Oferta IEO dla Ciepłownictwa
 • English (UK)
 • pl-PL

Opracowanie uzasadnionej ekonomicznie koncepcji rozwoju

Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego zapewniającej uzyskania statusu efektywnego systemu ciepłowniczego i wymaganych prawem przyrostów udziałów ciepła z OZE do 2020 roku

w efekcie inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE) i magazyny ciepła
 

STUDIUM WYKONALNOŚCI

Przedmiot oferty:

Celem proponowanej pracy jest przygotowanie i zweryfikowanie od strony ekonomicznej koncepcji rozwoju Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego (PC) w zakresie przeprowadzenia inwestycji w OZE i magazyny ciepła oraz otwarcie możliwości korzystania z przyszłych programów wsparcia w nowej perspektywie finansowej, które będą finansować dalsze podnoszenie udziałów OZE w ciepłownictwie.

Proponowane działania umożliwią uzyskanie przez PC statusu "efektywnego systemu ciepłowniczego” do 2023 roku i pozwolą na uniknięcie większości kosztów dostosowania się przedsiębiorstwa do nowych wymogów emisyjności (dyrektywa IED).

Zakres pracy (zakres podstawowy, w praktyce dostosowywalny do indywidulanych uwarunkowań):

 1. Identyfikacja możliwości zastosowania OZE/magazynów ciepła z uwzględnieniem preferencji przedsiębiorstwa, wymogów instytucji finansujących oraz uwarunkowań technicznych
  1. ocena dostępnych powierzchni gruntów i dachów pod kątem możliwości usytuowania i przyłączenia instalacji kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych oraz ocena potencjału technicznego energii słonecznej jakim dysponuje PC
  2. ocena dostępnych powierzchni pod kątem zabudowy średnioterminowych lub długoterminowych magazynów ciepła
  3. ocena potencjału rynkowego zagospodarowania niezbilansowanych wolumenów taniej energii z pobliskich OZE (koncepcja Green Power-to-Heat w odniesieniu do pobliskich źródeł wiatrowych) oraz analiza lokalnych profili: wiatrowego i ciepłowniczego
  4. ocena potencjału rynkowego biomasy energetycznej jako ew. uzupełnienia dla inwestycji w ww. źródła bezemisyjne OZE i przestawienia modelu pracy pozostawionych źródeł węglowych (50% generacji) z pracy w podstawie do pracy podszczytowej i szczytowej.  
 1. Analiza kosztów (CAPEX, OPEX) proponowanych technologii, które byłyby w stanie wykorzystać lokalny potencjał OZE
 2. Prognoza kosztów produkcji ciepła (LCoH) w okresie 20 lat w wariancie z inwestycjami w OZE i w wariancie bazowym (modernizacja źródeł wytwarzania)
 3. Wskazanie rekomendacji technologicznych odpowiadających profilowi, warunkom naturalnym i otoczeniu PC w oparciu o przeprowadzone analizy kosztów i uwarunkowań
 4. Wskazówki i rekomendacje do przygotowania aplikacji do programów finansujących inwestycje w OZE w ciepłownictwie systemowym.

Zapraszamy do skontaktowania się z nami w sprawie oferty: biuro@ieo.pl


Pin It

Cookies