Aktualności
 • English (UK)
 • pl-PL

Aktualności

IEO oraz Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej współorganizują z konsorcjum projektowym RESTMAC seminarium

"Kreowanie Rynku Technologii Wiatrowych w Europie Środkowo-Wschodniej"

11 października 2007r. Warszawa

Wstęp na seminarium jest wolny.

Więcej informacji i formularze rejestracyjne są dostępne na stronie PIGEO. Projekt RESTMAC “Creating Markets for Renewable Energy Technologies – EU technology marketing campaign” finansowany jest przez 6 Program Ramowy UE - więcej informacji na stronie projektu.

Pliki do pobrania:

  

Warsztaty dla nauczycieli pt.

„Włączenie aktywnego uczenia się i monitorowania zużycia energii w programy szkół”

26 czerwca 2007r. Warszawa

Realizacja projektu o powyższym tytule, dotowanego przez Unię Europejską w ramach programu Inteligentna Energia dla Europy, rozpoczęła się 1 stycznia 2006 r. i będzie trwała do końca 2008 r. Projekt jest realizowany przez międzynarodowe konsorcjum 16 instytucji z 15 krajów członkowskich: Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Litwy, Norwegii (koordynator), Słowenii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski (EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. i Europejskie Stowarzyszenie Ekologów).

Głównym celem projektu jest wyposażenie uczniów w wiedzę o sposobach użytkowania energii przez człowieka, możliwościach zwiększenia efektywności tego użytkowania i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

Realizacji ww. celu służą opracowane przez konsorcjum materiały dla szkół podstawowych i gimnazjów, przydatne na lekcjach: biologii, chemii, geografii, fizyki. Realizatorzy projektu wychodzą z założenia, że nie jest możliwe opracowanie wartościowych materiałów bez udziału nauczycieli, których zapraszają do współpracy na etapie testowania materiałów.

Udział szkół w projekcie Active Learning przyniesie im następujące korzyści:

 • Zastosowanie nowatorskiego programu nauczania, na którego kształt będą miały wpływ.
 • Uzyskanie dorobku projektu – opracowanych w nim materiałów, które będą stanowić zestaw „narzędzi” edukacyjnych dla nauczycieli.
 • System monitorowania zużycia energii w szkole i zmniejszenie zapotrzebowania na energię.
 • Udział w warsztatach szkoleniowych.
 • Możliwość konsultacji z ekspertami realizującymi projekt.
 • Współpraca ze szkołami uczestniczącymi w projekcie w 14 krajach Unii Europejskiej (ponad 150 szkół).

Obowiązkiem szkół uczestniczących w projekcie Active Learning będzie:

 • Monitorowanie zużycia energii przez rok szkolny 2007/2008.
 • Przekazanie wyników monitoringu w formie zaproponowanej przez konsorcjum.
 • Wykorzystanie konspektów zajęć w nauczaniu, w tym obowiązkowo dwóch wskazanych przez konsorcjum.
 • Przekazanie konsorcjum oceny materiałów oraz rekomendacji co do ich udoskonalenia.

Kluczowe znaczenie w nowym programie nauczania ma aktywność uczniów, co podkreślono akronimem projektu – Active Learning. Istotnym jego elementem jest także kształtowanie proekologicznych zachowań uczniów jako konsumentów energii. Pomoc w tym ma stanowić monitorowanie przez uczniów zużycia energii w szkołach i ich działania na rzecz bardziej racjonalnego jej wykorzystania. Według szacunków pozwoli to bezinwestycyjnie zmniejszyć zapotrzebowanie na energię w szkole o 5-15%.

Na projekt składają się: przegląd krajowych programów nauczania, opracowanie materiału dydaktycznego, pilotażowe wdrożenie systemu aktywnego uczenia się i monitorowania energii, testowanie i ocena materiału dydaktycznego, udostępnienie szkołom strony internetowej jako źródła informacji i narzędzia współpracy oraz szerokie upowszechnienie dorobku projektu.

Etap testowania opracowań w zainteresowanych szkołach będzie prowadzony w roku szkolnym 2007/2008. Szkoły, które zdecydują się włączyć w pilotaż, otrzymają konspekty ponad 50 zajęć (o wymiarze jednej lub kilku godzin lekcyjnych) z zakresu wykorzystania energii: do oświetlenia i ogrzewania (chłodzenia) budynków, do podgrzewania wody i w transporcie. Konspekty są przygotowane dla różnych grup wiekowych uczniów (od 6 do 15 lat), wszystkie one wymagają aktywności uczniów, którą stymulują ciekawym ujęciem tematów i atrakcyjną oprawą graficzną materiałów. Przykładem niebanalnych zajęć są wirtualne wakacje w Finlandii, z możliwością porównania wpływu na środowisko różnych środków transportu wykorzystanych w tej podróży (samochód, autobus, pociąg, samolot i statek).

Przed przystąpieniem do testów, nauczyciele będą uczestniczyć w warsztatach, w czasie których otrzymają materiały, opracują w oparciu o nie z pomocą ekspertów karty pracy, poznają sposób monitorowania zużycia energii (jednolity we wszystkich szkołach włączonych w etap pilotażu, tak aby jego wyniki były porównywalne i mogły stanowić jeden z tematów internetowej dyskusji i wymiany doświadczeń szkół). Nauczyciele będą też mieli możliwość konsultacji z ekspertami z zakresu energetyki i metodyki nauczania (w trakcie warsztatów i w całym okresie realizacji projektu).

Warsztaty organizowane przez Instytut Energetyki Odnawialnej odbędą się 26 czerwca br. w Warszawie. Nauczyciele zainteresowani udziałem proszeni są o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego.

Pliki do pobrania: 

 

Konferencja „Rolnictwo jako producent energii”

5 czerwca 2007r., Wrocław

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji zorganizowanej przez Austriacki Konsul Generalny, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Dolnośląską Izbę Rolniczą pt. „Rolnictwo jako producent energii” która odbędzie się 5 czerwca w hotelu Panorama pl. Dominikański 1 we Wrocławiu.

W seminarium jako prelegent weźmie udział Prezes Zarządu EC BREC IEO Grzegorz Wiśniewski, który przedstawi: „Pakiet energetyczny UE i cele na 2020 rok w zakresie energetyki odnawialnej” oraz w drugim wystąpieniu „Sytuację na rynku energetyki odnawialnej w Polsce”.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 30 maja 2007r.

Austriacki Konsul Generalny
e-mail: dorota.zarzycka@bmeia.gv.at
Tel. 012 424 99 40
Fax. 012 421 67 64

lub

Dolnośląska Izba Rolnicza
Email: sekretariat@dir.wroclaw.pl
Tel. 071 339 98 26
Fax 071 339 98 90

 

Pliki do pobrania:

Towarzystwo Gospodarki Energetycznej - partner EC BREC IEO, obchodzi jubileusz X-lecia swojego istnienia

W imieniu całego naszego Instytutu, dziękujemy za dotychczasową współpracę,  składamy serdecznie gratulacje z powodu jubileuszu Towarzystwa i życzymy jego dalszego pomyślnego rozwoju w pracy na rzecz Lubelszczyzny i całego kraju.

Panom: Andrzejowi Kusz oraz Ryszardowi Koźmian  życzymy w pełni zasłużonego poczucia głębokiej satysfakcji z dotychczas wykonanej pracy i wszelkiej pomyślności osobistej zawodowej na przyszłość!

Zarząd oraz Pracownicy EC BREC IEO

 

 

Energy Finance 2007 – Inwestycje w sektorze energetycznym

14 maj 2007r., Warszawa

Instytut Energetyki Odnawialnej jest partnerem Gdańskiej Akademii Bankowej w organizacji konferencji Energy Finance 2007 – Inwestycje w sektorze energetycznym, 14 maj 2007r., Warszawa, na którą serdecznie zapraszamy!

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin