Autorski wskaźnik koniunktury rynku fotowoltaicznego
  • English (UK)
  • pl-PL

Instytut Energetyki Odnawialnej, analizując niezwykle prężnie rozwijający się rynek fotowoltaiczny, stworzył pierwszy, autorski indeks giełdowy IEO_PV. Indeks ten skupia w sobie notowania spółek PV działających na giełdach NewConnect oraz na głównym parkiecie GPW. Jest to prosty i przejrzysty wskaźnik koniunktury rynku fotowoltaiki w Polsce.

Indeks IEO_PV obejmuje notowania od początku 2019 roku, kiedy to wyraźnie zauważalny stał się „giełdowy boom” spółek fotowoltaicznych. W skład IEO_PV wchodzą trzy firmy notowane na giełdzie NewConnect: Columbus Energy, Novavis i 01Cyberaton oraz cztery spółki notowane na rynku głównym GPW: ML System, Photon Energy, Sunex i Grodno. Indeks IEO_PV jest aktualizowany codziennie wraz z nowymi notowaniami na GPW i opatrzony jest comiesięcznym (na koniec każdego miesiąca) komentarzem IEO oraz Partnerów. 

Komentarz Lipiec

Komentarze IEO

W czerwcu 2021 roku wartość indeksu IEO PV spadła o ponad 15,5% w stosunku do maja br. W porównaniu z początkiem roku 2021 r. nastąpił również spadek wartości o blisko 11%. Pomimo stabilizującej się sytuacji w maju, której wartość kształtowała się niewiele, ale mimo wszystko nad pozycją „zero” w czerwcu nastąpił spadek. Krzywa indeksu zmierza w dalszym ciągu w dół natomiast sytuacja tak może się odwrócić zważywszy na początek naborów (od 1 lipca) do programu Mój Prąd 3.0, jednakże tak przesłanka nie musi się spełnić.

Patrząc w szerszej perspektywie indeks polskiej branży fotowoltaicznej swoim spadkiem w czerwcu zbliżył się do poziomu globalnego indeksu MAC dla światowej branży fotowoltaicznej. Indeks MAC po tendencji spadkowej, która zaczęła się w połowie lutego w końcu zaczął „piąć” się w górę. W spokojnym tempie, bo jego wzrost w stosunku do maja wyniósł 13%, natomiast jeżeli porównamy go z początkiem roku to wartość wynosi „już tylko”-15%. Wywodzący się z Chin deweloper elektrowni fotowoltaicznych ReneSola, którego udziały wchodzą w skład indeksu globalnego MAC zabezpieczył kolejny raz gwarancję sprzedaży energii dla projektów o mocy 33 MW w aukcji OZE organizowanych przez URE początkiem czerwca. Względną wysokość i stabilizacja indeksu IEO_PV w czerwcu, na tle bieżącego roku pokazano na wykresie poniżej.

  

Bazowy indeks giełdowy WIG-Energia w skład którego wchodzą największe firmy energetyczne po kwietniowym dynamicznym wzroście zaznaczał swoją względną stabilizację w maju 2021 r. W czerwcu nastąpił lekki wzrost, następnie indeks ten zaczął spadać. Wartość jego była o 4% niższa niż w maju, natomiast w odniesieniu do początku roku nadal utrzymuje się na wysokim poziomie 25%. Na indeks WIG-Energia w silnym stopniu wpływają rosnące ceny energii i perspektywy wsparcia inwestycji z  funduszy UE. Na spadek indeksu mogły wpłynąć dyskusje o przyszłość elektrowni Turów, które unaoczniły ryzyka aktywów węglowych.

W czerwcu spółki fotowoltaiczne wchodzących w skład indeksu IEO_PV zaliczyły spadek w porównaniu do miesiąca poprzedniego (m/m). -Jedne mniejszy kilkuprocentowy jak Columbus Energy czy Grodno, jedne większy jak Photon Energy – 32%. Trudno łączyć ten spadek z faktem, że spółka Photon Energy przedstawiła strategię rozwoju na lata 2021-2024, mówiącą o planach zwiększenia do 2024 roku portfolia m.in. farm PV do łącznej mocy co najmniej 600 MW. Zakładany jest też rozwój po roku 2024 i współpraca z partnerami do osiągniecia poziomu 1,5 GW. Spółka zainteresowana jest głównie projektami o mocy 5-15 MW, których rozwój ma bazować na umowach PPA. Columbus Energy zawarła umowy nabycia 100% udziałów w 10 spółkach realizujących projekty farm PV przez co powiększyła swoje portfolio o 166 MW. W aukcjach OZE organizowanych przez URE w czerwcu Columbus Energy zapewnił sobie gwarancje sprzedaży energii dla 27 projektów farm o łącznej mocy 37,7 MW w tym jednego dużego projektu 12 MW

Kierunek finansowania rozwoju firm fotowoltaicznych przez giełdę staje się coraz bardziej widoczny. Kolejna firma OZE-Biomar, będąca częścią grupy kapitałowej Sunrise Energy, jeszcze w tym roku chciałby zadebiutować na parkiecie NewConnect, gdzie zamierza  pozyskać kapitał rozwojowy w wysokości około 10 mln złotych. Jest to obecnie jedna z większych firm specjalizujących się w instalacjach fotowoltaicznych i oferująca możliwość bilansowania nadwyżek energii produkowanej przez prosumentów w stosunku 1:1.

