym dokumencie bazowym - może służyć inwestorom w energetyce i bankom, a także konsumentom energii (inwestorom w efektywność energetyczną i prosumenckie OZE) jako punkt odniesienia dla projekcji cenowych przyjmowanych w inwestorskich biznesplanach. Syntetyczne wyniki prognozy kosztów i cen energii, w cenach stałych obrazuje poniższy wykres.

Koszty generacji, jak również ceny hurtowe ulegną długotrwałemu trendowi wzrostowemu. W latach 2020-2023 można spodziewać się stabilizacji cen hurtowych – m.in. w wyniku wprowadzenia rynku mocy i systemu wsparcia kogeneracji. Wzrosty cen są bezpośrednio związane z wydatkami inwestycyjnymi. Wyniki prognozy wskazują, że koszt uprawnień do emisji, mimo relatywnego wzrostu ich cen, przez stopniowo malejącą emisyjność polskiego sektora wytwórczego pozostanie w dłuższym okresie na podobnym poziomie. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą aktualizacją prognozy kosztów wytwarzania i cen energii do 2040 r.

 
 


Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł

{simplepopup name=popUp20110803}

Test


{/simplepopup}