Raport PV 2020
  • English (UK)
  • pl-PL

Box Strona Główna

Instytut Energetyki Odnawialnej, analizując niezwykle prężnie rozwijający się rynek fotowoltaiczny, stworzył pierwszy, autorski indeks giełdowy IEO_PV. Indeks ten skupia w sobie notowania spółek PV działających na giełdach NewConnect oraz na głównym parkiecie GPW. Jest to prosty i przejrzysty wskaźnik koniunktury rynku fotowoltaiki w Polsce.

Indeks IEO_PV obejmuje notowania od początku 2019 roku, kiedy to wyraźnie zauważalny stał się „giełdowy boom” spółek fotowoltaicznych. W skład IEO_PV wchodzą trzy firmy notowane na giełdzie NewConnect: Columbus Energy, Novavis i 01Cyberaton oraz cztery spółki notowane na rynku głównym GPW: ML System, Photon Energy, Sunex i Grodno. Indeks IEO_PV jest aktualizowany codziennie wraz z nowymi notowaniami na GPW i opatrzony jest comiesięcznym (na koniec każdego miesiąca) komentarzem IEO oraz Partnerów. 

Komentarz Wrzesień

Komentarz IEO do indeksu koniunktury branży PV – wrzesień ‘2021

Względna stabilizacja branży PV 

Sierpień 2021 r. nie był szczególnym miesiącem na rynku pod względem fotowoltaiki. Indeks koniunktury branży fotowoltaicznej IEO_PV, utrzymywał się na stabilnym poziomie. Jego wartość była ok. 10% niższa w stosunku do początku roku, ale względem lipca była wyższa o 1,6%. Lipiec był miesiącem bardzo małych wahań wartości spółek branży PV notowanych  na giełdzie.

Patrząc globalnie, indeks polskiej branży fotowoltaicznej początkiem sierpnia znajdował się na podobnym poziomie co globalny indeksu MAC dla światowej branży fotowoltaicznej w tym samym czasie. Natomiast druga połowa sierpnia była lepsza dla indeksu IEO_PV niż MAC, który zaliczył gwałtowny spadek około 9%, lecz na koniec miesiąca jego różnica względem lipca była na poziomie 0,2%. Indeks MAC od połowy maja zaczął wzrastać, a w trakcie miesięcy wakacyjnych jego wartości bardzo się wahały. Pokazuje to podobny trend do indeksu polskiej branży fotowoltaicznej.

Porównanie indeksu IEO_PV na tle indeksów MAC i WIG energia, na tle całego roku, pokazano na wykresie.

Bazowy indeks giełdowy WIG-Energia w skład którego wchodzą największe firmy energetyczne, jak i cześć spółek zajmujących się zieloną energią od połowy lipca zaczął wzrastać i wzrastał przez cały sierpień. Wzrost wartość m/m wyniósł 12,6%, a w porównaniu do początku roku jest to ponad 35%. Wartość ta, zbliża się to granicy rekordowej roku obecnego, gdzie poziom wynosił lekko ponad 40% względem początku roku. Wzrost indeksu WIG Energia mógł być spowodowany częściowym wzrostem spółek działających w branży OZE wchodzących w skład indeksu WIG-Energia, ale przede wszystkim wynikał ze wzrostu cen energii przy wzroście zapotrzebowania na energię w efekcie wychodzenia gospodarki z pandemii.

W sierpniu większość spółek fotowoltaicznych wchodzących w skład indeksu IEO_PV, zaliczyło spadek wartości w porównaniu do lipca (m/m). Największą stratę prawie 29% zaliczyła spółka Novavis, natomiast Sunex, ML System, Columbus Energy i 01Cyberaton ukończyły miesiąc na niewielkim „minusie” w przedziale 1-5%, co pokazuje względną stabilizację. Sierpień z ponad 19% wzrostem zaliczyła spółka Grodno, podając, że rok obrotowy 2020/21 zakończyła ze wzrostem 14% i wypracowała 711,7 mln zł przychodów. Na tę wartości przełożyła się wyższa o 80% r/r sprzedaż w segmencie OZE stanowiąca obecnie kluczowy obszar rozwoju Grupy. Oprócz Grodna na „plusie” miesiąc zakończyła jeszcze spółka Photon Energy (10,5% m/m). Firma komunikuje, że jeszcze w tym roku chce znacząco zwiększyć portfel projektów PV w Polsce, który wzrósł z 5 MW w grudniu 2020 do 93 MW obecnie. W 2021 r. Photon Energy rozbudował portfel projektów w przygotowaniu do 386 MWp ,głównie na Węgrzech, w Polsce oraz w Rumunii (około 187 MWp dodatkowej mocy od grudnia 2020 r.) oraz rozpoczął fazę przetargową na budowę kolejnych dwóch projektów na Węgrzech zaplanowanych na 2021 r.

