Studia podyplomowe
  • English (UK)
  • pl-PL

Instytut Energetyki Odnawialnej w Warszawie

oraz

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

zapraszają na studia podyplomowe

Inwestycje w odnawialne źródła energii
producenci energii z OZE, autoproducenci biznesowi i prosumenci
(V edycja w Warszawie)

Semestr zimowy 2016/2017, letni 2016/2017
Rekrutacja trwa do: 2016-10-21

Cele i charakterystyka studiów

W 2015 roku światowe inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE) sięgnęły 300 mld USD. Inwestycje w elektrownie węglowe i gazowe były odpowiednio niemalże 4-krotnie niższe, a w energetyce jądrowej aż 10-krotnie niższe. W perspektywie najbliższych lat, w dużej mierze dzięki dostępności środków z perspektywy finansowej UE 2014-2020 roku Polska pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków dla rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE). Polska jest zobowiązana do pełnego wdrożeniem dyrektywy UE o promocji OZE i zapewnienia 15% udziału energii z OZE poprzez wykorzystanie krajowych zasobów, a potencjał bezinwestycyjnego wzrostu produkcji energii z OZE w formule współspalania jest ograniczony. Oznacza to, że wymagana skala inwestycji w OZE w latach 2016-2020 może - wg analiz Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) - sięgać 66 mld zł, w tym ok. 44 mld zł w sektorze mikro i małych instalacji (wg najnowszego raportu IEO). Jednocześnie wg szacunków IEO na bezpośrednie wsparcie ww. inwestycji w Polsce dostępnych jest ciągle ponad 10 mld zł funduszy UE 2014-2020, w szczególności w programach regionalnych (RPO).

Nie oznacza to jednak, że inwestycje w różne instalacje OZE będą podobnie atrakcyjne od strony ekonomicznej i akceptowalne z uwagi na ryzyko inwestycyjne. Ustawa o OZE wraz z jeszcze nie wydanymi rozporządzeniami, przechodzi (nie po raz ostatni) gruntowną nowelizację w części dotyczącej systemu wsparcia, a programy pomocowe z funduszy ekologicznych dla energetyki odnawialnej rozproszonej (np. program Bocian) i prosumenckiej (program Prosument) są weryfikowane i dostosowywane do aktualnej polityki wsparcia OZE. Wskazuje to na konieczność konkurencji różnych źródeł OZE, w szczególności z uwagi na koszty produkcji energii i oferowaną cenę. Udane projekty inwestycyjne zwłaszcza w systemach wsparcia wymuszających konkurencję cenową (aukcje) muszą być zatem oparte na solidnych podstawach ekonomicznych, przy akceptacji rynków finansowych, sektora bankowego oraz przy respektowaniu ogólnych (nowych) zasad pomocy publicznej UE dla energetyki, wraz z uwzględnieniem (próbami zminimalizowania) elementów ryzyka politycznego. Dodatkowo ograniczenia wynikające z nie zawsze wystarczających poziomów i form wsparcia oraz zmiennych procedur wymagają, w celu optymalnego wyboru, najbardziej efektywnych rozwiązań w zakresie realizacji inwestycji, znajomości dostępnych technologii, rynku oraz otoczenia prawnego.

Odnawialne źródła energii, już niezależnie od obowiązujących lub planowanych do wdrożenia systemów wsparcia, zbliżają się do punktu kiedy mogą w coraz szerszych niszach bezpośrednio konkurować z paliwami i energią ze źródeł konwencjonalnych. W przypadku energii elektrycznej najbardziej atrakcyjne nisze, gdzie opłacalna może okazać się realizacja inwestycji na zasadach w pełni komercyjnych (bez wsparcia lub ze wsparciem rozumianym jako „bonus”) to małe firmy przemysłowe i usługowe płacące najwięcej za energię - korzystające z taryf „C” i „B”. Ostatnie zmiany w Prawie energetycznym podniosą gwałtownie (od stycznia 2017 roku) koszy energii właśnie dla tych grup taryfowych, a więc w wielu branżach w których już obecnie znaczące są koszty energii (np. branża wodociągowo-kanalizacyjna, hotelarska, spożywcza i wiele innych). Rośnie też atrakcyjność inwestycji w wytwarzanie ciepła z OZE, zwłaszcza na terenach pozbawionych sieci gazowej i ciepła sieciowego. Także w ramach polityki miejskiej tworzą się atrakcyjne nisze do wykorzystania energii z OZE w publicznym transporcie elektrycznym,  a miejskie zakłady komunikacyjne mogą stać się nowym producentem i odbiorcą energii z OZE  (np. dzięki programowi Ministerstwa Rozwoju „e-Bus”.  W szybkim tempie tworzą się zatem na nowo, teraz dzięki OZE, sektory rozproszonej i zielonej energetyki przemysłowej, autoproducentów i prosumentów biznesowych. Jest zatem coraz więcej nowych segmentów rynku OZE regulowanego (ustawa OZE) i nieregulowanego, gdzie możliwe stają się atrakcyjne inwestycje w OZE.


Studia podyplomowe „Inwestycje w OZE” realizowane są po raz jedenasty przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu przy współpracy z Instytutem Energetyki Odnawialnej. Program V edycji organizowanej w Warszawie bazuje na doświadczeniach z poprzednich lat, ale bierze też pod uwagę nowe, wspominane powyżej uwarunkowania. W programie studiów uwzględniono  specjalną rolę szeroko rozumianej energetyki prosumenckiej, w tym tzw. prosumentów biznesowych i autoproducentów (energetyka przemysłowa) oraz nowych koncepcji technologicznych, takich jak systemy hybrydowe i mikrosieci oraz wprowadzanych dopiero nowych rozwiązań organizacyjnych, takich jak klastry i spółdzielnie energetyczne. Obejmuje nowe na polskim rynku technologie takie jak fotowoltaika, ale też (nowość) rozwiązania OZE dla prosumentów biznesowych i autoproducentów w energetyce przemysłowej.

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie aktualnych i praktycznych informacji o inwestowaniu w odnawialne źródła energii (OZE): rozwiązaniach technologicznych, również dotyczących energetyki rozproszonej i prosumenckiej, unijnych i polskich uwarunkowaniach prawnych wspierających wykorzystanie OZE, źródłach finansowania zewnętrznego, przeprowadzaniu analizy finansowej i ekonomiczno-społecznej (CBA), możliwościach dofinansowania oraz preferencyjnego finansowania ze środków UE i innych funduszy publicznych. Słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności samodzielnego przygotowania studium wykonalności projektu inwestycyjnego oraz przygotowywania wniosków o dofinansowanie inwestycji.

Program V organizowanej w Warszawie edycji studiów obejmuje: • charakterystykę najważniejszych technologii OZE (fotowoltaika, elektrownie wiatrowe, biogazownie, biomasa, pompy ciepłą, kolektory słoneczne), ich zalety i wady, potencjał rozwoju • omówienie specjalnej roli energetyki prosumenckiej, systemów hybrydowych i mikrosieci oraz nowych na polskim rynku technologii takich jak fotowoltaika; • szczegółowe omówienie metody LCOE w odniesieniu do kompleksowej analizy porównawczej instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej, ciepła i kogeneracji (umożliwiającej również producentowi energii z OZE kalkulację minimalnej ceny aukcyjnej energii), w zestawieniu z tradycyjną metodą oceny efektywności ekonomicznej inwestycji; • oparte na inwestycjach w OZE modele biznesowe dla prosumentów biznesowych i autoproducentów w energetyce przemysłowej oraz nowe modele biznesowe dla lokalnych systemów ciepłowniczych z OZE i z magazynami energii pozwalającymi zapewnić minimum 50% udziału zielonej energii (warunek dostępu do systemów wsparcia) • przedstawienie arkuszy ekonomicznych ukazujących metody liczenia i optymalizacji kosztów z uwagi na np. wybór lokalizacji inwestycji, wielkości inwestycji, jak również optymalizacji finansowej; • dobór technologii OZE, opracowywania studiów wykonalności i wniosków o kredyt i dotacje (zgodnie z nowymi wymaganiami UE) na wybrane inwestycje; • część zajęć oparta będzie na analizie konkretnych przypadków (tzw. business case study), • analizy porównawcze różnych rynków, zapoznanie się z kosztami referencyjnymi oraz wyrobienie sobie przez słuchaczy poglądów nt. atrakcyjności inwestycyjnej różnych branż i technologii OZE wraz z pokazaniem ich konkurencyjności na tle tradycyjnych technologii energetycznych; • omówienie na bieżąco i analizowanie propozycji kolejnych zmian prawnych, w szczególności w ramach końcowych prac nad nową ustawą o OZE i rozporządzeń wykonawczych zarówno do ustawy o OZE jak i do Prawa energetycznego oraz nowe ustalenia dot. zmian w zasadach przyznawania funduszy UE na energetykę odnawialną na lata 2014-2020.

