Biuletyn OZE
 • English (UK)
 • pl-PL

Biuletyn OZE

unikalne, obiektywne i rzetelne źródło informacji o najnowszych zmianach na rynku energetyki odnawialnej w 2022/2023 roku

Biuletyn OZE to dedykowany serwis informacyjny przygotowywany przez zespół Instytutu Energetyki Odnawialnej zawierający bieżące oryginalne analizy polityczno-regulacyjne dotyczące krajowego rynku odnawialnych źródeł energii, omówienia analiz innych krajowych i zagranicznych ośrodków analitycznych, programy dotacji dla instalacji wykorzystujących zasoby odnawialne, politykę energetyczno-klimatyczną w Polsce wraz z wdrożeniem polityk unijnych i oceną wpływu na dalszy rozwój krajowej branży OZE. 


Zakres merytoryczny serwisu:

 1. Monitoring wdrażania w Polsce dyrektyw o odnawialnych źródłach energii (RED II), przepisów UE dotyczących wytwarzania ciepła i energii elektrycznej z OZE oraz dyrektyw związanych (dyrektywa o rynku energii elektrycznej, dyrektywa o efektywności energetycznej).
 2. Monitoring nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii
  • aktualizacja stanu prawnego, planowane nowelizacje oraz rozporządzenia wykonawcze
  • wykładnia, analizy, interpretacje, opinie ekspertów
  • wpływ przepisów na opłacalność i formułę realizacji inwestycji oraz konkurencyjność poszczególnych technologii
  • regulacje szczególne dotyczące prosumentów w sektorze usług i przemysłu
 3. Monitoring legislacyjny sektora OZE i jego otoczenia
 4. Polityka UE w zakresie realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego UE, uzgadniania i wdrażania „nowego Europejskiego Zielonego Ładu” Komisji Europejskiej, Polityka energetyczna państwa (monitoring wdrażania planu działań wykonawczych obecnej polityki, programu obecnego rządu oraz planów tworzenie nowej polityki)
 5. Monitoring programów dotacji dla OZE z punktu widzenia możliwości skorzystania z konkursów na inwestycje OZE, w tym  systemów ESCO (autoproducenci OZE, spółdzielnie i wspólnoty energetyczne) oraz konkursów na projekty badawczo-rozwojowe
 6. Monitoring rozwijania projektów inwestycyjnych i ich realizacji
 7. Bieżąca statystyka rozwoju krajowego rynku OZE oraz monitoring potencjału inwestycyjnego w projekty wiatrowe i fotowoltaiczne
 8. Analizy i prognozy własne IEO oraz rekomendacje dla branży OZE:
  • aukcje OZE: w tym: lista firm, które wygrały aukcje, wybrane projekty aukcyjne,
  • PPA – Corporate Power Purchase Agreement (umowy bezpośredniej sprzedaży energii z instalacje OZE),
  • rynek świadectw pochodzenia i prognozy,
  • ceny energii elektrycznej,
  • zmiany w systemie taryfowania energii elektrycznej i ciepła oraz stawkach stałych i zmiennych taryf dla firm (perspektywa prosumenta biznesowego),
  • prognozy cen energii elektrycznej,
  • zielone inwestycje na rynku ciepłowniczym służące dostosowaniu do dyrektyw unijnych, np. SDH – Słoneczne systemy ciepłownicze dla przedsiębiorstw ciepłowniczych, gP2H – Green Power to Heat, co oznacza niezbilansowaną energię elektryczną z OZE, a w szczególności z elektrowni wiatrowych, których profil generacji jest zbliżony do profilu ciepłowniczego,
  • gotowe rozwiązania innowacyjne z zakresu OZE do wdrożenia w systemach energetycznych.
 9. Bieżący, niezależny komentarz polityczny

   Biuletyn ma formę prezentacji Power Point i jest sporządzany co miesiąc. Cena subskrypcji jest ustalana indywidualnie wg szczegółowej oferty dopasowanej do odbiorcy. Zapraszamy do kontaktu w tej sprawie pod adresem: biuro@ieo.pl

   Pin It

   Cookies