Rynek farm fotowoltaicznych w Polsce zaczął się bardzo rozrastać i coraz więcej firm próbuje swoich sił w tym sektorze. Firmami z indeksu IEO_PV, które mają w swoim portfelu własne farmy PV i budują kolejna są: Columbus Energy, Photon Energy, 01Cyberaton, Novavis. Przyczyną tego rozwoju są aukcje ogłaszane przez prezesa URE, dzięki którym wytwórca ma gwarancję sprzedaży energii elektrycznej po stałej (wygranej w aukcji) cenie przez 15 lat. W 2021 roku już odbyły się, już po raz szósty, udane dla fotowoltaiki aukcje, które od 2022 roku wejdą w fazę budowy. Więcej informacji wraz z prognozą  rozwoju fotowoltaiki w Polsce w tym farm  PV do 2025 roku znajduje się w corocznym raporcie „Rynek fotowoltaiki w Polsce”, który od maja jest dostępny na stronie instytutu.

 

 

Komentarze Prosper Capital

Po miesiącach pogarszającego się klimatu inwestycyjnego wokół globalnego (zatem i krajowego) sektora fotowoltaicznego (m.in. obawy, że rosnące ceny tzw. metali akumulatorowych odwrócą efekt dekadowego spadku kosztów), początek września przyniósł coś, co może być już odbierane jako zupełnie nowy ,,jakościowo” impuls pro-wzrostowy. Rzecz mianowicie dotyczy możliwości wprowadzenia bardzo korzystnych dla sektora PV (i w ogóle OZE) zmian w Unijnych finansach publicznych. Na forum ministrów finansów Państw Wspólnoty zaczęto bowiem rozmawiać na temat możliwości wyłączenia ,,zielonych inwestycji” spod obowiązujących od 1997 r. (choć obecnie zawieszonych ze względu na COVID – 19 do 2023 r.)  w krajach UE rygorów dotyczących długu publicznego (do 60 % PKB) oraz deficytu budżetowego (do 3 % PKB).

Bezpośredniego asumptu w tym zakresie upatruje się w rekomendacji Bruegela, czyli brukselskiego think – tanku ekonomicznego, będącego jednym z głównych od 2005 r. zapleczy intelektualnych władz Unii Europejskiej. Eksperci Bruegela uważają, że warty 800 mld euro fundusz odbudowy (na ekologię, cyfryzację oraz B+R) stanowi ogromne, lecz niewystarczające wsparcie do skutecznego przeprowadzenia ,,zielonej transformacji”. Zwłaszcza w kontekście umiarkowanego, jak też zalecają - powrotu do konsolidacji fiskalnej (tj. rzeczonych rygorów finansowych). Powtórka z szybkiego tempa uzdrawiania finansów publicznych z lat kryzysu zadłużeniowego Strefy Euro skutkowałaby, ich zdaniem - kolejnym załamaniem. Tym bardziej, że w niemałej liczbie państw w których obowiązuje unijna waluta (jest ich 19), tegoroczne deficyty budżetowe mają znaleźć się na poziomie ok. 8 %, a relacja długu publicznego do PKB przekroczyć już 100 %.

Preferencje w zakresie finansowania ,,zielonych inwestycji” wpisują się zatem w problem dostosowania obowiązujących regulacji do zmieniających się realiów społeczno – ekonomicznych UE i jej otoczenia. Obowiązujące zasady wypracowane zostały w czasach kiedy zadłużenie wielu gospodarek było stosunkowo niskie, a stopy procentowe wysokie. Obecnie mamy bardzo wysokie zadłużenie i często realnie ujemne stopy procentowe. Wzrastającą inflację i pierwsze już w Unii Europejskiej protesty społeczne, związane ze wzrostem cen energii, która jest zbyt droga, bo jest jej za mało. 

 

 

Spółki wchodzące w skład indeksu IEO_PV

Partnerzy

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

Jesteśmy nowoczesnym, nie bankowym Domem Maklerskim, który umożliwia pozyskiwanie oraz pomnażanie kapitału w mądry i bezpieczny sposób. Na bazie wieloletniego doświadczenia naszego zespołu oraz aktualnej wiedzy rynkowej, proponujemy naszym Klientom najbardziej optymalne rozwiązania na rynku kapitałowym.

Prowadzimy emisję i dystrybucję starannie przygotowanych papierów wartościowych, takich jak: akcje, obligacje oraz certyfikaty Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych. Ponadto realizujemy transakcje na rynku niepublicznym oraz zarządzamy strukturą agentów (AFI), którzy oferują swoim klientom usługi Domu Maklerskiego.

Jesteśmy również autoryzowanym doradcą na rynku NewConnect i Catalyst oraz firmą partnerską GPW dla MSP.

Zapraszamy do kontaktu firmy zainteresowanie IPO

biuro@pcdm.pl
22 201 11 30
www.pcdm.pl
IPO: https://www.pcdm.pl/oferta/emisje-akcji/


end faq

Zainteresowanych usługami IPO, związanymi z wprowadzaniem spółki na giełdę prosimy o kontakt:

biuro@ieo.pl


Zobacz więcej


Zobacz więcej 

Zobacz więcej

 

 

Zobacz więcej

 

Energia odnawialna dla firm

Projekt Energia odnawialna dla firm ma na celu ograniczanie poprzez wykorzystanie OZE kosztów energii w przedsiębiorstwach o charakterze produkcyjnym, handlowym oraz usługowych, należących do różnych branż z sektora małych, średnich przedsiębiorstw (MSP), które ponoszą relatywnie najwyższe koszty zaopatrzenia w energię. Wykorzystanie energii z instalacji OZE w firmach pozwala na zmniejszenie zależności kosztów ich działalności od rosnących kosztów zakupu energii z sieci, które mają wysoki udział w koszcie produkcji.

Cele projektu Energia odnawialna dla firm:

Ograniczenie kosztów zakupu energii oraz zmniejszenie i uniezależnienie ich od wzrostu cen energii i możliwych przerw w zasilaniu.
Dobór indywidualnych rozwiązań OZE pod kątem wykorzystania energii na własne potrzeby produkcyjne, dostosowanych do sposobu gospodarki energią w poszczególnych branżach w oparciu o możliwości oferowane przez ustawę OZE.
Rozwijanie i popularyzownie wiedzy w firmach na temat potrzeb i specyfiki wykorzystania energii w różnych branżach.

Więcej

Kalendarium uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

W dniu 31 sierpnia 2018 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyło się seminarium warsztatowe Ciepło z OZE. Spotkanie zostało zorganizowane przez NFOŚiGW we współpracy z Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie (IGCP) i Instytutem Energetyki Odnawialnej (IEO). Seminarium było kolejnym etapem konsultacji przygotowywanego przez NFOŚiGW pilotażowego programu priorytetowego – Ciepło z OZE.

Program „Ciepło z OZE” dotyczy wsparcia pilotażowych inwestycji polegających na jednoczesnych inwestycjach w co najmniej dwa odnawialne źródła energii (OZE) w tym wykorzystanie energii z co najmniej jednego źródła pogodowo-zależnego (kolektorów słonecznych, elektrowni wiatrowych lub systemów fotowoltaicznych) oraz budowie zintegrowanego z nimi magazynu ciepła (dobowego lub sezonowego).

W imieniu NFOŚiGW i IGCP zapraszamy do udziału w seminarium pt. Efektywne Systemy Ciepłownicze – „Ciepło z OZE”. Celem spotkania jest przedstawienie założeń do nowego programu, bezpośrednie zapoznanie się z uwagami przyszłych beneficjentów oraz uwagami o jego przydatności wdrożeniowej i wykonalności, jak również zebranie opinii i wniosków służących szybkiemu i skutecznemu uruchomieniu Programu.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje uruchomienie nowego programu wsparcia dla ciepłownictwa systemowego w zakresie budowy, modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych współpracujących z OZE i magazynami ciepła. Jest to kontynuacja wcześniej rozpoczętych działań na początku br. roku we współpracy z Instytutem Energetyki Odnawialnej.

