Słoneczne systemy ciepłownicze
  • English (UK)
  • pl-PL

Podsumowanie warsztatów SDHp2m „Słoneczne systemy ciepłownicze w praktyce”


W dniu 16 marca odbyły się warsztaty organizowane przez Instytut Energetyki Odnawialnej w ramach projektu SDHp2m „Słoneczne systemy ciepłownicze w praktyce” w Warszawie w Muzeum Warszawskiej Pragi. Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Pragi Północ Wojciech Zabłocki. Partnerem warsztatów jest Arcon-Sunmark. 

Pełna nazwa: „Advanced policies and market support measures for mobilizing solar district heating investments in European target regions and countries”

“Zaawansowane strategie i działania wspierania rozwoju rynku słonecznych inwestycji ciepłowniczych w wybranych europejskich regionach”

Projekt ma na celu wprowadzanie na  szeroką skalę wykorzystania sieci ciepłowniczych i systemów chłodzących (DHC) w połączeniu z urządzeniami energetyki odnawialnej, w szczególności z zastosowaniem kolektorów słonecznych.

Systemy ciepłownicze w Polsce, wg danych GUS, są stosowane już u 42% gospodarstw domowych, a w miastach już u 59% gospodarstw. Zasadniczo, systemy ciepłownicze w Polsce pozyskują energię z paliw konwencjonalnych (węgla kamiennego, brunatnego), ale np. w krajach europejskich, takich jak Dania, czy Szwecja, 30-40% systemów ciepłowniczych pozyskuje ciepło z odnawialnych źródeł energii (OZE). Dyrektywy 2012/27/UE o efektywności energetycznej wskazuje  stworzenie warunków do rozwoju „efektywnych systemów ciepłowniczych (chłodniczych). „Efektywny system ciepłowniczy i chłodniczy” oznacza system ciepłowniczy lub chłodniczy, w którym do produkcji ciepła lub chłodu wykorzystuje się w co najmniej 50% energię ze źródeł odnawialnych, lub w co najmniej 50% ciepło odpadowe, lub w co najmniej 75% ciepło pochodzące z kogeneracji, lub w co najmniej 50% wykorzystuje połączenie takiej energii i ciepła. Systemy ciepłownicze w Polsce w większości nie spełniają takiego warunku i muszą zostać dostosowane, dodatkowo ustawa o OZE również wskazuje taki kierunek rozwoju sektora ciepłowniczego w Polsce (powiązany z sektorem OZE). Ponadto, w przypadku udzielania wsparcia finansowego z programów regionalnych (RPO) i krajowych (POIŚ) na modernizacje systemów ciepłowniczych, warunek „efektywnego systemu ciepłowniczego” jest wymagany dla uzyskania  wsparcia inwestycyjnego. Dodatkowo wspieranie sieci ciepłowniczych przyczynia się do uniknięcia  niskiej emisji pyłu, w szczególności emisji pyłu PM10.

Głównym celem projektu SDH2pm jest opracowanie i wdrożenia w 9 uczestniczących regionów europejskich zaawansowanych strategii i działań wsparcia dla słonecznych systemów ciepłowniczych (SDH). Działania projektu mają na celu bezpośredniego uruchomienia inwestycji w sektorze SDH. W 3 regionach o wysokim potencjale wdrożenia uczestniczą władze regionalne jako partnerzy projektu, aby wesprzeć możliwości realizacji projektu:

  • w Turyngiii (DE) władze reprezentowane przez Ministerstwo Energii Środowiska i Ochrony Przyrody w Turyngii,
  • w  Styrii (AT) władze reprezentowane przez Departament Energii, Mieszkalnictwa i Technologii w Styrii,
  • w Rhône-Alpes (FR) przedstawiciele Rady Regionalnej Rhône-Alpes w powiązanym z agencją regionalną: Association Rhonalpenergie-Environment.

W 6 regionach, które będą implementować rozwiązania SDH, zaangażowane są władze regionalne (poprzez listy poparcia) wraz z współpracą z doświadczonymi partnerami:

  • Hamburg (DE) otrzymano list poparcia od  Urzędu ds. Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska,
  • Västra Götaland (SE) otrzymano list poparcia od  Dyrektora Ochrony Środowiska w regionie Västra Götaland
  • Valle d'Aosta i Veneto (IT) otrzymano list poparcia od  regionalnej agencji rozwoju i samorządu,
  • Varna (BG) otrzymano list poparcia od  burmistrza Varny i stowarzyszenia Energy Cities,
  • Mazowsze (PL) otrzymano list poparcia od  Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.

Ponadto, projekt SDH2pm  ma na celu: poprawę systemu regulacyjnego w zakresie rozwoju OZE we współpracy z systemami ciepłowniczymi na poziomie regionalnym i krajowym,  wskazanie możliwości finansowania inwestycji i innowacyjnych modeli biznesowych, stworzenie trwałej społecznej akceptacji dla sektora SDH,  niwelowanie różnic między polityką a rynkiem poprzez  wskazanie efektywnych środków wsparcia rynku i tworzenia potencjału w polityce regionalnej.

Prace w projekcie będą obejmować: 1) przygotowanie strategii działania w oparciu o badania przeprowadzone w projekcie, 2) uruchomienie fazy realizacji inwestycji już na wczesnym etapie projektu, 3) skuteczna komunikacja i rozpowszechniania rezultatów projektu na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Projekt jest finansowany przez program HORIZON 2020, czas trwania projektu to lata 2016-2019.

W Polsce, projekt jest koordynowany przez Instytut Energetyki Odnawialnej. Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zachęcamy do kontaktu z koordynatorem projektu:

Aneta Więcka, email: awiecka@ieo.pl


Energetyka odnawialna w polskich przedsiębiorstwach ciepłowniczych dotychczas była kojarzona wyłącznie z biomasą, a w szczególności z systemami współspalania biomasy z węglem. Przykłady z krajów Unii Europejskiej pokazują, że nie tylko biomasa może wypełnić cel w zakresie coraz wyższych udziałów odnawialnych źródeł energii (OZE) w ciepłownictwie oraz redukcji emisji zanieczyszczeń w ciepłownictwie węglowym. Mogą temu służyć również wielkowymiarowe systemy kolektorów słonecznych w połączeniu z sezonowymi magazynami ciepła. Nierzadko wykorzystanie energii słonecznej jest najprostszym, najszybszym w realizacji i najtańszym rozwiązaniem.

Słońce w kaloryferach – artykuł na portalu Teraz- Środowisko.pl

Budowa wielkowymiarowych instalacji kolektorów słonecznych to jedna z możliwości uczynienia systemów ciepłowniczych efektywnymi. W Polsce trwa obecnie trzecia edycja projektu SDHp2m – „Słoneczne systemy ciepłownicze w praktyce”. Projekt jest realizowany przez 15 partnerów europejskich z dziewięciu państw i ma na celu rozwój systemów ciepłowniczych i systemów chłodzących w połączeniu z urządzeniami energetyki odnawialnej, a w szczególności – z kolektorami słonecznymi.

 

 

Słoneczne systemy ciepłownicze w Polsce

Słoneczne instalacje ciepłownicze w praktyce

Pierwsze instalacje słonecznych systemów ciepłowniczych (SDH), czyli połączenia wielkowymiarowych systemów kolektorów słonecznych z sieciami ciepłowniczymi powstały w Europie w latach osiemdziesiątych. Jednak najwięcej instalacji SDH powstało od 2007 roku. Liderami w budowie instalacji SDH są Dania, Szwecja, Niemcy i Austria. Obecnie, w krajach UE funkcjonuje około 252 instalacji SDH (minimalna moc jednej instalacji SDH wynosi 350 kWth, w przeliczeniu na powierzchnię wynosi 500m2 kolektorów słonecznych). Przykładem takich instalacji może być nowo budowana instalacji w Niemczech, w Chemnitz lub też instalacja w Danii, w miejscowości Vojens. Łączna moc instalacji SDH wynosi 750 MWth, a roczny przyrost nowych instalacji SDH wynosi obecnie ponad 30%.

 

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.


archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł