Energia odNowa
  • English (UK)
  • pl-PL

Wdrażanie Zrównoważonego Rozwoju na podstawie Odpowiedzialnej Społecznie Transformacji (LIFE WZROST)

Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości polskiego społeczeństwa, w tym klasy politycznej, że polityka klimatyczna jest naszą szansą na rozwój, a nie zagrożeniem.  W ramach projektu zostanie przygotowany film dokumentalny, składający się z 10 odcinków. Film będzie pokazywał możliwości zrównoważonego rozwoju Polski, zgodnie z konieczną redukcją emisji gazów cieplarnianych. Odcinki będą emitowane w telewizji, a film, oprócz premiery, będzie pokazywany podczas tzw. Roadshow, czyli objazdu Polski (zamierzamy dotrzeć do 8 miast).

Dodatkowo, powstanie dokument merytoryczny, który będzie zawierał dane i wskazywał źródła danych wykorzystanych w filmie.

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (ok. 60%) w ramach funduszu LIFE, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (ok. 30%) oraz współbeneficjentów projektu (10%).

Projekt powstał z inicjatywy Fundacji WWF Polska, która jednocześnie jest jego koordynatorem. Partnerami projektu są: Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO), który  specjalizuje się w obszarze energetyki, w szczególności energetyki odnawialnej, Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE), który specjalizuje się w obszarze szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju i alternatywnych ścieżek rozwoju, Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE), która specjalizuje się w szczególności w obszarze efektywności energetycznej.

Strona internetowa projektu http://energiaodnowa.pl/pl/


Start kampanii Energia odNowa

Polska ratyfikowała w październiku globalne porozumienie klimatyczne - porozumienie paryskie, a Fundacja WWF Polska, wraz z partnerami, rozpoczęła kampanię informacyjną Energia odNowa, aby w ten sposób zachęcić Polaków do popierania ochrony klimatu jako nowej ścieżki rozwoju. Kampania ma na celu ukazanie nowych możliwości związanych z prowadzeniem odpowiedzialnej polityki klimatycznej, w tym rozwój odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i innych innowacji, z których skorzystają nie tylko Polacy. Partnerami kampanii są: Instytut na rzecz Ekorozwoju, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Instytut Energetyki Odnawialnej.

Pin It

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł

Cookies