Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Instytut Energetyki Odnawialnej z głębokim zdziwieniem przyjmuje przywoływanie jego nazwy jako instytucji, której aprobatę miały rzekomo uzyskać rozwiązania „prosumenckie” proponowane w najnowszym projekcie nowelizacji ustawy OZE przedstawionym przez Ministerstwo Energii. Z zasady IEO opiera  swoje opinie na analizach ekonomicznych, uwzględniających uwarunkowania prawne i regulacyjne, które mają znaczący wpływ na ostateczną atrakcyjność inwestycji i realne perspektywy rozwoju rynku. Żadna opinia tego typu nie została przez IEO wydana odnośnie rozwiązań o charakterze barterowym, proponowanych prosumentom w obecnym projekcie nowelizacji Ustawy OZE. IEO stanowczo popiera rozwiązania w postaci stałych taryf gwarantowanych (FiT), jako najskuteczniejsze w początkowym okresie rozwoju mikrogeneracji opartej na odnawialnych źródłach energii i rozwoju ruchu prosumenckiego. Proponowane w zapisach nowej ustawy rozwiązania zostaną przez IEO przeanalizowane, a opinia podana do wiadomości publicznej.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.


archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł