Biuletyn OZE
 • English (UK)
 • pl-PL

Biuletyn OZE to dedykowany serwis informacyjny przygotowywany przez zespół Instytutu Energetyki Odnawialnej zawierający bieżące oryginalne analizy polityczno-regulacyjne dotyczące krajowego rynku odnawialnych źródeł energii, omówienia analiz innych krajowych i zagranicznych ośrodków analitycznych, programy dotacji dla instalacji wykorzystujących zasoby odnawialne, politykę energetyczno-klimatyczną w Polsce wraz z wdrożeniem polityk unijnych i oceną wpływu na dalszy rozwój krajowej branży OZE. 


Zakres merytoryczny serwisu:

1. Monitoring ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
 • aktualizacja stanu prawnego, planowane nowelizacje oraz rozporządzenia wykonawcze
 • wykładnia, analizy, interpretacje, opinie ekspertów
 • wpływ przepisów na opłacalność i formułę realizacji inwestycji oraz konkurencyjność poszczególnych technologii
 • regulacje szczególne dotyczące prosumentów w sektorze usług i przemysłu

2. Monitoring legislacyjny sektora OZE i jego otoczenia

3. Polityka UE w zakresie realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego UE, uzgadniania i wdrażania „Pakietu zimowego” Komisji Europejskiej, a w szczególności zmian w przekształconej dyrektywie o OZE (RED II), Polityka energetyczna państwa (monitoring wdrażania planu działań wykonawczych obecnej polityki, programu obecnego rządu oraz planów tworzenie nowej polityki)

4. Monitoring programów dotacji dla OZE na lata 2017-2020 z punktu widzenia możliwości skorzystania z konkursów na inwestycje OZE, w tym  systemów ESCO (autoproducenci OZE, klastry i spółdzielnie energetyczne) oraz konkursów na projekty badawczo-rozwojowe

5. Bieżąca statystyka rozwoju krajowego rynku OZE oraz oferty firm z branży OZE oraz projektów inwestycyjnych

6. Analizy i prognozy własne IEO oraz  rekomendacje dla branży OZE:
 • aukcje OZE:  w tym: szczegółowa lista firm, która wygrała aukcje, zestawienie projektów,
 • PPA – Corporate Power Purchase Agreement (umowy bezpośredniej sprzedaży energii z instalacje OZE),
 • gP2H – Green Power to Heat, co oznacza niezbilansowaną energię  elektryczną z OZE, a w szczególności z elektrowni wiatrowych, których profil generacji jest zbliżony do profilu ciepłowniczego,
 • rynek świadectw pochodzenia i prognozy,
 • ceny energii elektrycznej,
 • zmiany w systemie taryfowania energii elektrycznej i ciepła oraz  stawkach stałych i zmiennych taryf dla firm (perspektywa prosumenta biznesowego),
 • prognozy cen energii elektrycznej,
 • zielone inwestycje na rynku ciepłowniczym służące dostosowaniu do dyrektyw unijnych, np. SDH – Słoneczne systemy ciepłownicze dla przedsiębiorstw ciepłowniczych,
 • gotowe rozwiązania innowacyjne z zakresu OZE do wdrożenia w systemach energetycznych.

7. Bieżący, niezależny  komentarz polityczny

Zainteresowanych odpłatną subskrypcją Biuletynu OZE prosimy o kontakt z biurem IEO (biuro@ieo.pl )
Pin It
{simplepopup name=popUp20110803}

Test


{/simplepopup}