Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Jeszcze dwa lata temu banki sceptycznie podchodziły do finansowania farm fotowoltaicznych, mając w pamięci złe doświadczenia z inwestycji farm wiatrowych, w ramach których zawiódł system wsparcia tzw. zielonymi certyfikatami. Aktualnie banki powoli otwierają się już na możliwość finansowania budowy farm fotowoltaicznych, które wygrały aukcje OZE. Uważają, że można jeszcze raz uwierzyć w „państwowy system wsparcia”, ale stawiają odpowiednio wysokie wymogi techniczne i jakościowe potwierdzone tzw. „oceną produktywności” w okresie co najmniej 15 lat. Ponadto banki wymagają zagwarantowanego zakupu wyprodukowanej energii na minimum 15 lat, co w przypadku systemu aukcyjnego nie stanowi problemu, natomiast w przypadku umów PPA, jest bardzo dużym wyzwaniem, gdyż umowy takie są zawierane najczęściej na nie dłużej niż 2 lata. Dlatego banki dalej z nieco większą rezerwą pochodzą do finansowania inwestycji „komercyjnych”, które powstają w ramach nowego modelu funkcjonowania farm PV (i wiatrowych) na rynku, czyli tzw. PPA – sprzedaż bezpośrednia wyprodukowanej energii. Powodem jest fakt, że jest to jeszcze nierozpoznany rynek oraz jak dotychczas, trudno było im przyjąć do analiz wolną od nadmiernego ryzyka prognozę cen energii i taryf (podstawa spłaty kredytu). IEO na bazie doświadczeń wynikających z przygotowywnia analiz produktywności, studiów wykonalności, due diligence oraz prognoz cen hurtowych i taryf opracował statystycznie dane z badań rzeczywistych projektów, wskazując w jakim zakresie projekty różnią się miedzy sobą pod względem atrakcyjności inwestycyjnej.

Ważnym wymaganiem banków jest przedstawienie wiarygodnej prognozy produktywności z farmy fotowoltaicznej, ponieważ wielkość produkcji energii z farmy fotowoltaicznej jest podstawowym parametrem oceny projektów przez banki, gdyż pozwala ocenić wyniki finansowe inwestycji – tym samym wiarygodna prognoza produktywności jest czynnikiem warunkującym otrzymanie finansowania i jego warunki. Wielkość produkcji zależy od wielu czynników, zarówno samej sytuacji projektowej (np. optymalne odległości pomiędzy rzędami modułów) jak i doboru sprzętu. IEO jako rekomendowany wykonawcą takich prognoz, przeprowadził wiele analiz produktywności z farm fotowoltaicznych dla banków ). Bazując na wynikach tych analizach można stwierdzić, że odpowiednie zaprojektowanie farmy fotowoltaicznej, zadbanie o jej otoczenie oraz dobranie odpowiedniego sprzętu, może w znaczny sposób poprawić produktywność. Dla przykładu poniżej przedstawiony zostanie wpływ dwóch czynników na produktywność instalacji fotowoltaicznej:
  • Odległości między rzędami (efektem zmian tego parametru jest głównie wielkość samozacieniania się modułów fotowoltaicznych)
  • Doboru różnego rodzaju modułów fotowoltaicznych – spośród modułów stosowanych najczęściej na rynku i dostępnych u polskich firm wybrano 10 rodzajów modułów, dla których przeprowadzono analizę produktywności (wybrano moduły o różnej mocy i technologii)
Analizę przeprowadzono dla instalacji o mocy ok. 992 kW, dla tych samych warunków projektowych, lokalizacyjnych (region o wysokim nasłonecznieniu), a sterowano wyłącznie badanymi parametrami.

Wpływ odległości pomiędzy kolejnymi rzędami modułów fotowoltaicznych jest oczywisty – im większa odległość tym produktywność większa, na skutek spadku samozacieniania się rzędów modułów fotowoltaicznych w pewnych porach dnia. Należy jednak wziąć pod uwagę, że wraz ze wzrostem odległości wzrasta powierzchnia zajmowana przez instalację, w związku z czym istotny jest dobór optymalnej odległości.
Wpływ rodzaju zastosowanych modułów fotowoltaicznych na produktywność instalacji fotowoltaicznej pokazuje poniższy wykres. W zależności od wybranego modułu, produktywność z instalacji o mocy ok. 992 kW może wynieść od ok. 1050 kWh/kW do nawet 1120 kWh/kW. Analizie poddano zarówno moduły polikrystaliczne jak i monokrystaliczne o mocy od 275 W do 400 W. W zależności od mocy analizowanego modułu zmieniała się także powierzchnia jaką będzie zajmowała instalacji (w analizie od 1,1 ha do 1,6 ha – jest to powierzchnia zajmowana przez moduły PV, wraz z powierzchnią pomiędzy rzędami, nie wliczono tutaj powierzchni potrzebnej na pozostałą infrastrukturę farmy fotowoltaicznej).

Analizy wskazują, że optymalnie projektując instalację i dobierając odpowiedni sprzęt można zwiększyć produktywność instalacji fotowoltaicznych, a tym samym poprawić wyniki finansowe inwestycji.

W nowej edycji raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce’2019” przedstawimy także informacje na temat nowego wymagania banków przy ubieganiu się o kredyt, jakim są raporty produktywności instalacji fotowoltaicznych, które wraz z rozpoczęciem finansowania inwestycji fotowoltaicznych przez banki stały się podstawową analizą pozwalającą ocenić projekt pod kątem przyszłych efektów finansowych z inwestycji.

 

Partner Główny
 


Grupa Bruk-Bet od ponad 35 lat jednoznacznie kojarzona z technologiami budowlanymi, nie boi się wyzwań, jakie istnieją w branży wysokich technologii. Łącząc swój dorobek i pozycję rynkową z doświadczeniem zdobytym w branży budowlanej, od 2011 roku z powodzeniem rozwija markę Bruk-Bet Solar. W ofercie znajduje się szeroki wachlarz modułów multikrystalicznych, monokrystalicznych i BIPV (Building Integrated Photovoltaics), które są produkowane ze standardowymi ogniwami oraz ogniwami wykonanymi w innowacyjnej technologii PERC, poprawiającej efektywność produktu. Produkty Bruk-Bet Solar powstają przy wykorzystaniu najnowszych technologii do produkcji krzemowych modułów fotowoltaicznych, m.in. na sprzęcie szwajcarskiej firmy Meyer Burger

 

Partnerzy

Columbus Energy to lider rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce działający w kraju już od 5 lat. Zgodnie z raportem rocznym za 2018 r., Spółka swój udział w rynku szacuje na aż 8%, co przekłada się na 4 200 zadowolonych Klientów, 60 tys. zamontowanych paneli fotowoltaicznych oraz 20 MW mocy OZE. DNA Columbus Energy opiera się na trzech wartościach: tempo, talent, troska; dzięki czemu organizacja oferuje rozwiązania ekonomiczne i ekologiczne dla rodzin oraz małego i średniego biznesu. Columbus Energy jako lider kreuje trendy i stawia na najwydajniejszą technologię - panele monokrystaliczne FullBlack o mocy 305 Wp dostępne w ofercie standardowej za gotówkę lub w ramach Abonamentu Elastycznego. Dziś Columbus Energy to najbardziej rozpoznawalna marka w branży fotowoltaicznej w Polsce!

 

Firma CORAB od blisko 30 lat specjalizuje się w elektronice oraz produkcji wyrobów ze stali i aluminium. Wieloletnie doświadczenie wyniosło firmę na pozycję lidera również jako producenta systemów fotowoltaicznych. Produkty firmy Corab instalowane są w 11 krajach. Corab jest również czołowym dystrybutorem innowacyjnych rozwiązań takich jak: moduły, falowniki, zabezpieczenia, optymalizatory mocy czy kable solarne.

 

 

EDP Renováveis (EDPR) jest światowym liderem w sektorze energii odnawialnej i czwartym największym producentem energii wiatrowej. Dzięki solidnemu portfolio projektów, aktywach o najwyższej jakości i wiodącej zdolności operacyjnej na rynku, EDPR doświadczyła w ostatnich latach dynamicznego rozwoju i jest już obecna na trzynastu rynkach (Belgia, Brazylia, Kanada, Francja, Grecja, Włochy, Meksyk, Polska, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone). Energias de Portugal, S.A. ("EDP"), główny akcjonariusz EDPR, jest międzynarodowym liderem w branży energii elektrycznej, zaangażowanym w tworzenie wartości, innowację oraz zrównoważony rozwój. EDPR jest notowana w indeksie Dow Jones Sustainability dziesięć lat.

 

 

 

Patronat Honorowy

 

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) prowadzi prace, które zasadniczo koncentrują się na zmianach otoczenia prawnego prowadzenia biznesu w Polsce, dotyczy to również sektora energetyki odnawialnej. W MPiT na mocy ZARZĄDZENIA Nr 16 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 6 lutego 2019 r. powstał zespół pn. Międzyresortowy Zespół do spraw Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej. Nowo powołany Zespół zajmie się identyfikacją barier rozwoju OZE oraz przygotowaniem propozycji wdrożenia nowej dyrektywy 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii z OZE. Jest to druga inicjatywa MPiT w obszarze energii i OZE (pierwszą było ogłoszenie programu „Energia plus”. W skład zespołu, któremu przewodniczy Minister Przedsiębiorczości i Technologii wchodzą wszystkie kluczowe agendy rządowe.

IEO wspiera merytorycznie działania MPiT oraz Zespołu.

 

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołane zostało latem 2007 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. W momencie powstania było pierwszą jednostką tego typu, stworzoną jako platforma skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu. Głównym zadaniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest zarządzanie i realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności. Do zadań NCBR należy wspieranie komercjalizacji i innych form transferu wyników badań naukowych do gospodarki, zarządzanie programami badań stosowanych oraz realizacją projektów z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa.

 

 

 

Związek Banków Polskich to samorządowa organizacja banków działająca na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z 30 maja 1989 roku, powołana do życia w styczniu 1991 roku. Członkostwo w ZBP ma charakter dobrowolny i obejmuje banki działające na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, utworzone i działające na podstawie prawa polskiego. Do zadań statutowych Związku należy m.in. reprezentowanie i ochrona wspólnych interesów jego członków, wydawanie opinii i ekspertyz oraz delegowanie przedstawicieli do udziału w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych dotyczących działania banków, uczestnictwo w charakterze ekspertów w pracach legislacyjnych komisji Sejmu i Senatu, współpraca z Narodowym Bankiem Polskim, rządem i właściwymi ministerstwami w zakresie funkcjonowania przepisów prawa odnoszących się do polskiego systemu bankowego.

 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. pomaga inwestorom wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości. PAIH przeprowadza inwestorów przez wszystkie niezbędne procedury administracyjne oraz prawne występujące w trakcie realizacji projektu, wspiera także firmy, które już działają. Oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji, pomoc w znalezieniu odpowiednich partnerów oraz dostawców, jak również lokalizacji.

 

 

 

Patronat Medialny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin