Krajowy Plan Rozwoju Domowych Instalacji do Wytwarzania Ciepła z OZE do 2030 roku
  • English (UK)
  • pl-PL

Konsorcjum projektu „Krajowy Plan Rozwoju Domowych Instalacji do Wytwarzania Ciepła z OZE do 2030 roku” składa się z 14 firm przemysłowych i organizacji których głównym celem jest opracowania analizy „Krajowy Plan Rozwoju Domowych Instalacji do Wytwarzania  Ciepła z OZE do 2030 roku”, które pokazałoby min. wpływ ciepła z OZE na politykę energetyczną Polski do 2030 i 2050 roku oraz urealniłoby Krajowy Plan Działania w zakresie OZE do 2020 roku.

Uważamy, że temat wykorzystania ciepła z odnawialnych źródeł energii (OZE) powinien być podejmowany w pracach  agend rządowych, jest to temat istotny z punkty widzenia całej gospodarki, bo warto podkreślić, że ciepło stanowi 58% zużytej energii finalnej w Polsce (energia elektryczna stanowi zaledwie 20%). A w budynkach mieszkalnych koszty ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej przekraczają 80% całkowitych kosztów zużycia energii.

Ponadto, wg danych Głównego Urzędu Statystycznego, ponad 70% z ok. 5,5 mln istniejących budynków jednorodzinnych w Polsce, ogrzewanych jest kotłami na paliwa stałe opalanych głównie węglem. Od kliku lat organizacje społeczne zwracają uwagę na negatywny wpływ ich oddziaływania na środowisko oraz komfort życia wszystkich mieszkańców Polski. Badania Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska, Europejskiego Biura Ochrony Środowiska oraz organizacji pozarządowych mówią, że skutkuje to najwyższym wzrostem chorób serca i układu oddechowego oraz wzrostem śmiertelności Polaków do poziomu o rząd wielkości wyższego niż w wypadkach samochodowych. Jednocześnie według najnowszych badań opinii publicznej zrealizowanych przez TNS OBOP dla IEO nt. postaw społecznych Polaków wobec mikroinstalacji i energetyki obywatelskiej, najpopularniejszym źródłem energii wykorzystywanym do ogrzania budynku jest węgiel, a wg badania, Polacy najchętniej zamieniliby źródła węglowe na odnawialne.

Potrzebę rozwoju sektora ciepła rozproszonego z OZE, który jest obecnie pomijany na szczeblu rządowym zauważyło również  niemieckie stowarzyszenie energetyki odnawialnej Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE). BEE podkreśla potrzebę rozwoju niemieckiego sektora zielonego ciepła. O ile bowiem udział OZE w miksie energii elektrycznej w Niemczech wynosi 32%, to w przypadku sektora ciepła z OZE, udział wynosi 10,8%.

Niedawno przyjęta Ustawa o OZE,  nie wspiera produkcji ciepła z OZE, a jedynie niemal w całości skupia się na produkcji energii elektrycznej. Potrzebne są zatem, dalsze impulsy prawne, ekonomiczne oraz dalsze innowacje technologiczne i rynkowe, a także działania edukacyjne, aby olbrzymi potencjał produkcji ciepła z OZE w systemach rozproszonych został szeroko i właściwe wykorzystany.

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) wraz ze Stowarzyszeniem Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG)  oraz Instytutem Energetyki Odnawialnej zwróciły uwagę na konieczność opracowania analizy nt. możliwości wykorzystania ciepła z OZE. Analiza zostanie opracowana przez konsorcjum składające się z 14 organizacji: Cichewicz, Defro, ENSOL, Europejski Instytut Miedzi, Galmet, Stiebel-Eltron, Robert Bosch Sp. z o.o, Thermaflex, Vaillant, Viessmann, Instytut Energetyki Odnawialnej, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej.  Raport zostanie opublikowany  w pierwszym kwartale 2016 roku.

W ramach badań Instytut Energetyki Odnawialnej – koordynator prac -  dokona oceny potencjału rynkowego ciepła rozproszonego z OZE, potrzeb i oczekiwań społecznych w tym zakresie oraz potencjału gospodarczego polskiego przemysłu wraz z zatrudnieniem, a także przedstawi analizy techniczne i ekonomiczne dla następujących technologii: kotły na biomasę, kolektory słoneczne i pompy ciepła, biorąc pod uwagę układy hybrydowe, mikroźródła  kogeneracyjne, magazyny ciepła oraz mikrosieci.

Pin It

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł

Cookies