Prognoza cen energii
  • English (UK)
  • pl-PL

Instytut Energetyki Odnawialnej opracował zaktualizowaną prognozę średniorocznych kosztów wytwarzania energii elektrycznej w polskim systemie elektroenergetycznym. Piąta z kolei aktualizacja prognozy IEO została oparta na weryfikacji założeń i wyników poprzedniej, która odnosiła się do scenariusza transformacji energetycznej wg projektu Krajowego planu na rzecz Klimatu KPEiK z grudnia 2019 r. Obecna prognoza uwzględnia ewolucyjną zmianę początkowo niezwykle konserwatywnego podejścia rządu do strategii energetycznej, aktualizuje dane statystyczne wskazujące na znacznie szybsze niż zakładał rząd RP odchodzenie od węgla (zarówno na poziomie wytwarzania jak i redukcji ambicji inwestycyjnych), szybszy rozwój OZE i gwałtowną poprawę konkurencyjności energetyki odnawialnej. Tam, gdzie rządowe założenia wyraźnie odbiegają od rzeczywistości, autorzy prognozy dokonali ich urealnienia, w szczególności w zakresie technologii OZE, w tym prosumenckich.

Użyty model prognostyczny nie tylko implementuje założenia rządowych polityk (w tym polityki energetycznej), ale też ich modyfikację na poziomie indywidualnych jednostek wytwórczych oraz parametrów pracy źródeł rozproszonych. Prognoza uwzględnia analizę wrażliwości kosztów energii z polskiego systemu energetycznego na różne czynniki technologiczne (np. tempo postępu technologicznego) jak i regulacje rynku energii wpływające na faktyczne współczynniki wykorzystania mocy z poszczególnych źródeł wytwórczych.

Opracowany raport wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku w zakresie ograniczania niepewności dotyczącej kształtowania się cen energii elektrycznej w Polsce, na co największy wpływ mają założenia. Ostateczna wersja KPEiK będzie względnie wiarygodnym, zgodnym z wymogami UE (i weryfikowanym przez Komisję Europejską) dokumentem, w którym ograniczane są elementy bieżącej gry politycznej czy wyborczej propagandy (w newralgicznym momencie był przygotowywany zarówno KPEiK jak i najbardziej aktualna prognoza IEO oparta na fundamentach, a nie wyborczej nadbudowie). Prognoza kosztów i cen - oparta na sprawdzonej metodologii i stabilnym i weryfikowalnym dokumencie bazowym - może służyć inwestorom w energetyce i bankom, a także konsumentom energii (inwestorom w efektywność energetyczną i prosumenckie OZE) jako punkt odniesienia dla projekcji cenowych przyjmowanych w inwestorskich biznesplanach. Syntetyczne wyniki prognozy kosztów i cen energii, w cenach stałych obrazuje poniższy wykres.

Koszty generacji, jak również ceny hurtowe ulegną długotrwałemu trendowi wzrostowemu. W latach 2020-2023 można spodziewać się stabilizacji cen hurtowych – m.in. w wyniku wprowadzenia rynku mocy i systemu wsparcia kogeneracji. Wzrosty cen są bezpośrednio związane z wydatkami inwestycyjnymi. Wyniki prognozy wskazują, że koszt uprawnień do emisji, mimo relatywnego wzrostu ich cen, przez stopniowo malejącą emisyjność polskiego sektora wytwórczego pozostanie w dłuższym okresie na podobnym poziomie. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą aktualizacją prognozy kosztów wytwarzania i cen energii do 2040 r.

 
 


Pin It

Cookies