Prognoza cen energii
  • English (UK)
  • pl-PL
Pobierz

Dodatkowe informacje o  raporcie nt. prognozy cen energii elektrycznej,  aktualizacji prognozy, analizach rynku energii elektrycznej IEO oraz możliwości bieżącego śledzenia trendów i prognoz  kosztów i cen energii elektrycznej w newsletterze IEO „Drogowskaz energetyczny”.

Zbliża się moment zatwierdzenia pakietu zimowego UE (jedenastu aktów prawnych), który ukształtuje politykę energetyczną w UE do 2030 roku. Do połowy czerwca 2018 roku kraje członkowskie UE mają przygotować „Krajowe plany działania na rzecz energii i klimatu”, wyznaczające ramy krajowej polityki energetycznej. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Energii, projekt polskiej Polityki Energetycznej 2040 ma się pojawiać na początku 2018 roku[1]. Będzie on zawierał koszty polityki, wsparcie energetyki węglowej i idące za tym koszty polityki klimatycznej oraz, być może, ambitne plany dotyczące wprowadzenia energetyki jądrowej (przedstawiciele rządu mówią nawet ok. 25% udziale energii atomowej w 2040 roku[2]). Występujące, coraz bardziej widoczne, symptomy braku mocy w systemie, rosnące wymagania dotyczące emisyjności generacji oraz obecne plany rządu wskazują na to, że sektor wytwarzania energii elektrycznej stoi w obliczu wielomiliardowych inwestycji. W przypadku realizacji zapowiadanego scenariusza, w latach 2021-2040 energetyka węglowa będzie wymagała nakładów inwestycyjnych rzędu 25 mld zł, gazowa 18 mld zł, a sama budowa bloków jądrowych, wprowadzanych do systemu bardzo szybko i w bardzo dużej skali pochłonie ok. 150 mld zł.

Braki węgla kamiennego na rynku krajowym oraz rosnące ceny surowców energetycznych na rynkach zagranicznych z pewnością negatywnie odbiją się na kosztach paliwa w polskiej elektroenergetyce. W połączeniu z polityką klimatyczną Unii Europejskiej, z której wynika zatwierdzona już reformą systemu ETS zmierzająca do podniesienia cen uprawnień do emisji CO2, scenariusz Polskiej Polityki Energetycznej 2040 może okazać się niezwykle kosztowny, a koszty te mogą narastać w znacznie szybszym tempie niż dotychczas.

Utrzymanie bardzo wysokiego udziału energetyki węglowej oraz wielomiliardowe plany inwestycyjne w perspektywie rosnących kosztów zmiennych eksploatacji elektrowni konwencjonalnych obciążą przede wszystkim odbiorców końcowych.

Jednym z kompleksowych narzędzi do analizy systemu energetycznego pod względem kosztów jest MESAP (Modular Energy System Analysis and Planning Environment) wykorzystywany od niemal dekady w Instytucie Energetyki Odnawialnej do tworzenia scenariuszy energetycznych, w tym np. scenariusza „Rewolucji energetycznej (‘2013)[3]. Na bazie MESAP Instytut Energetyki Odnawialnej przygotował model prognostyczny cen energii elektrycznej. Model ten wykorzystano np. w scenariuszu mixu elektroenergetycznego na podstawie zapowiadanej przez Ministerstwo Energii strategii bazującej na łączeniu energetyki węglowej (zachowanie 50% udziału węgla do 2040 r.) i atomowej wchodzącej do mixu energetycznego w 2031 roku – scenariusz (ATOM ‘2031). Na tej podstawie opracowano prognozę średnich cen energii elektrycznej na rynku. Wyniki (ATOM ‘2031) zestawiono z alternatywnymi scenariuszami, w których planowany potencjał energetyki jądrowej zastąpiono blokami gazowymi (GAZ ‘2031) i morskimi farmami wiatrowymi (MEW ‘2031), co obrazuje rysunek[4].

Porównanie średnich cen sprzedaży energii elektrycznej wg. wybranych scenariuszy (zł/MWh) w cenach z 2017r.- wersja 1.0 z 2017r.

Proponowana obecnie przez Ministerstwo Energii struktura mixu energetycznego w obliczu polityki UE i kosztów będzie ulegała zmianie i dostosowaniu do realnych warunków, ale wzrostu kosztów energii w Polsce nie da się już odwlec ani powstrzymać.

Rosnące koszty generacji oraz związany z nimi kształt systemów wsparcia odbiją się nie tylko na segmencie detalicznym obrotu energią elektryczną. Podejmowane decyzje polityczne powinny być szczegółowo oceniane również pod kątem przyszłych cen energii elektrycznej. Niestety, w Polsce jak dotąd nie ma oficjalnej, ani tym bardziej publicznie dostępnej, prognozy cen, która mogłaby stanowić ważną wskazówkę dla odbiorców, w szczególności dla przedsiębiorstw obracających dużymi wolumenami energii i dla inwestujących w źródła wytwórcze w tym autoproducentów/prosumentów, ale także być „benchmarkiem” dla dostawców i sprzedawców energii.

Dzięki nowemu modelowi każdą zmianę mixu energetycznego i systemu wsparcia (programu pomocy publicznej) oraz każdą kolejna wersję nowej polityki energetycznej można przeliczyć na ceny energii dla odbiorców i ceny hurtowe energii

„DROGOWSKAZ ENERGETYCZNY” obejmuje następujące analizy Instytutu dotyczące prognozowania cen energii elektrycznej:

  • monitoring prowadzonej polityki energetycznej pod kątem kształtowania się przyszłych cen energii elektrycznej
  • prognozowanie długoterminowe (perspektywa inwestorska) całkowitego kosztu energii elektrycznej w gospodarce, opartego na modelowaniu przyszłych kosztów generacji związanych z planowanymi inwestycjami, kosztami surowców energetycznych, uprawnień do emisji oraz innymi, mającymi wpływ czynnikami
  • prognozowanie średnioterminowe (perspektywa odbiorców energii) taryf dla różnych grup odbiorców (np. gospodarstwa domowe, MŚP)
  • prognozowanie krótkoterminowe i analizy przyszłych cen energii elektrycznej w hurcie (perspektywa spółek obrotu i producentów energii, też z OZE, rozliczających się w ramach umów PPA),
  • analizy wrażliwości przyszłych cen energii elektrycznej ze względu na zmienność wpływających czynników
  • bieżący monitoring inicjatyw legislacyjnych Ministerstwa Energii
  • szczegółowy monitoring prawodawstwa OZE (instrumenty wsparcia wynikające z polityki UE) mającego wpływ na ceny energii.

Zainteresowanych odpłatną subskrypcją „DROGOWSKAZU ENERGETYCZNEGO” prosimy o kontakt z biurem IEO (biuro@ieo.pl )

[1] Odpowiedź wiceministra energii Tadeusza Skobla za zapytanie poleskie w sprawie PEP’2050, 18 grudnia 2017

[2] http://cire.pl/item,154084,1,0,0,0,0,0,naimski-me-do-konca-roku-bedzie-konczylo-projekt-polityki-energetycznej-do-2040-r.html

[3] IEO: Rewolucja energetyczna dla Polski

[4] więcej: dziennik Rzeczpospolita (2017-11-24): Za walkę z OZE zapłacimy wyższymi rachunkami; Aktualności IEO: Ceny energii elektrycznej w obliczu polityki energetycznej

[5] „Ceny prądu nas porażą. Droga energia zatopi firmy”

Pin It
{simplepopup name=popUp20110803}

Test


{/simplepopup}