Adresaci

Program studiów jest skierowany m.in. do: • prywatnych przedsiębiorców, szczególnie z sektora MŚP oraz właścicieli towarowych gospodarstw rolnych, zainteresowanych obniżeniem kosztów zakupu energii, zainteresowanych energetyką odnawialną lub pragnących poszerzyć swoją działalność o energetykę odnawialną, • przedsiębiorstw komunalnych, •przedsiębiorstw oraz osób fizycznych planujących instalacje OZE do wykorzystania na własne potrzeby bądź potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, • niezależnych producentów energii oraz koncernów energetycznych zamierzających wziąć udział w aukcjach na dostawę zielonej energii do sieci, • kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla w przedsiębiorstwach energetycznych i ciepłowniczych, które pragną podjąć działalność inwestycyjną w OZE, • pracowników jednostek samorządowych (urzędów gmin, powiatów, województw) odpowiedzialnych za inwestycje, rozwój i planowanie przestrzenne oraz pracowników jednostek doradztwa rolniczego - studium umożliwi gminom i powiatom wykształcenie specjalistów ds. ekoenergetyki, kompetentnych w zakresie rozwoju i wykorzystania lokalnych zasobów OZE oraz • pracowników funduszy ekologicznych i jednostek wdrażających programy unijne, a w szczególności regionalne programy operacyjne, • przedstawicieli firm doradczo-szkoleniowych, pragnących poszerzyć zakres świadczonych usług o zagadnienia energetyki odnawialnej, • nauczycieli, w szczególności techników oraz szkół zawodowych, pragnących poszerzyć zakres swoich kompetencji o inwestycje w OZE, • pozostałych osób, które zamierzają poszerzyć zakres posiadanych wiadomości teoretycznych oraz poznać najlepsze rozwiązania praktyczne w ramach podejmowania inwestycji w OZE lub pracy dla firm z tego sektora.

Uczestnikiem studium może być osoba, która posiada wyższe wykształcenie (tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny). Ze względu na dużą liczbę zajęć praktycznych z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych, ważna jest znajomość podstaw oprogramowania MS Excel lub chęć szybkiego uzupełnienia praktycznych umiejętności w tym zakresie (program studiów przewiduje zajęcia wyrównawcze w tym zakresie)

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 168 godz.

Program studiów

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba
godzin

1.

Charakterystyka rynku energetyki odnawialnej: technologie OZE, prognozy wykorzystania OZE, uwarunkowania prawne i rynkowe, procedury inwestycyjne, rynek energii, system elektroenergetyczny i możliwości przyłączania OZE, systemy ciepłownicze

32

2.

Charakterystyka rynku energetyki rozproszonej OZE: technologie i uwarunkowania prawno-rynkowe i potencjał rozwoju, funkcjonowanie sieci smart grid z mikroinstalacjami OZE, mikrosieci, spółdzielnie energetyczne, klastry energii, certyfikacja instalatorów

28

3.

Dobór źródeł finansowania inwestycji OZE: kredyt inwestycyjny, formuła project finance, akcje, private equity, leasing, obligacje przedsiębiorstw i komunalne, finansowanie z UE oraz fundusze ekologiczne, ustalenie optymalnego finansowania

23

4.

Dobór źródeł finansowania mikro/małych instalacji OZE: kredyt komercyjny - praktyczne aspekty finansowania bankowego, leasing, finansowanie z UE oraz funduszy ekologicznych

7

5.

Analiza finansowa projektu inwestycyjnego: analiza sprawozdań finansowych, analiza wskaźnikowa, planowanie finansowe, szacowanie przepływów pieniężnych, kryteria oceny efektywności finansowej, symulacje w finansach, zarządzanie ryzykiem

36

6.

Analiza kosztów i korzyści (CBA) projektu inwestycyjnego: korekty - transfery i ceny kalkulacyjne, efekty zewnętrzne inwestycji w OZE, przygotowanie wniosku aplikacyjnego do wybranego programu UE; rola OZE w strategii zrównoważonego rozwoju UE

12

7.

Analizy studium przypadku oceny opłacalności inwestycji OZE: farma wiatrowa, elektrociepłownia biogazowa rolniczo-utylizacyjna, elektrownia fotowoltaiczna, porównawcza analiza kosztów produkcji energii z elektrowni jądrowej i morskich farm wiatrowych

11

8.

Analizy studium przypadku oceny opłacalności mikro/małych instalacji OZE: wiatrowa, fotowoltaiczna, mikrobiogazownia, wodna, przydomowa geotermalna pompa ciepła, kolektory słoneczne

11

9.

Seminarium

8

10.

Egzamin końcowy

0

RAZEM

168Nasi studenci otrzymują bezpłatnie arkusze kalkulacyjne opracowane przez ekspertów
z Instytutu Energetyki Odnawialnej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, na
których pracują podczas zajęć praktycznych. Arkusze pozwalają wyliczyć opłacalność
inwestycji w odnawialne źródła energii
, zarówno dla małych instalacji, jak też dużych
inwestycji (systemy fotowoltaiczne, biogazowe, wiatrowe, pompy ciepła, kolektory słoneczne).


Warunki i sposób zaliczenia studiów

przygotowanie i obrona pracy końcowej


Organizacja studiów

  • Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów • 11 zjazdów, sobota-niedziela • organizacje współpracujące : partnerem merytorycznym studiów jest Instytut Energetyki Odnawialnej w Warszawie www.ieo.pl


Kadra dydaktyczna

Zajęcia dydaktyczne prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz specjaliści z Instytutu Energetyki Odnawialnej w Warszawie, a także eksperci zewnętrzni. Lista wykładowców http://oze.ue.wroc.pl/polski/informacje/wykladowcy


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Magdalena Ligus
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością
tel. 71 36 80 646
e-mail: magdalena.ligus@ue.wroc.pl

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Adam Kopiński
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością
tel. 71 36 80 646
e-mail: adam.kopinski@ue.wroc.pl
pok. 1, bud. Z

Cena

6000 PLN

Możliwość płatności ratalnych – dwie równe raty płatne na początek każdego semestru nauki.
Płatności wyłącznie na indywidualne konto słuchacza, wygenerowane na jego profilu, po zarejestrowaniu się na studia.

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław, tel. 71 36 80 949,
pokój 4

Zawsze aktualne godziny pracy -> www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt

mgr Alina Sofińska, e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl

Adres do wysyłki dokumentów aplikacyjnych i innej korespondencji : Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Komplet dokumentów w formie papierowej należy dostarczyć, jak wyżej, najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.

Szczegółowych informacji z zakresu tematyki studiów, udziela kierownik studiów:

dr Magdalena Ligus magdalena.ligus@ue.wroc.pl tel. 606-392-295

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2016-10-21

Termin uruchomienia studiów: 2016-10-22

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne i/lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  • 2 zdjęcia – mały format, jak do dowodu lub paszportu
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich do wglądu + kserokopia tego dokumentu, do potwierdzenia za zgodność z oryginałem
  • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
  • Obcokrajowcy z UE oraz kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni, składają dodatkowo: http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/7,dokumenty.html


Dodatkowe informacje

O naszych Studiach podyplomowych "Inwestycje w OZE" pisze Gazeta Wyborcza.

Artykuł "Ekoenergia daje pracę" 28-09-2015 wyborcza.pl

Uczelnie przeżywają rekordowe zainteresowanie kierunkami związanymi z odnawialnymi źródłami energii, Szkoły zawodowe tworzą również klasy o tym profilu. Jeśli chodzi o studia podyplomowe red. Sudak pisze:

„Ci, którzy wybrali inną ścieżkę edukacji i chcą nadrobić braki w wiedzy na temat OZE, mogą się zapisać na studia podyplomowe. Zaleta? Bardziej elastyczna podstawa programowa, która może się zmieniać wraz z kolejnymi ustawami i rozporządzeniami wpływającymi na funkcjonowanie rynku OZE. Najdłużej, bo już od 7 lat, takie studia oferuje Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu wraz z Instytutem Energetyki Odnawialnej. To specyficzny kierunek, bo stworzony z myślą o inwestorach na rynku OZE, co oznacza, że słuchacze uczą się o zasadach wsparcia czy o obowiązujących i zmieniających się co chwila przepisach. Kto się zapisuje na takie studia? Jak mówi nam dr Magdalena Ligus, kierowniczka studiów, są to drobni przedsiębiorcy, przedstawiciele koncernów energetycznych, pracownicy banków (chcą się dowiedzieć np., które inwestycje OZE warto kredytować), samorządowcy i na samym końcu osoby prywatne, które chciałyby zbudować własną małą elektrownię. - Najwięcej miejsc pracy jest w sektorze instalacji urządzeń, w niektórych branżach, jak fotowoltaika, duży udział w zatrudnieniu stanowią doradcy. Cześć absolwentów trafia do konsultingu i branży instalatorskiej – mówi dr Magdalena Ligus. Jej zdaniem w oczach studentów OZE jest postrzegane jako alternatywa dla „etatyzmu korporacji i szansa na niezależność".”

Współorganizator i wykładowca naszych studiów, Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej Pan Grzegorz Wiśniewski otrzymał w październiku 2014 roku dwa prestiżowe wyróżnienia: "Promotor energetyki odnawialnej" na gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON w Poznaniu oraz tytuł "Nowy Impuls 2014" przyznany przez  redakcję Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl. Od października  2015 roku jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o studiach na stronie www.oze.ue.wroc.pl

Wybrane profile słuchaczy poprzednich edycji studiów:

Informacje rekrutacyjne http://oze.ue.wroc.pl/polski/informacje/rekrutacja

Informacje dotyczące czesnego http://oze.ue.wroc.pl/polski/informacje/czesne

 

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin