Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności

W dniu 16 marca odbyły się warsztaty organizowane przez Instytut Energetyki Odnawialnej w ramach projektu SDHp2m „Słoneczne systemy ciepłownicze w praktyce” w Warszawie w Muzeum Warszawskiej Pragi. Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Pragi Północ Wojciech Zabłocki. Partnerem warsztatów jest Arcon-Sunmark.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, które organizujemy wspólnie z organizatorami 51 Międzynarodowych Targów Budownictwa „TWÓJ DOM 2017”w Bielsku-Białej w dniach 7 – 9 kwietnia br. w Hali pod Dębowcem przy ul. Karbowej 26. Udział w szkoleniu polecamy osobom, które w swoich firmach ponoszą duże koszty zaopatrzenia w energię elektryczną, a poprzez wykorzystanie instalacji OZE, np. fotowoltaicznej mogą zmniejszyć rachunki za zakup energii elektrycznej.

Ministerstwo Energii (ME) opublikowało i poddało konsultacjom społecznym ekspertyzę „Koncepcja funkcjonowania klastrów energii w Polsce”. Ekspertyza, która powstała na zamówienie ME, w efekcie przetargu ogłoszonego 20 września ub. roku , kompleksowo obejmuje tematykę, która jest jednym z flagowych elementów zapowiadanej nowej  polityki energetycznej. Konsultacje, wobec znaczenia przedmiotu ekspertyzy, to dobry pomysł, ale ile osób będzie w stanie przeczytać  dokument liczący w sumie 343 strony (to więcej niż „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”? Bardzo przystępnie napisana analiza kancelarii WKB z 2014 roku nt. wdrożenia instytucji spółdzielni energetycznej do polskiego systemu prawa w oparciu o najlepsze praktyki państw UE miała tylko 33 strony. Ale jasno z niej wynikało, że dopóki koszty zakupu energii z sieci są niższe od kosztów jej lokalnego wytworzenia, bez taryf gwarantowanych na sprzedaż energii do sieci nie ma możliwości  stworzyć modelu biznesowego na wytwarzanie energii z OZE dla spółdzielców.

W posiedzeniu sejmowej "Podkomisji stałej ds. wykorzystania zasobów energetycznych obszarów wiejskich" w dniu 8 marca 2017r. udział wziął Grzegorz Wiśniewski, członek Narodowej Rady Rozwoju, prezes Zarządu IEO, przedstawiając problemy rozwoju małoskalowej energetyki odnawialnej na obszarach wiejskich.

Kiedy opłaca się stosować odnawialne źródła energii w małej firmie ?

Warszawa, 23 marca, EXPO XXI ul. Prądzyńskiego 12/14

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.


archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank BPH S.A. Filia Oddziału w Warszawie ul. Rakowiecka 39 a, 02-519 Warszawa, nr rachunku:  10 10600076 0000404180116096; Kapitał zakładowy: 53.500 zł,