W  maju został opublikowany coroczny raport „Rynek fotowoltaiki w Polsce”, który podsumował rozwój tej branży w 2020 roku i nakreślił stabilne perspektywy na lata 2021-2025. W kontekście konkluzji z raportu, -spadek (a nawet sam brak wzrostu) wartości firm w branży PV nie ma uzasadnienia. Wnioski z ww. raportu prowadzą do wniosku, że nieco ograniczone zostanie nadzwyczaj wysokie tempo rozwoju (dotychczasowy boom przejdzie w stabilny wzrost) na  rynku prosumenckim, który ma jednak znaczący potencjał dalszego rozwoju (więcej w komentarzu na blogu). Ale jeszcze bardziej przyśpieszą inne segmenty rynku PV. W szczególności obiecujący jest segment prosumenta biznesowego (Polska znalazła się na 1-szym miejscu w UE pod względem cen hurtowych energii  elektrycznej, które w pierwszym rzędzie przekładają się na ceny energii dla przemysłu) oraz segment dużych farm PV.

Tegoroczne aukcje OZE pokazały, że technologie fotowoltaiczne stały się jeszcze bardziej konkurencyjne. Widoczna jest też  przewaga podażowa projektów fotowoltaicznych nad projektami farm wiatrowych. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji dla dużych farm może powstać ponad 1,2 GW instalacji fotowoltaicznych i tylko 0,3 GW wiatrowych. Przy cenie referencyjnej 320 zł/MWh, maksymalna cena po jakiej energia z farm PV została sprzedana wynosiła 243 zł/MWh, a najniższa 180 zł/MWh, co (przy średniej cenie energii w czerwcu 345 zł/MWh) potwierdza szybko rosnącą konkurencyjnością wielkoskalowych technologii fotowoltaicznych i możliwość dalszego rozwoju rynku bez systemów wsparcia.

 

Komentarze Prosper Capital

Po znakomitym dla sektora PV 2020 r., światowa, ale też i polska branża fotowoltaiczna (oraz skupieni wokół niej inwestorzy) weszła w 2021 w wyśmienitych nastrojach. Były one tym bardziej uzasadnione, że po obu stronach Atlantyku sektor solarny otrzymał bardzo poważne wsparcie instytucjonalne. Zarówno w osobie nowo wybranego, proekologicznie nastawionego prezydenta USA, jak i dzięki zapowiedziom niezłomnej, a przy tym jeszcze bardziej ambitnej niż uprzednio sądzono realizacji ,,zielonych celów” przez Unię Europejską.

Z czasem jednak ów entuzjazm wyraźnie osłabł, a zasadniczych tego przyczyn upatrywać należy w drastycznie pogarszających się warunkach funkcjonowania sektora PV, które tym samym sygnalizują spadek tegorocznych marż. Zasadniczych przyczyn pogorszenia się klimatu inwestycyjnego, zresztą nie tylko w fotowoltaice upatrywać należy w niepokojąco dynamicznym ruchu cen. Dotyczy on w szczególności  wzrostu cen surowców (m.in. stali, aluminium, miedzi, polikrzemu), rosnącymi skokowo kosztami transportu (notowania ropy, stawki frachtu) oraz poważnymi problemami natury logistycznej.  Te ostatnie są kolejnym sygnałem ostrzegawczym dla sektora PV (i nie tylko)  w Europie. Kontynentu, który pragnie być liderem zielnej transformacji, a jednocześnie ciągle pozostaje uzależniony od azjatyckich (głównie chińskich) źródeł zaopatrzenia. Podobnie niekomfortową w tym względzie mają też Stany Zjednoczone. 

W obliczu zaistniałej sytuacji akcje firm zajmujących się energią słoneczną, wśród których nie brakuje też takich,  które w zeszłym potroiły swoją wartość, na przestrzeni poszczególnych miesięcy tego roku poddane zostały silnej presji podażowej. Jeden z ważniejszych w skali świata parametrów giełdowych dla rynku PV, tj. MAC Global Solar Energy Index w pierwszym półroczu 2021 r. obniżył swoją wartość o –15 %.

Na połowę lipca Komisja Europejska zapowiada przedstawienie FIT 55, czyli kluczowy pakiet legislacji mających na celu obniżenie emisji CO2 o 55 % do 2030 r. Rynek kapitałowy będzie jednym z najistotniejszych instrumentów prowadzących do realizacji tego celu.

 

Spółki wchodzące w skład indeksu IEO_PV

Partnerzy

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

Jesteśmy nowoczesnym, nie bankowym Domem Maklerskim, który umożliwia pozyskiwanie oraz pomnażanie kapitału w mądry i bezpieczny sposób. Na bazie wieloletniego doświadczenia naszego zespołu oraz aktualnej wiedzy rynkowej, proponujemy naszym Klientom najbardziej optymalne rozwiązania na rynku kapitałowym.

Prowadzimy emisję i dystrybucję starannie przygotowanych papierów wartościowych, takich jak: akcje, obligacje oraz certyfikaty Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych. Ponadto realizujemy transakcje na rynku niepublicznym oraz zarządzamy strukturą agentów (AFI), którzy oferują swoim klientom usługi Domu Maklerskiego.

Jesteśmy również autoryzowanym doradcą na rynku NewConnect i Catalyst oraz firmą partnerską GPW dla MSP.

Zapraszamy do kontaktu firmy zainteresowanie IPO

biuro@pcdm.pl
22 201 11 30
www.pcdm.pl
IPO: https://www.pcdm.pl/oferta/emisje-akcji/


end faq

Zainteresowanych usługami IPO, związanymi z wprowadzaniem spółki na giełdę prosimy o kontakt:

biuro@ieo.pl

Pin It

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł

{simplepopup name=popUp20110803}

Test


{/simplepopup}