Konferencje Instytutu
  • English (UK)
  • pl-PL

 

“Biopaliwa w Unii Europejskiej po 2010 roku – perspektywy Europy Centralnej i Wschodniej’’

W dniu 26 października b.r. odbyła się na terenie SGGW w Warszawie, Międzynarodowa Konferencja pt. „Biopaliwa w Unii Europejskiej po 2010 roku – perspektywy Europy Centralnej i Wschodniej” zorganizowaną przez Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO), Energetyczne Centrum Holandii (ECN) i Krajową Izbę Biopaliw.

Celem konferencji była prezentacja wyników projektu REFUEL i ich konsultacja z kluczowymi decydentami, firmami i graczami na rynku biopaliw transportowych w UE, a w szczególności w krajach członkowskich UE. Konferencja miała pomóc w sformułowaniu rekomendacji dla Komisji Europejskiej, które mają towarzyszyć ostatecznym wynikom projektu REFUEL oraz miała posłużyć krajom UE do oceny możliwości realizacji celów dotyczących biopaliw na rok 2020 w ramach nowej dyrektywy ramowej UE.

Konferencja „Biopaliwa w Unii Europejskiej po 2010 roku – perspektywy Europy Centralnej i Wschodniej’’ była jednym z końcowych elementów Projektu Unii Europejskiej REFUEL. Była kontynuacją poprzedniego Seminarium konsultacyjnego z udziałem europejskiego przemysłu (głównie EU-15), które miało miejsce w Brukseli 6 marca 2007 r. i posłużyło do weryfikacji założeń do symulacji (model BIOTRANS) trendów rozwoju biopaliw w UE do 2000 r. Szczególnymi problemami poruszonymi na Konferencji Były kwestie dostępności biomasy do produkcji biopaliw oraz wzajemne interakcje rynkowe pomiędzy biopaliwami pierwszej i drugiej generacji. Konferencja była okazją do dyskusji instrumentów wsparcia rozwoju biopaliw w UE i roli biopaliw w realizacji celów UE w zakresie energetyki odnawialnej do 2020 r., przyjętych przez Radę Europy w dniu 9 marca 2007 r.

Projekt REFUEL, którego okres trwania stanowią lata 2006-2007, ma na celu przedstawienie mapy drogowej biopaliw transportowych, zawierającej politykę biopaliwową UE i wspieranej przez uczestników zaangażowanych na polu biopaliw. Koordynatorem project REFUEL jest Instytut ECN (Energy Research Institute of the Netherlands), a partnerami: Chalmers (Chalmers University of Technology, Goteborg, Szwecja), COWI (COWI Consultants in Engineering, Environmental Sciences and Economics, Dania), EC BREC IEO (Poland), IIASA (Austria), Joanneum Research (Austria), Copernicus Institute (Utrecht University, Holandia), Internation Institute of Aplpied System Analysis (Laxemburg, Austria)

W Konferencji wzięło udział ponad 50 osób reprezentujących świat nauki, sfery R&D, przemysłu biopaliwowego, ośrodków doradztwa rolniczego, mediów branżowych, producentów rolnych. Liczną grupę uczestników stanowili przedstawiciele organizacji biopaliwowych m.in. takich jak: Związek Gorzelni Polskich, Krajowa Rada Gorzelnictwa i Produkcji Biopaliw oraz Krajowa Izba Biopaliw.

Na konferencji swoje prelekcje wygłosili m.in. Rektor SGGW prof. dr hab. Tomasz Borecki, oraz Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej Grzegorz Wisniewski. Swoje przemówienie na temat zalet, jak i polskiego prawodawstwa i promocji dla biopaliw transportowych wygłosił Pan Zbigniew Kamieński z Ministerstwa Gospodarki. Wystąpienie Wicedyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Energetycznego wywołało burzliwą dyskusję na temat przyszłych lat obowiązywania nowych aktów prawnych, które wprowadzają w Polsce obowiązek dodawania biopaliw do paliw mineralnych.

Na konferencji przedstawione zostały wyniki badań z projektu REFUEL. Partnerzy projektu zwrócili uwagę na istniejące zasoby biomasy w UE oraz jej potrzeby dla produkcji biopaliw (65 mln ha gruntów w UE), potencjał biomasy w odniesieniu do kosztów produkcji, przewidywany 32% wzrost konsumpcji paliw w Europie, postępie technologicznym gospodarstw produkujących biopaliwa, kosztach ich produkcji oraz socjoekonomicznych aspektach wykorzystania biopaliw (efektem będzie zwiększone zatrudnienie o około 80 tys. miejsc pracy).

Głos zabierali również przedstawiciele Krajowej Izby Biopaliw – Pan Henryk Zamojski, dr Adam Kupczyk z Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) i Pan Janusz Wojciechowskiego, Członek Parlamentu Europejskiego.

Dr Marc Londo z ECN, Holandii. Dr Londo przedstawił biopaliwowy scenariusz i politykę Unii do 2030 roku. Przedstawił ścieżkę celową procentowego użycia biopaliw w transporcie w UE do 2030 roku (tabela poniżej). Można wnioskować, że wskaźnik wykorzystania biopaliw 10 % dla roku 2020 będzie możliwy do osiągnięcia tylko wyłącznie przy rozwoju drugiej generacji biopaliw.

Tabela: Cele wskaźnikowe wykorzystania biopaliw w UE.

 

Mówiąc o biopaliwach, myśli się obecnie najczęściej o biopaliwach pierwszej generacji, takich jak: bioetanol z procesu fermentacji alkoholowej, biodiesel z estryfikacji oleju rzepakowego, sojowego i in., których światowa produkcja stopniowo i dość dynamicznie zwiększa się. Biopaliwa te wytwarzane są przeważnie z roślin jadalnych, lub jadalnych przystosowanych (np. rzepakowy olej bezerukowy do produkcji biodiesla). Wkrótce na rynku pojawi się druga generacja biopaliw transportowych, wytwarzanych z roślin niekonsumpcyjnych - energetycznych czy odpadów. Biopaliwa II generacji stanowią m.in.: FT-diesel, bio-DME (gazyfikacja: drewno, szybko rosnące uprawy, słoma, trawy), spirytus lignocelulozowy czy bio–SNG.

Ze wstępnych wyników badań Projektu REFUEL wynika też, że początek nowej dekady zaowocuje zrównaniem kosztów produkcji biopaliw pierwszej i drugiej generacji, głownie w wyniku obniżenia kosztów produkcji surowców (biomasy energetycznej), coraz lepszym technologiom konwersji biomasy a także efektowi uczenia się i skali.

W wyniku przewidywanych zmian, co przedstawiono na rys. 1 ok. 2012 r. pojawią się biopaliwa II-generacji, w 2020 r. ma wystąpić maksimum wykorzystania biopaliw I generacji (potem spadek) i zrównanie wskaźnika wykorzystania biopaliw 1 i 2 generacji.

Rys. Ścieżki rozwoju biopaliw.

 

Dyskusja podsumowująca seminarium pokazała duże znaczenie dla przyszłej polityki UE w zakresie biopaliw, wyników projektu Refuel. Zwrócono uwagę na konieczność prac nad drugą generacją biopaliw, którą można pozyskać z surowców nieżywnościowych, bardziej efektywnych niż obecne uprawy zbóż. Zwrócono kolejny raz uwagę na znaczenie krajów Europy Wschodniej w możliwościach znacznego wzrostu udziału użycia biopaliw w transporcie, ze względu na bazę surowcową.

Organizatorzy dziękują wszystkim przybyłym za aktywne uczestnictwo w konferencji!

Pliki do pobrania:

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Cookies