Raport przedstawia m.in. znaczenie odnawialnych źródeł energii (OZE) w ciepłownictwie w Unii Europejskiej, potencjał wykorzystania nowych technologii OZE w systemach ciepłowniczych  oraz konkurencyjność cen ciepła z OZE z ciepłem konwencjonalnym.

Przedmowę do raportu przygotował dr Kazimierza Kujda, Prezes Zarządu NFOŚiGW, który stwierdza, że obecnie w NFOŚiGW przygotowywany jest nowy program pilotażowy Systemy ciepłownicze współpracujące z odnawialnymi źródłami energii i magazynami ciepła, a wyniki i wnioski wynikające z projektu SDHp2m będą z pewnością wykorzystane przy tworzeniu nowego programu, są bowiem spójne ze strategią Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki odbyła się konferencja pod hasłem: „Systemy ciepłownicze współpracujące z odnawialnymi źródłami energii i magazynami ciepła”. Wydarzenie, którego współorganizatorem był Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO), zapoczątkowało prace nad nowymi, pilotażowymi projektami priorytetowymi NFOŚiGW w tym zakresie. W konferencji (zorganizowanej 17 stycznia 2018 r.) wzięło udział prawie 130 osób. Byli to reprezentanci urzędów centralnych, przedsiębiorstw energetyki cieplnej, spółdzielni mieszkaniowych, firm energetycznych, producentów urządzeń OZE, samorządów, instytutów i uczelni, biur projektowych, a także grupa dziennikarzy. Konferencję otworzył i prowadził Zbigniew Kamieński – doradca Prezesa Zarządu NFOŚiGW

Systemy ciepłownicze współpracujące z odnawialnymi źródłami energii i magazynami ciepła

Organizator:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Instytut Energetyki Odnawialnej

Systemy ciepłownicze współpracujące z odnawialnymi źródłami energii i magazynami ciepła będą tematem branżowej konferencji, na którą 17 stycznia br. zaprasza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Instytut Energetyki Odnawialnej. Spotkanie jest adresowane przede wszystkim do przedsiębiorstw ciepłowniczych i spółdzielni mieszkaniowych oraz dostawców technologii OZE.

Instytut Energetyki Odnawialnej jako partner projektu Solar District Heating (SDH) zaprasza w imieniu całego konsorcjum do udziału w Międzynarodowej Konferencji Słoneczne Systemy Ciepłownicze. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych rozwojem rynku słonecznych systemów ciepłowniczych do aktywnego udziału w spotkaniu poprzez zgłoszenie referatu (call for abstracts).

Niemieckie Ministerstwo Gospodarki i Energii ogłosiło w dniu 1 lipca nowy program wsparcia dla projektów pt.  "Pilotażowe projekty instalacji ciepłowniczych 4.0". Aby uzyskać dofinansowanie, sieć ciepłownicza musi dostarczać min. 50% ciepła ze OZE  lub ciepła odpadowego.

Ogólnodostępna sieć ciepłownicza 4.0 ma mieć maksymalną temperaturę zasilania 95°C. Promowane są innowacje, takie jak długoterminowe magazynowanie ciepła lub łączenie energii elektrycznej i cieplnej za pomocą dużych pomp ciepła lub kotłów elektrycznych. Niemieckie Ministerstwo Gospodarki i Energii nastawione jest na rozwój sieci ciepłowniczych o niskich temperaturach, co umożliwi wprowadzenie szerokiej gamy technologii OZE do systemu ciepłownictwa. Wsparcie przewidziane jest dla tzw. zimnych sieci ciepłowniczych o temperaturze zasilania 20°C, jak również klasycznych systemów ciepłowniczych, o ile temperatura zasilania nie przekracza 95°C.  Jednakże, aby spełnić warunek, nie więcej niż połowa odnawialnych źródeł ciepła może pochodzić ze biomasy, dlatego też większość zrealizowanych dotychczas projektów pochodzących w 20% z energii słonecznej i w 80% z biomasy nie mogą kwalifikować się jako projekty pilotażowe w ramach nowego systemu wsparcia.


