Aktualności
 • English (UK)
 • pl-PL

Aktualności

  

Warsztaty dla nauczycieli pt.

„Włączenie aktywnego uczenia się i monitorowania zużycia energii w programy szkół”

26 czerwca 2007r. Warszawa

Realizacja projektu o powyższym tytule, dotowanego przez Unię Europejską w ramach programu Inteligentna Energia dla Europy, rozpoczęła się 1 stycznia 2006 r. i będzie trwała do końca 2008 r. Projekt jest realizowany przez międzynarodowe konsorcjum 16 instytucji z 15 krajów członkowskich: Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Litwy, Norwegii (koordynator), Słowenii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski (EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. i Europejskie Stowarzyszenie Ekologów).

Głównym celem projektu jest wyposażenie uczniów w wiedzę o sposobach użytkowania energii przez człowieka, możliwościach zwiększenia efektywności tego użytkowania i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

Realizacji ww. celu służą opracowane przez konsorcjum materiały dla szkół podstawowych i gimnazjów, przydatne na lekcjach: biologii, chemii, geografii, fizyki. Realizatorzy projektu wychodzą z założenia, że nie jest możliwe opracowanie wartościowych materiałów bez udziału nauczycieli, których zapraszają do współpracy na etapie testowania materiałów.

Udział szkół w projekcie Active Learning przyniesie im następujące korzyści:

 • Zastosowanie nowatorskiego programu nauczania, na którego kształt będą miały wpływ.
 • Uzyskanie dorobku projektu – opracowanych w nim materiałów, które będą stanowić zestaw „narzędzi” edukacyjnych dla nauczycieli.
 • System monitorowania zużycia energii w szkole i zmniejszenie zapotrzebowania na energię.
 • Udział w warsztatach szkoleniowych.
 • Możliwość konsultacji z ekspertami realizującymi projekt.
 • Współpraca ze szkołami uczestniczącymi w projekcie w 14 krajach Unii Europejskiej (ponad 150 szkół).

Obowiązkiem szkół uczestniczących w projekcie Active Learning będzie:

 • Monitorowanie zużycia energii przez rok szkolny 2007/2008.
 • Przekazanie wyników monitoringu w formie zaproponowanej przez konsorcjum.
 • Wykorzystanie konspektów zajęć w nauczaniu, w tym obowiązkowo dwóch wskazanych przez konsorcjum.
 • Przekazanie konsorcjum oceny materiałów oraz rekomendacji co do ich udoskonalenia.

Kluczowe znaczenie w nowym programie nauczania ma aktywność uczniów, co podkreślono akronimem projektu – Active Learning. Istotnym jego elementem jest także kształtowanie proekologicznych zachowań uczniów jako konsumentów energii. Pomoc w tym ma stanowić monitorowanie przez uczniów zużycia energii w szkołach i ich działania na rzecz bardziej racjonalnego jej wykorzystania. Według szacunków pozwoli to bezinwestycyjnie zmniejszyć zapotrzebowanie na energię w szkole o 5-15%.

Na projekt składają się: przegląd krajowych programów nauczania, opracowanie materiału dydaktycznego, pilotażowe wdrożenie systemu aktywnego uczenia się i monitorowania energii, testowanie i ocena materiału dydaktycznego, udostępnienie szkołom strony internetowej jako źródła informacji i narzędzia współpracy oraz szerokie upowszechnienie dorobku projektu.

Etap testowania opracowań w zainteresowanych szkołach będzie prowadzony w roku szkolnym 2007/2008. Szkoły, które zdecydują się włączyć w pilotaż, otrzymają konspekty ponad 50 zajęć (o wymiarze jednej lub kilku godzin lekcyjnych) z zakresu wykorzystania energii: do oświetlenia i ogrzewania (chłodzenia) budynków, do podgrzewania wody i w transporcie. Konspekty są przygotowane dla różnych grup wiekowych uczniów (od 6 do 15 lat), wszystkie one wymagają aktywności uczniów, którą stymulują ciekawym ujęciem tematów i atrakcyjną oprawą graficzną materiałów. Przykładem niebanalnych zajęć są wirtualne wakacje w Finlandii, z możliwością porównania wpływu na środowisko różnych środków transportu wykorzystanych w tej podróży (samochód, autobus, pociąg, samolot i statek).

