Zrealizowane projekty
 • English (UK)
 • pl-PL

Instytut Energetyki Odnawialnej od 2001 roku zrealizował min.  następujace projekty:

 1. Agrofotowoltaika w systemie energetycznym - rozwiązania technologiczne, agrotechniczne i organizacyjne
 2. Projekt: Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE (projekt realizowany w konsorcjum z Rafako Innovation)
 3. „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym” (projekt realizowany w konsorcjum z Rafako Innovation)
 4. Wstępne studium wykonalności dotyczącego możliwości uzyskania statusu efektywnego systemu ciepłowniczego dzięki inwestycjom w zeroemisyjne OZE, zawierającego projekt modernizacji zasobów wytwórczych
 5. „Rynek Fotowoltaiki w Polsce” (10 raportów 2012-2022)
 6. „Wykonanie analizy europejskiego rynku proszku srebra oraz pasty srebrnej stosowanej w produkcji ogniw fotowoltaicznych
 7. Analiza potencjału fotowoltaiki w obszarze prosumenta biznesowego
 8. Strategies for transition of Georgian regions and communities towards sustainable energy future
 9. HORIZON 2020, ComBioTES - Compact bio-based thermal energy storage for buildings (Kompaktowe biopochodne magazyny energii cieplnej w budynkach
 10. Analizy zakresu kosztów operacyjnych (OPEX) farm fotowoltaicznych
 11. Ocena udziału dostaw lokalnych towarów i usług w fotowoltaice. Metoda szacowania i promocji „local content” w przemyśle PV”,
 12. Analizy kosztów zakupu projektów fotowoltaicznych do 1 MW w fazie przygotowania do budowy – Ready to build
 13. Opracowanie koncepcji w ZGH „Bolesław” S.A. „Obszaru zintegrowanego zarządzania energią elektryczną”
 14. Analiza potencjału fotowoltaiki w obszarze prosumenta biznesowego w przemyśle w perspektywie średniookresowej (2025)
 15. Analiza pracy prosumenckiej instalacji fotowoltaicznej współpracującej z bateryjnym magazynem energii w różnych wariantach regulacyjnych i finansowych
 16. Mapa Drogowa Rozwoju Przemysłu Fotowoltaicznego W Polsce Do 2030 Roku
 17. Finansowanie inwestycji w zakresie energii elektrycznej z OZE
 18. Analiza warunków sprzedaży energii elektrycznej z OZE oraz prognoz cen i taryf energii elektrycznej
 19. Model ekonomiczny farmy fotowoltaicznej
 20. Opracowanie modeli biznesowych dla niezależnych producentów i autoproducentów - inwestycje w pierwsze komercyjne projekty OZE
 21. SDHp2m - Zaawansowane strategie i środki wspierania rynku dla uruchomienia inwestycji ciepłowniczych słonecznych
 22. Model biznesowy inwestycji w OZE - Opracowanie modeli biznesowych dla niezależnych producentów i autoproducentów - inwestycje w pierwsze komercyjne projekty OZE
 23. EurObserv'ER - EurObserv’ER barometer 2006-2015
 24. Monitoring ustawy o OZE - Monitoring postępów wdrożeniowych ustawy o odnawialnych źródłach energii
 25. System hybrydowy OZE - Zaprojektowanie hybrydowego systemu (łączącego różne technologie OZE: m. in. Instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła i inne) zasilania stacji gazowej
 26. Krajowy Plan Rozwoju Ciepła z OZE do 2030 roku - Krajowy Plan Rozwoju domowych Instalacji do wytwarzania ciepła z odnawilanych źródeł energii do 2030 roku
 27. Analiza - współspalanie - Wykonanie analizy oszacowującej w sposób kwantytatywny i narracyjny rolę technologii współspalania w nowym reżimie ustawowym
 28. Analiza - FIT dla mikroinstalacji OZE - Wykonanie analizy kosztów dla mikroinstalacji, które będą otrzymywały wsparcie na podstawie przepisów art. 41 ustawy o odnawialnych źródłach energii
 29. Analiza - rozwój OZE w Polsce - Wykonanie analizy ekonomicznej dotyczącej niezbędnego systemu wsparcia dla rozwoju mikroenergetyki opartej na odnawialnych źródłach energii w Polsce
 30. Study Tour - Wyjazd studyjny do Niemiec dla pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego
 31. Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych oraz na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Długosiodło - Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego, specyfikacji istotnych warunków zamawiania oraz nadzór autorski
 32. Systemy ciepłownicze - Perspektywy rozwoju rynkowego dla sektora ciepłowniczego w Polsce
 33. Study Tour -  Wyjazd studyjny do Niemiec dla rolników oraz instytucji rządowych
 34. Biometan w Polsce - Wykonanie opracowania pt: "Aspekty ekonomiczne, społeczne i środowiskowe przyszłościowego wykorzystania biometanu na cele transportowe w Polsce"
 35. Ustawa OZE - Analiza ekspercka skutków uchwalenia rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii wraz z proponowanym w niej systemem wsparcia
 36. Prosumenci w Polsce - Analiza rzeczywistych korzyści wynikających z proponowanych przez rząd mechanizmów wsparcia dla prosumentów według rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii
 37. Wsparcie prosumentów w Polsce -  Wykonanie analizy rzeczywistych korzyści wynikajacych z proponowanych przez rząd mechanizmów wsparcia dla prosumentów
 38. Poradnik - Opracowanie poradnika dla użytkowników instalacji kolektorów słonecznych, realizowanych w ramach Projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
 39. Gospodarz z energią - Wykonanie uproszczonych analiz techniczno-ekonomicznych i zestawienie wyników dla 6 rodzajów mikroinstalacji, Przygotowanie poradnika inwestora dotyczącego kwestii związanych z przebiegiem inwestycji, skupiającego się na uwarunkowaniach prawnych, administracyjnych i finansowych inwestycji, prezentacji na temat „Problemy z dostępem do energii i jakością usług energetycznych na wsi oraz szanse na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego gospodarstw”, opracowanie czterech mini raportów na stronę internetową
 40. Krajowy Plan Rozwoju Mikroinstalacji OZE do 2030 roku - Opracowanie przedstawia mapę drogową rozwoju sektora energetyki prosumenckiej i obywatelskiej, opartego na wykorzystaniu mikro- i małych instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym i rolniczym (tzw. generacja rozsiana)
 41. Studium wykonalności z analizą rynkową - Analiza rynku energetyki wiatrowej w kontekście nowych regulacji prawnych
 42. "Biogazowania-przemyślany wybór" - Projekt finansowany z NFOŚiGW w ramach których przygotowalismy treści merytoryczno szkoleniowe prezentacji multimedialnej, teksty eksperckiy do broszury dla obywatela oraz broszury dla samorządów, opracowanie treści 50-ciu lekcji e-szkoleń w ramach kursu e-learningowego wdrażanego na platformie moodle oraz przygotowanie i dostosowanie zestawu danych obrazujących stan biogazowni rolniczych na terenie Polski
 43. Studium wykonalności instalacji paneli fotowoltaicznych - Studium wykonalności instalacji paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 1,085 MW instalowanych docelowo na dachach 21 obiektów energetycznych. Na potrzeby Studium przeprowadzono wizje lokalne obiektów oraz uwzględniając przeszkody instalacyjne zaproponowano możliwą do zainstalowania moc. W skład Studium wchodziły dokładne kosztorysy, oszacowanie nakładów Inwestycyjnych, obliczenia ekonomiczne. Studium wykonano zgodnie z wytycznymi programu JESSICA.
 44. Biogazownie - Przygotowanie analizy pt: "Ocena wartości merytorycznej dokumentacji Studiów wykonalności i Ocen oddziaływania na środowisko projektów biogazowni"
 45. Gaz ziemny i OZE - Analiza możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w systemie przesyłowym gazu ziemnego
 46. Promocja produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii - Przygotowanie opracowania pt. Ocena stopnia spełnienia warunku ex-ante nr 4.3 w zakresie priorytetu inwestycyjnego „Promocja produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii” dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, zdefiniowanego w załączniku V projektu rozporządzenia ogólnego PE i Rady dla Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych na lata 2014-2020, w związku z przyjęciem Ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013, poz. 984 z dnia 27 sierpnia 2013r.)
 47. Wsparcie technologii OZE w Polsce - Analiza dotycząca określenia niezbędnej wysokości wsparcia dla poszczególnych technologii OZE w kontekście realizacji Krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych na zlecenie Ministerstwa Gospodarki
 48. Rewolucja energetyczna dla Polski - Rewolucja energetyczna dla Polski. Scenariusz zaoptrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej
 49. Modele meteorologiczne na rynku OZE - Wykonanie analizy pn. „Obszary zastosowania i możliwości komercjalizacji wyników modeli meteorologicznych na rynku energii ze źródeł odnawialnych”
 50. Morska eneregtyka wiatrowa - Rola morskiej enenergetyki wiatrowej w początkowej fazie realizacji przez Polskę obowiązku wytwarzania en. elektrycznej z OZE do 2020 r. i póżniej (2035)
 51. Współspalanie biomasy z węglem - Przygotowanie i opracowanie oceny skutków ekonomicznych utrzymania wsparcia dla technologii współspalania węgla z biomasą
 52. Świadectwa pochodzenia - Analiza sytuacji na Rynku Praw Majątkowych do świadectw pochodzenia energii z OZE na TGE
 53. SDHplus - Słoneczne systemy ciepłownicze w Europie
 54. OZERISE - Odnawialne Źródła Energii w Gospodarstwach Rolnych i Inteligentnych Sieciach
 55. Repowermap - A European map for promoting renewable energies and energy efficiency
 56. UrbanSolPlus - Wykorzystanie energii słonecznej w zabudowie miejskiej podlegającej renowacji i budynkach chronionych (zabytkowych)
 57. BupS Poland -  Polish National Building Workforce Training and Qualification Initiative in the field of energy efficiency and renewable energy
 58. European Solar Days - Kampania promująca systemy słoneczne w Europie
 59. Analiza możliwości wprowadzenia systemu FEED-IN TARIFF dla mikro i małych instalacji OZE - Ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki wraz z propozycją stawek taryf do ustawy o odnawialnych źródłach energii. Na podstawie rzeczywistych nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych zostały policzone koszty wytwarzania energii elektrycznej z każdego ze źródeł OZE (LCOE - levelized cost of electricity).
 60. Prognoza cen energii - Długoterminowa prognoza cen energii elektrycznej w Polsce i scenariusz cen zielonej energii z systemem wsparcia dla OZE
 61. Energetyka wiatrowa - Wykonanie opracowania pt. "Energetyka odnawialna jako dźwignia społeczno-gospodarczego rozwoju województw do 2020 roku. Dlaczego warto i jak powinno się planować rozwój energetyki wiatrowej w regionach"
 62. OffshoreGrid - Warunki ramowe rozwoju sieci i rynku energii dla energetyki na morzu: ocena techniczna i ekonomiczna różnych opcji projektowych
 63. Rozwój morskiej energetyki wiatrowej i energetyki jądrowej - Opracowanie studium porównawczego przypadku dla Pomorza dotyczącego ekonomicznych aspektów rozwoju morskiej energetyki wiatrowej i energetyki jądrowej
 64. Energetyka wiatrowa i biomasa - Opracowanie pt. "Potencjał energetyki wiatrowej i biomasy w województwie dolnośląskim do roku 2020"
 65. Miejsc pracy w aspekcie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej i energetyki jądrowej - Opracowanie pt. "Analiza dotycząca miejsc pracy w aspekcie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej i energetyki jądrowej. Studium porównawcze przypadku dla Pomorza."
 66. Analiza pracy turbiny wiatrowej - Opracowanie rocznej analizy ilości godzin pracy netto turbiny wiatrowej
 67. Świadectw pochodzenia -  Opracowanie pt. "Analiza skutków wystąpienia napodaży świadectw pochodzenia na sektor energetyki odnawialnej"
 68. Mikrobiogazownie w Polsce - Opracowanie pt. "Analiza dotycząca wprowadzenia kryteriów i niezbędnych mechanizmów wsparcia dla rozwoju mikrobiogazowni w Polsce"
 69. Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie OZE - wnioski dla Regionalnych Programów Operacyjnych na okres programowania 2014-2020 - "Przedmiotem badań i analiz było określenie w sposób porównawczy potencjału energetycznego 16 województw w zakresie OZE. Opracowanie objęło m.in. analizę uwarunkowań naturalnych (wielkość i zróżnicowanie odnawialnych zasobów energii) i infrastrukturalnych, możliwych kierunków programowania rozwoju OZE na szczeblu regionalnym w Polsce do 2020 roku. Celem badania było wskazanie tych rodzajów OZE i typów projektów, które w największym stopniu powinny zostać uwzględnione w przyszłości jako inwestycje w zakresie energetyki współfinansowane ze środków UE oraz, wykorzystując dotychczasowe doświadczenia, sformułowanie wstępnych rekomendacji dla tworzenia Regionalnych Programów Operacyjnych na przyszły okres programowania"
 70. Perspektywy rozwoju wybranych branż energetyki odnawialnej w Polsce 2011 - Celem było zidentyfikowanie możliwości inwestycyjnych w sektorze przedsiębiorstw z branży odnawialnych źródeł energii. Skoncentrowano się na najbardziej perspektywicznych dla Polski technologiach: energetyki wiatrowej (z wydzielonym segmentem małych turbin wiatrowych), energetyce słonecznej termicznej, biogazie rolniczym, biopaliwach stałych oraz geotermii płytkiej. Każda z ww. technologii została scharakteryzowana z uwzględnieniem cech charakterystycznych rynku, aktualnej sytuacji rynkowej, trendów rozwojowych i wymiany międzynarodowej.
 71. Opracowanie pt."Analiza europejskich producentów urządzeń do termochemicznej konwersji biopaliw stałych"
 72. SUSPLAN - Opracowanie długoterminowych regionalnych oraz paneuropejskich wytycznych dla jak najefektywniejszej integracji odnawialnych źródeł energii z infrastrukturą.
 73. Czysta Energia, czyste Mazowsze – inwestycja w odnawialne źródła energii - Przygotowanie studium wykonalności dla wniosku w ramach projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet IV. Środowisko zapobieganie zagrożeniom i energetyka; Działanie 4.3 Ochrona powietrza, energetyka
 74. Biogazownie - Opracowanie pt. "Przewodnik dla inwestorów zainteresowanych realizacją budowy biogazowni rolniczych zawierających m.in.. Typowe projekty biogazowni"
 75. Produckja urządzeń OZE w Polsce - Opracowanie pt. "Analiza możliwości rozwoju produkcji urządzeń dla energetyki odnawialnej w Polsce dla potrzeb krajowych i eksportu" realizowanego w ramach zadania pt. "Stymulowanie rozwoju przemysłu produkującego urządzenia dla en. odnawialnej"
 76. Z energetyką przyjazną środowisku za pan brat - Zebranie i opracowanie baz danych dla 16 regionów oraz przygotowanie ostatecznego raportu zbiorczego sytuacji energetyki przyjaznej w województwach
 77. Turbiny wiatrowe na morzu - Konsultacje i analizy związane z zasadami lokalizacji turbin wiatrowych, w tym z lokalizacją turbin wiatrowych na morzu.
 78. Rynek kolektorów słonecznych w Polsce - Opracowanie raportu dotyczącego rynku kolektorów słonecznych pt. "Aktualny stan rozwoju energetyki słonecznej cieplnej w Polsce oraz możliwości inwestycyjne"
 79. Rynek przydomowych instalacji wiatrowych w Polsce - Opracowanie raportu dotyczącego rynku małych turbin wiatrowych pt. "Przydomowe Elektrownie Wiatrowe. Małe instalacje Wiatrowe (3kW-15kW mocy zainstalowanej)"
 80. Rynek kotłów na biomasę w Polsce - Opracowanie raportu dotyczącego rynku kotłów na biomasę pt. "Aktualny stan rozwoju rynku kotłów na biomasę w Polsce oraz mozliwości inwestycyjne w zakresie moy 10-1000kW"
 81. Morska eneregtyka wiatrowa - Opracowanie ekspertyzy pt. "Gospodarcze i społeczne aspekty rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce"
 82. MADEGASCAR - Rozwój rynku pojazdów napędzanych gazem, zaopatrzenia i sieci dystrybucyjnej gazu naturalnego i biogazu
  Renewable energy technical advisory services Due diligence projektów energetyki wiatrowej
 83. "Wykonanie analizy merytorycznej, technicznej, i ekonomicznej zasadności zakupu projektu biogazowni o mocy 1 MWe w Orchówku k. Włodawy" - Studium wykonalności biogazowni o mocy 1 MWe. Zawiera szczegółową analizę techniczno – technologiczną oraz ekonomiczną
 84. FIRE - Facilitating Innovation in Renewable Energies
 85. EU-AGRO-BIOGAS - Europejska inicjatywa instytucji badawczo-rozwojowych na rzecz zwiększenia efektywności wykorzystania biogazu
 86. POW'WOW - Prediction of waves, wakes and offshore wind
 87. Create Acceptance - Cultural influence on renewable energy acceptance and tools for the development of communication strategies to promote acceptance among key actors groups
 88. Active Learning - Integration of active learning and energy monitoring with school curricula
 89. BETTER - Biofuel chain enhancement for territorial development of European Regions
 90. SOLCAMP - Solar energy for camping sites
 91. Flame SOFC - Fuel flexible, air-regulated, modular, electrically integrated SOFC
 92. T(at)W- Sustainable energy technologies at work on the market generated by the EU emission trade scheme and the linked CDM and JI market
 93. Refuel - Renewable fuels for a sustainable Europe
 94. Raport Rynkowy - Raport rynkowy nt. energetyki odnawialnej Polsce
 95. RESCUE - Action plan for stimulating research and innovation in SMEs from CEECs in the renewable energy field
 96. OBSERV'ER 2 - Renewable energy sources in UE and CEEC
 97. JRC - Bioenergy: Methodological improvement of statistical data collection regarding biomass availability and use in EU New Member States
 98. PAE - Utworzenie Podkarpackiej Agencji Energetycznej w Wojedztwództwie Podkarpackim
 99. ManagEnergy - Organizacja II Europejskiej Konferencji Samorządowych Specjalistów ds. Energii
 100. EUBIONET II - Efficient trading of biomass fuels and analysis of fuel supply chains and bussines models for market actors by networking
 101. ProBIO - Production of biogas and fertilisers out of wood and straw
 102. EREC - Promotion and market stimulation of RES in the European Union and Candidate Countries
 103. INVERT - Investing in RES & RUE technologies: Models for saving public money
 104. VIEWLS - Conference Clear views for clean fuels, Warsaw, 18 Oct, 2004
 105. SusCom - Sustainable Energy Communities and Sustainable Development
 106. SIWERM - Successful Implementation of Wind Energy at Regional and Municipal Level
 107. RESPEED - Promotion of the European experience of renewable energy sources, development and climate change comminments in the new member states and the Candidate Countries: A high level approach
 108. OBSERV'ER - EurObserv’ER - renewable energy barometer
 109. BS KWI - Podhale Geothermal District Heating and Environmental Project – Monitoring of CO2 Abatement, Poland
 110. NIRAS - Maturing biogas/biomass CHP project on POLDANOR SA and Koczała Commune. Feasibility study
 111. EU BIOTECH - Accompanying measure to encourage biomass uptake and assist technology transfer of EU Biomass/Waste utilisation technologies to China and Central and Eastern Europe
 112. PROMISE - Procurement in Municipalities for Integrative Solutions on Energy
 113. TDA SUWAŁKI - Investment project in Wind Farm in Suwalki County, Poland
 114. PLIG - Renewable Energy Sources for Communities of North-Eastern Poland
 115. Hedeman - Conference on Renewable Energy Technologies at POLEKO International Trade Fair in Poznan, Poland
Pin It

Cookies