5-ta edycja Międzynarodowej Konferencji Słoneczne Systemy Ciepłownicze,
International Solar District Heating Conference
11 - 12 kwietnia 2018 r. Graz, Austria | Announcement and call for abstracts

Instytut Energetyki Odnawialnej jako partner projektu Solar District Heating SDH) zaprasza w imieniu całego konsorcjum do udziału w Międzynarodowej Konferencji Słoneczne Systemy Ciepłownicze. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane następujące zagadnienia:

Podsumowanie warsztatów SDHp2m „Słoneczne systemy ciepłownicze w praktyce”


W dniu 16 marca odbyły się warsztaty organizowane przez Instytut Energetyki Odnawialnej w ramach projektu SDHp2m „Słoneczne systemy ciepłownicze w praktyce” w Warszawie w Muzeum Warszawskiej Pragi. Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Pragi Północ Wojciech Zabłocki. Partnerem warsztatów jest Arcon-Sunmark. 

Energetyka odnawialna w polskich przedsiębiorstwach ciepłowniczych dotychczas była kojarzona wyłącznie z biomasą, a w szczególności z systemami współspalania biomasy z węglem. Przykłady z krajów Unii Europejskiej pokazują, że nie tylko biomasa może wypełnić cel w zakresie coraz wyższych udziałów odnawialnych źródeł energii (OZE) w ciepłownictwie oraz redukcji emisji zanieczyszczeń w ciepłownictwie węglowym. Mogą temu służyć również wielkowymiarowe systemy kolektorów słonecznych w połączeniu z sezonowymi magazynami ciepła. Nierzadko wykorzystanie energii słonecznej jest najprostszym, najszybszym w realizacji i najtańszym rozwiązaniem.

Słońce w kaloryferach – artykuł na portalu Teraz- Środowisko.pl

Budowa wielkowymiarowych instalacji kolektorów słonecznych to jedna z możliwości uczynienia systemów ciepłowniczych efektywnymi. W Polsce trwa obecnie trzecia edycja projektu SDHp2m – „Słoneczne systemy ciepłownicze w praktyce”. Projekt jest realizowany przez 15 partnerów europejskich z dziewięciu państw i ma na celu rozwój systemów ciepłowniczych i systemów chłodzących w połączeniu z urządzeniami energetyki odnawialnej, a w szczególności – z kolektorami słonecznymi.

 

 

Słoneczne systemy ciepłownicze w Polsce

Słoneczne instalacje ciepłownicze w praktyce

Pierwsze instalacje słonecznych systemów ciepłowniczych (SDH), czyli połączenia wielkowymiarowych systemów kolektorów słonecznych z sieciami ciepłowniczymi powstały w Europie w latach osiemdziesiątych. Jednak najwięcej instalacji SDH powstało od 2007 roku. Liderami w budowie instalacji SDH są Dania, Szwecja, Niemcy i Austria. Obecnie, w krajach UE funkcjonuje około 252 instalacji SDH (minimalna moc jednej instalacji SDH wynosi 350 kWth, w przeliczeniu na powierzchnię wynosi 500m2 kolektorów słonecznych). Przykładem takich instalacji może być nowo budowana instalacji w Niemczech, w Chemnitz lub też instalacja w Danii, w miejscowości Vojens. Łączna moc instalacji SDH wynosi 750 MWth, a roczny przyrost nowych instalacji SDH wynosi obecnie ponad 30%.

 

Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i inteligentnych sieciach (OZERISE)

Inspiracją i bodźcem do realizacji projektu OZERISE była publikacja wstępnych wyników badań statystycznych w Polsce (GUS, URE) oraz wyników projektu pn. „Korzyści jakie mogą odnieść rolnicy w efekcie rozwoju OZE w UE”, realizowanego przez Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) dla Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa (DG Agri).

Uzyskane dane potwierdziły tezę, iż rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną w dużych, nowoczesnych i systematycznie zwiększających produkcję gospodarstwach rolnych wymusza potrzebę coraz bardziej efektywnego wykorzystania energii, racjonalizacji kosztów oraz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego poprzez zastosowanie technologii OZE, których potencjał  w rolnictwie jest niezmiennie podkreślany.

Gospodarstwa rolne w Polsce, choć bogate w odnawialne zasoby energii, wykorzystują je obecnie w niewielkim stopniu. Wynika to przede wszystkim z niewiedzy na temat możliwości efektywnego korzystania z energii, braku profesjonalnej oferty oraz nieznajomości zasad doboru, wykorzystania i opłacalności poszczególnych technologii OZE.

Nie ulega wątpliwości, iż rozwiązania dostosowywane do potrzeb poszczególnych rolników stają się coraz bardziej atrakcyjne z uwagi na rzeczywisty koszt energii elektrycznej, który dla odbiorców przyłączonych do wiejskich sieci dystrybucyjnych niskiego napięcia jest wyższy niż dla odbiorców miejskich lub przemysłowych. Ważnymi argumentami są także wyższe koszty utrzymania sieci, straty na przesyle i dystrybucji oraz zupełnie inne niż w mieście profile zużycia energii (jak na przykład znacznie większe dobowe i sezonowe wahania zapotrzebowania na energię, wynikające z potrzeb i specyfiki produkcji rolnej).

Nietypowy model zapotrzebowania na energię oraz niejasny status gospodarstw rolnych w Polsce (są to odbiorcy pośredni, plasujący się pomiędzy gospodarstwami domowymi a małymi przedsiębiorstwami) powodują, że rolnicy płacą za energię elektryczną proporcjonalnie więcej niż gospodarstwa domowe i wielcy odbiorcy przemysłowi, nierzadko wspierani przez wprowadzanie specjalnych taryf. Warto zwrócić uwagę, iż koszty energii ponoszone przez rolników mają duży wpływ na całą gospodarkę: odbijają się one w cenach produktów rolnych, co z kolei uderza we wszystkich konsumentów, zawłaszcza tych najbiedniejszych (którzy statystycznie wydają najwięcej na żywność). Ponadto, w wielu gospodarstwach narasta problem deficytu mocy, który zgodnie z wynikami wielu badań - w tym badań ciągłych prowadzonych przez Instytut Energetyki Odnawialnej - może dotyczyć nawet 70% rolników.

W oparciu o powyższe refleksje, stworzony został projekt, którego ambicją jest wypracowanie praktycznych rozwiązań, zmierzających do ograniczenia kosztów energii dla gospodarstw rolnych oraz zwiększenia efektywności jej wykorzystania poprzez zastosowanie inteligentnych sieci energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii oraz elementów mikrosieci.

Z uwagi na deficyt kompleksowych i szczegółowych danych statystycznych dotyczących zużycia energii w poszczególnych typach produkcji rolniczej, działania analityczne podejmowane w ramach projektu OZERISE w zakresie doboru i agregacji OZE w gospodarstwach rolnych wymagały przeprowadzenia wcześniejszego monitoringu zużycia energii i oceny odnawialnych zasobów energii dostępnych bezpośrednio na szczeblu lokalnym.

W pierwszej fazie projektu przeprowadzono monitoring zużycia energii w gospodarstwach i warunków pogodowych. Uzyskane informacje były następnie podstawą do opracowania optymalnych ekonomicznie rozwiązań w zakresie doboru technologii i wyskalowania instalacji dla rolników uczestniczących w projekcie. Dane uzyskane z pomiarów, a także zorganizowane w ramach projektu szkolenia i wyjazdy, pozwoliły na opracowanie narzędzi doradczych dla rolników. Podjęto też próbę ukierunkowania oferty instalatorów i doradców rolnych na specyfikę potrzeb rolnictwa i możliwości ich finansowania. Ponadto, przeanalizowano możliwości integracji mikroinstalacji OZE w systemie pojedynczych gospodarstw rolnych i mikrosieci.

System doradczy stworzony w ramach projektu OZERISE ma na celu przybliżenie rolnikom olbrzymiego potencjału ukrytego w zastosowaniu OZE. Z jego rezultatami można zapoznać się na specjalnie stworzonej stronie internetowej www.ozerise.pl. Pomimo oczywistych korzyści dla rolników, wprowadzanie w życie postulatów projektu uzależnione jest od sytuacji na polskim rynku energii. Projekt OZERISE, doskonale wpisujący się w założenia polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej, wyszedł naprzeciw problemom energetycznym polskiego rolnictwa. Podjęte w jego ramach działania – szczególnie idea energetyki prosumenckiej i rozproszonej (mikroinstalacje OZE) – to nieunikniony element realizacji polityki klimatycznej UE na najbliższe lata.

Wszystkich zainteresowanych wynikami  projektu zachęcamy do kontaktu z panem Andrzejem Curkowskim acurkowski@ieo.pl

Strona projektu: ozerise.pl

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł

{simplepopup name=popUp20110803}

Test


{/simplepopup}