Przed przystąpieniem do testów, nauczyciele będą uczestniczyć w warsztatach, w czasie których otrzymają materiały, opracują w oparciu o nie z pomocą ekspertów karty pracy, poznają sposób monitorowania zużycia energii (jednolity we wszystkich szkołach włączonych w etap pilotażu, tak aby jego wyniki były porównywalne i mogły stanowić jeden z tematów internetowej dyskusji i wymiany doświadczeń szkół). Nauczyciele będą też mieli możliwość konsultacji z ekspertami z zakresu energetyki i metodyki nauczania (w trakcie warsztatów i w całym okresie realizacji projektu).

Warsztaty organizowane przez Instytut Energetyki Odnawialnej odbędą się 26 czerwca br. w Warszawie. Nauczyciele zainteresowani udziałem proszeni są o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego.

Pliki do pobrania: 

 

Konferencja „Rolnictwo jako producent energii”

5 czerwca 2007r., Wrocław

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji zorganizowanej przez Austriacki Konsul Generalny, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Dolnośląską Izbę Rolniczą pt. „Rolnictwo jako producent energii” która odbędzie się 5 czerwca w hotelu Panorama pl. Dominikański 1 we Wrocławiu.

W seminarium jako prelegent weźmie udział Prezes Zarządu EC BREC IEO Grzegorz Wiśniewski, który przedstawi: „Pakiet energetyczny UE i cele na 2020 rok w zakresie energetyki odnawialnej” oraz w drugim wystąpieniu „Sytuację na rynku energetyki odnawialnej w Polsce”.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 30 maja 2007r.

Austriacki Konsul Generalny
e-mail: dorota.zarzycka@bmeia.gv.at
Tel. 012 424 99 40
Fax. 012 421 67 64

lub

Dolnośląska Izba Rolnicza
Email: sekretariat@dir.wroclaw.pl
Tel. 071 339 98 26
Fax 071 339 98 90

 

Pliki do pobrania:

Towarzystwo Gospodarki Energetycznej - partner EC BREC IEO, obchodzi jubileusz X-lecia swojego istnienia

W imieniu całego naszego Instytutu, dziękujemy za dotychczasową współpracę,  składamy serdecznie gratulacje z powodu jubileuszu Towarzystwa i życzymy jego dalszego pomyślnego rozwoju w pracy na rzecz Lubelszczyzny i całego kraju.

Panom: Andrzejowi Kusz oraz Ryszardowi Koźmian  życzymy w pełni zasłużonego poczucia głębokiej satysfakcji z dotychczas wykonanej pracy i wszelkiej pomyślności osobistej zawodowej na przyszłość!

Zarząd oraz Pracownicy EC BREC IEO

 

 

Energy Finance 2007 – Inwestycje w sektorze energetycznym

14 maj 2007r., Warszawa

Instytut Energetyki Odnawialnej jest partnerem Gdańskiej Akademii Bankowej w organizacji konferencji Energy Finance 2007 – Inwestycje w sektorze energetycznym, 14 maj 2007r., Warszawa, na którą serdecznie zapraszamy!

Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej Wiceprzewodniczącym grupy doradczej Komisji Europejskiej ManagEnergy Reflection Group (MERG)

Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej i (od 2002 r.) członek stałej grupy doradczej Komisji Europejskiej ManagEnergy Reflection Group (MERG), został wybrany Wiceprzewodniczącym MERG (funkcję tę pełni od 1 stycznia 2007 r.).

Obecny skład grupy można znaleźć na stronie internetowej ManagEnergy.

MERG to europejski think-tank wspierającym rozwój lokalnej i zrównoważonej środowiskowo energetyki opartej na wykorzystaniu odnawialnych zasobów energii i zwiększaniu efektywności energetycznej.

W skład MERG w chodzą przedstawiciele Komisji Europejskiej, europejskich organizacji samorządowych i pozarządowych oraz przedstawiciele krajów członkowskich UE wspierających tworzenie, funkcjonowanie lokalnych i regionalnych agencji energetycznych oraz sieci lokalnych managerów energetycznych.

Więcej informacji o polskich agencjach energetycznych współpracujących z inicjatywą ManagEnergy Komisji Europejskiej można znaleźć na stronie internetowej ManagEnergy, a informacje o krajowych lokalnych managerach i specjalistach energetycznych oraz lokalnych inicjatywach w zakresie energetyki odnawialnej można znaleźć na stronie internetowej Związku Powiatów Polskich.

 

 

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin