Konferencje Instytutu
  • English (UK)
  • pl-PL

  

Patronat medialny: 

Konferencja międzynarodowa

Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek badawczych w transferze i wdrażaniu innowacji z zakresu energetyki odnawialnej w ramach programów UE

21 czerwca 2006r., Międzynarodowe Targi Poznańskie „Innowacje -Technologie-Maszyny”

 

Opis konferencji:

21 czerwca 2006 r., podczas Targów Innowacje-Technologie-Maszyny w Poznaniu odbyła się konferencja pt.: „Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek badawczych w transferze i wdrażaniu innowacji z zakresu Energetyki Odnawialnej w ramach programów UE”. EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. przy współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi oraz European Renewable Research Centre Agency (EUREC) i firmą Europrojekts Sp. z o.o. W konferencji uczestniczyli zarówno przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw, związanych z energetyką odnawialną, jak i instytucji oraz instytutów badawczych i naukowych oraz samorządów.

Zacieśnianie kontaktów pomiędzy nauką a przemysłem jest jednym z głównych celów polityki naukowej UE. W Polsce również zauważalna jest tendencja do działań podnoszących konkurencyjność i innowacyjność naszej gospodarki poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Niestety przepaść w tej dziedzinie, jaka dzieli nasz kraj od najbardziej rozwiniętych gospodarek świata jest wciąż bardzo duża. Zakup najnowocześniejszych technologii za granicą jest ze względów na cenę praktycznie nieosiągalny dla polskich firm, w szczególności z sektora małych, średnich przedsiębiorstw. Dlatego też, koniecznością wydaje się podniesienie konkurencyjności polskich zespołów badawczych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Służyć temu może wiele czynników zarówno politycznych, prawnych jak i ekonomicznych. Do tych ostatnich możemy zaliczyć wsparcie nauki przez UE w ramach realizowanych przez nią badawczych Programów Ramowych. Polskie firmy i instytuty badawcze od kilku już lat mogą korzystać z pomocy oferowanej przez PR. Obecnie istnieją już interesujące doświadczenia zebrane w ramach projektów już zrealizowanych jak i obecnie prowadzonych, z którymi warto zapoznać zarówno środowiska przemysłowe, jak i naukowo-badawcze. Warto również dodać, że programy UE wspierają także w sposób szczególny zacieśnianie współpracy naukowej z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw (CRAFT oraz projekty sektorowe).

Energetyka odnawialna wraz ze stosowanymi w niej technologiami i rozwiązaniami już z założenia należą do grupy technologii innowacyjnych. Sektor OZE na świecie, jako stosunkowo młody charakteryzuje się bardzo dużą dynamiką zarówno rozwoju, jak i wdrażania związanych z nim technologii i innowacyjnych rozwiązań. Niestety rozwój sektora, jak i wykorzystanie najnowocześniejszych technologii w polskich przedsiębiorstwach jest nadal niedostateczne. Działanie w tym obszarze na polskim rynku wiąże się z wysokim ryzykiem, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Należy jednak zaznaczyć, że małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią jednak na polskim rynku energetyki odnawialnej znaczący potencjał i przy odpowiednim wsparciu są w stanie wchłonąć bardzo dużo istniejących i przyszłych rozwiązań innowacyjnych.

W chwili obecnej polskim przedsiębiorstwom OZE cały czas trudno jest jednak konkurować na większą skalę z przedsiębiorstwami z innych krajów UE, gdzie technologie odnawialnych źródeł energii są już bardzo zaawansowane. Istnieje jednak w dalszym ciągu możliwość konkurowania w zakresie drobnych innowacji (np. udoskonalanie komponentów, materiałów, usprawnienia procesu produkcyjnego). Ponadto o rozwoju przemysłu związanego z odnawialnymi źródłami energii należy myśleć w kategoriach długoterminowych – branża ta stale ewoluuje i wchłania nowe rozwiązania wypracowane przez sektor naukowo-badawczy. Te uwarunkowania sprawiają, że zarówno przed polskimi firmami, jak i instytucjami badawczymi wciąż mogą rysować się ciekawe perspektywy.

Z drugiej jednak strony brak jasnego obrazu sektora naukowego w środowiskach przemysłowych oraz wciąż słaby rozwój ścieżek transferu technologii uniemożliwia rozwijanie (np. pozyskanie dofinansowania na rozwój) i doprowadzenie do fazy wdrożenia wielu produktów polskiej myśli technicznej. W zakresie energetyki odnawialnej mamy w Polsce jednocześnie do czynienia z rozproszeniem zespołów i tematyki badawczej w instytucjach naukowych. Brakuje instytutów zajmujących się energetyką odnawialną, jako podstawową dziedziną swojej działalności, dzięki czemu brakuje projektów i działań długofalowych oraz spójnej strategii rozwoju tego sektora w Polsce. Niedostateczna jest zarówno wymiana informacji o prowadzonych pracach w środowiskach naukowych, jak i przekazywanie tej informacji na zewnątrz. W efekcie tej sytuacji wyniki szeregu niezmiernie interesujących, aczkolwiek niskobudżetowych prac badawczych nie są najczęściej transferowane do przemysłu.

Biorąc pod uwagę wszystkie ww. czynniki, jak również doświadczenie funkcjonowania na rynku OZE od przeszło 10 już lat, EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. przy współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi oraz European Renewable Research Centre Agency (EUREC) I firmą Europrojekts Sp. z o.o., postanowił zorganizować konferencję adresowaną zarówno do małych i średnich przedsiębiorstw jak i środowisk naukowych, działających w sektorze OZE lub chcących w nim działać. Miała ona na celu zarówno podsumowanie i podzielenie się doświadczeniami z dotychczasowych działań i już zrealizowanych projektów dotyczących transferu technologii w obszarze OZE, ale również – a może przede wszystkim dyskusję środowisk bezpośrednio związanych z tą działalnością nt. pespektyw rozwoju i szans jakie rysują się zarówno przed przemysłem, jak i nauką.

Konferencja miała również na celu identyfikację realnych i potencjalnych szans i zagrożeń w procesie transferu technologii od nauki do biznesu i przemysłu. Zacieśnienie kontaktów pomiędzy nauką a przemysłem jest sprawą bardzo istotną również z punktu widzenia polityki państwa w kontekście efektywnego wydatkowania funduszy strukturalnych (SPO-WKP - Programy Operacyjne: “Innowacje–Inwestycje–Otwarta Gospodarka” oraz “Nauka i nowoczesne technologie” na lata 2007-2013).

Organizacja konferencji o takiej tematyce wydawała się potrzebą chwili i odpowiedzią na potrzeby rynku. Nieprzypadkowo znalazła ona swoje miejsce na Targach „Innowacje-Technologie-Maszyny” w ramach Salonu „Nauka dla Gospodarki”. Pragnieniem organizatorów było dotarcie do potrzeb obu grup uczestniczących w transferze technologii (przemysł i nauka), ale głównie skoncentrowanie się na samym procesie tego transferu. W konferencji wzięli udział zarówno przedstawiciele nauki, jak i reprezentanci przedsiębiorców, którym udało się wdrożyć do produkcji, a przede wszystkim sfinansować innowacje i nowoczesne technologie. Podzielili się oni swoimi spostrzeżeniami i uwagami, dotyczącymi problemów z jakimi spotkali się realizując swoje projekty.

Na konferencji zostały w końcu zaprezentowane możliwości finansowania nowych pomysłów przez programy unijne i przez wdrażane w tym kierunku projekty. Prelegenci i słuchacze podzielili się swoimi doświadczeniami dotyczącymi korzystania z unijnych programów finansujących projekty w tej dziedzinie. Obecni przedstawiciel Krajowego Punktu Kontaktowego oraz koordynatorzy i partnerzy europejskich projektów (RESCUE i ProRETT), mających na celu pomoc w uzyskiwaniu wsparcia z na transfer technologii w obszarze OZE odpowiadali na pytania i wyjaśniali wątpliwości osób mających inne spojrzenie na problem dofinansowywania celowych projektów w Polsce.

Wszystkim uczestnikom oraz prelegentom dziękujemy za udział w konferencji.

Konferencja została objęta patronatem medialnym przez miesięcznik „Czysta Energia”. 

 

Program konferencji:

Organizatorzy:

EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC/IEO), Międzynarodowe Targi Poznańskie (MTP) we współpracy z European Renewable Research Centre Agency (EUREC) i Europrojekts (EPr).

 

Prezentacje do pobrania:

 

Zdjęcia z konferencji:

{slimbox images/inne/galeria/21062006/zdjecia/1.jpg,images/inne/galeria/21062006/zdjecia/male/1.jpg;images/inne/galeria/21062006/zdjecia/2.jpg,images/inne/galeria/21062006/zdjecia/male/2.jpg;images/inne/galeria/21062006/zdjecia/3.jpg,images/inne/galeria/21062006/zdjecia/male/3.jpg;images/inne/galeria/21062006/zdjecia/4.jpg,images/inne/galeria/21062006/zdjecia/male/4.jpg}

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł

Cookies