Aktualności
 • English (UK)
 • pl-PL

Aktualności

Międzynarodowe Targi Ekologiczne POLEKO 2007

Instytut Energetyki Odnawialnej miał okazję zaprezentować się wspólnie z Vortalem Energie Odnawialne na stoisku wystawowym, w salonie Czysta Energia, na Międzynarodowych Targach Ekologicznych POLEKO 2007 w Poznaniu.

Wszystkim osobom, które zechciały odwiedzić nasze stoisko i zapoznać się z naszą ofertą chcielibyśmy serdecznie podziękować. Mamy nadzieję, że nasza oferta spełniła Państwa oczekiwania, bardzo chętnie spotkamy się z Państwem w przyszłym roku.

W Galerii zamieściliśmy serię zdjęć z Targów.

Zainteresowanym, poniżej prezentujemy ulotki, które były do pobrania podczas targów oraz przedstawiane prezentacje multimedialne.

Na stronie internetowej www.odnawialny.blogspot.com znajdą Państwo komentarz Prezesa EC BREC IEO odnośnie tegorocznych Targów Poleko.

Pliki do pobrania:

V Konferencja Naukowo – Techniczna REGOS’2007

„Racjonalizacja Gospodarki Energetycznej”

28-30 listopad 2007r., Łódź

Tematyka i formuła konferencji REGOS, cyklicznie organizowanej co 3 lata, obejmuje zagadnienia racjonalizacji gospodarki energetycznej począwszy od procesów pozyskiwania i przetwarzania energii, zwłaszcza ze źródeł odnawialnych, poprzez projektowanie i budowę wysokosprawnych układów cieplnych, maszyn, urządzeń i systemów ich sterowania, aż do procedur wdrażania nowoczesnych technik eksploatacji wraz z ekologicznym wykorzystywaniem odpadów, szczególnie w oczyszczalniach ścieków.

W zamiarze organizatorów konferencji prezentowany w referatach stan wiedzy, trendy rozwojowe oraz obszary zastosowań najnowszych rozwiązań, powinny stanowić dla inwestorów i użytkowników źródło inspiracji dla doskonalenia gospodarki energetycznej opartej na zwiększeniu udziału „zielonej energii” w zaspakajaniu zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną w regionie z równoległym wzrostem lokalnej aktywności gospodarczej i społecznej.

Konferencja REGOS jest to forum prezentacji i dyskusji powyższej problematyki. Do aktywnego w niej udziału zapraszamy w szczególności przedstawicieli ośrodków naukowo-badawczych i wyższych uczelni, projektantów, producentów i użytkowników działających w obszarze gospodarki energetycznej, inwestorów i reprezentantów lokalnych władz planujących budowę lub modernizację obiektów, zwłaszcza w aspekcie wykorzystywania w regionie zasobów energii ze źródeł odnawialnych.

Artykuły zgłoszone na konferencję, po recenzowaniu oraz zakwalifikowaniu do prezentacji, będą opublikowane w czasopiśmie „CIEPLNE MASZYNY PRZEPŁYWOWE – TURBOMACHINERY”.

Terminarz organizacyjny konferencji:

 • 30.06.2007 Nadesłanie karty zgłoszenia i streszczenia referatu (do 100 słów)
 • 30.07.2007 Przesłanie komunikatu nr 2 i potwierdzenia przyjęcia referatu wraz z wytycznymi jego przygotowania
 • 15.09.2007 Wniesienie opłaty konferencyjnej
 • 30.09.2007 Nadesłanie pełnego tekstu referatu
 • 15.11.2007 Przesłanie komunikatu nr 3 wraz ze szczegółowym programem konferencji

Opłata konferencyjna:

 • Opłata konferencyjna wniesiona w przewidzianym terminie wynosi 950 zł.
 • Opłata wniesiona po 15.09.2007 r. wynosi 1100 zł.
 • Wpłatę należy dokonać na konto Politechniki Łódzkiej nr 25 1240 3028 1111 0000 2822 2228 w Banku PEKAO SA II O/Łódź z dopiskiem REGOS’2007.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres Komitetu organizacyjnego:

POLITECHNIKA ŁÓDZKA, INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH
Wólczańska 219/223, 90-924 ŁÓDŹ
tel./fax + 42 631 23 81; tel. + 42 631 23 52; email: regos07@p.lodz.pl

Pliki do pobrania:

IEO oraz Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej współorganizują z konsorcjum projektowym RESTMAC seminarium

"Kreowanie Rynku Technologii Wiatrowych w Europie Środkowo-Wschodniej"

11 października 2007r. Warszawa

Wstęp na seminarium jest wolny.

Więcej informacji i formularze rejestracyjne są dostępne na stronie PIGEO. Projekt RESTMAC “Creating Markets for Renewable Energy Technologies – EU technology marketing campaign” finansowany jest przez 6 Program Ramowy UE - więcej informacji na stronie projektu.

Pliki do pobrania:

  

Warsztaty dla nauczycieli pt.

„Włączenie aktywnego uczenia się i monitorowania zużycia energii w programy szkół”

26 czerwca 2007r. Warszawa

Realizacja projektu o powyższym tytule, dotowanego przez Unię Europejską w ramach programu Inteligentna Energia dla Europy, rozpoczęła się 1 stycznia 2006 r. i będzie trwała do końca 2008 r. Projekt jest realizowany przez międzynarodowe konsorcjum 16 instytucji z 15 krajów członkowskich: Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Litwy, Norwegii (koordynator), Słowenii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski (EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. i Europejskie Stowarzyszenie Ekologów).

Głównym celem projektu jest wyposażenie uczniów w wiedzę o sposobach użytkowania energii przez człowieka, możliwościach zwiększenia efektywności tego użytkowania i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

Realizacji ww. celu służą opracowane przez konsorcjum materiały dla szkół podstawowych i gimnazjów, przydatne na lekcjach: biologii, chemii, geografii, fizyki. Realizatorzy projektu wychodzą z założenia, że nie jest możliwe opracowanie wartościowych materiałów bez udziału nauczycieli, których zapraszają do współpracy na etapie testowania materiałów.

Udział szkół w projekcie Active Learning przyniesie im następujące korzyści:

 • Zastosowanie nowatorskiego programu nauczania, na którego kształt będą miały wpływ.
 • Uzyskanie dorobku projektu – opracowanych w nim materiałów, które będą stanowić zestaw „narzędzi” edukacyjnych dla nauczycieli.
 • System monitorowania zużycia energii w szkole i zmniejszenie zapotrzebowania na energię.
 • Udział w warsztatach szkoleniowych.
 • Możliwość konsultacji z ekspertami realizującymi projekt.
 • Współpraca ze szkołami uczestniczącymi w projekcie w 14 krajach Unii Europejskiej (ponad 150 szkół).

Obowiązkiem szkół uczestniczących w projekcie Active Learning będzie:

 • Monitorowanie zużycia energii przez rok szkolny 2007/2008.
 • Przekazanie wyników monitoringu w formie zaproponowanej przez konsorcjum.
 • Wykorzystanie konspektów zajęć w nauczaniu, w tym obowiązkowo dwóch wskazanych przez konsorcjum.
 • Przekazanie konsorcjum oceny materiałów oraz rekomendacji co do ich udoskonalenia.

Kluczowe znaczenie w nowym programie nauczania ma aktywność uczniów, co podkreślono akronimem projektu – Active Learning. Istotnym jego elementem jest także kształtowanie proekologicznych zachowań uczniów jako konsumentów energii. Pomoc w tym ma stanowić monitorowanie przez uczniów zużycia energii w szkołach i ich działania na rzecz bardziej racjonalnego jej wykorzystania. Według szacunków pozwoli to bezinwestycyjnie zmniejszyć zapotrzebowanie na energię w szkole o 5-15%.

Na projekt składają się: przegląd krajowych programów nauczania, opracowanie materiału dydaktycznego, pilotażowe wdrożenie systemu aktywnego uczenia się i monitorowania energii, testowanie i ocena materiału dydaktycznego, udostępnienie szkołom strony internetowej jako źródła informacji i narzędzia współpracy oraz szerokie upowszechnienie dorobku projektu.

Etap testowania opracowań w zainteresowanych szkołach będzie prowadzony w roku szkolnym 2007/2008. Szkoły, które zdecydują się włączyć w pilotaż, otrzymają konspekty ponad 50 zajęć (o wymiarze jednej lub kilku godzin lekcyjnych) z zakresu wykorzystania energii: do oświetlenia i ogrzewania (chłodzenia) budynków, do podgrzewania wody i w transporcie. Konspekty są przygotowane dla różnych grup wiekowych uczniów (od 6 do 15 lat), wszystkie one wymagają aktywności uczniów, którą stymulują ciekawym ujęciem tematów i atrakcyjną oprawą graficzną materiałów. Przykładem niebanalnych zajęć są wirtualne wakacje w Finlandii, z możliwością porównania wpływu na środowisko różnych środków transportu wykorzystanych w tej podróży (samochód, autobus, pociąg, samolot i statek).

Przed przystąpieniem do testów, nauczyciele będą uczestniczyć w warsztatach, w czasie których otrzymają materiały, opracują w oparciu o nie z pomocą ekspertów karty pracy, poznają sposób monitorowania zużycia energii (jednolity we wszystkich szkołach włączonych w etap pilotażu, tak aby jego wyniki były porównywalne i mogły stanowić jeden z tematów internetowej dyskusji i wymiany doświadczeń szkół). Nauczyciele będą też mieli możliwość konsultacji z ekspertami z zakresu energetyki i metodyki nauczania (w trakcie warsztatów i w całym okresie realizacji projektu).

Warsztaty organizowane przez Instytut Energetyki Odnawialnej odbędą się 26 czerwca br. w Warszawie. Nauczyciele zainteresowani udziałem proszeni są o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego.

Pliki do pobrania: 

 

Konferencja „Rolnictwo jako producent energii”

5 czerwca 2007r., Wrocław

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji zorganizowanej przez Austriacki Konsul Generalny, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Dolnośląską Izbę Rolniczą pt. „Rolnictwo jako producent energii” która odbędzie się 5 czerwca w hotelu Panorama pl. Dominikański 1 we Wrocławiu.

W seminarium jako prelegent weźmie udział Prezes Zarządu EC BREC IEO Grzegorz Wiśniewski, który przedstawi: „Pakiet energetyczny UE i cele na 2020 rok w zakresie energetyki odnawialnej” oraz w drugim wystąpieniu „Sytuację na rynku energetyki odnawialnej w Polsce”.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 30 maja 2007r.

Austriacki Konsul Generalny
e-mail: dorota.zarzycka@bmeia.gv.at
Tel. 012 424 99 40
Fax. 012 421 67 64

lub

Dolnośląska Izba Rolnicza
Email: sekretariat@dir.wroclaw.pl
Tel. 071 339 98 26
Fax 071 339 98 90

 

Pliki do pobrania:

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin