Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Ponad 90 firm i instytucji badawczych z 15 krajów UE podpisało deklarację i zainicjowało kampanię Solar Europe Now.  Zdaniem sygnatariuszy energia słoneczna jest kluczem do osiągnięcia celu neutralności klimatu do 2050 r. Inicjatywa, która wyszła z ośrodków naukowych, ale koalicja z silnym poparciem przemysłu, dąży do wykorzystania Europejskiego Zielonego Ładu do reindustrializacji i potwierdzenia zasadności ekonomicznej opłacalności produkcji w dużej skali na terenie UE wafli, ogniw i modułów PV.

Energetyka słoneczna jest powszechnie uznawana za kluczową dla stworzenia bezpiecznego i zrównoważonego systemu energetycznego w przyszłości, zarówno na poziomie europejskim, jak i światowym. Wszystkie opracowane w UE przyszłe scenariusze energetyczne w celu osiągnięcia celów klimatycznych do 2050 r. przewidują kluczową rolę energii z fotowoltaiki.

Jednak przemysł fotowoltaiczny zmienił się radykalnie w ciągu ostatnich lat. W Europie szybki wzrost rynku PV nie doprowadził do podobnego wzrostu zdolności produkcyjnych wafli, ogniw i modułów fotowoltaicznych, ponieważ polityka koncentrowała się na wspieraniu wykorzystania energii elektrycznej z PV. Obecnie moduły fotowoltaiczne produkowane są poza Europą (97%), a w szczególności w Chinach (68%).

 W Europie istnieje jednak bogaty potencjał dla rozwoju silnego przemysłu solarnego. Fotowoltaika pokrywa obecnie 3% całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną w UE, a jej potencjał do 2030 r. szacuje się na 15%. Europejskie ośrodki badawcze zajmują się opracowywaniem nowatorskich rozwiązań przemysłowych w ramach łańcucha dostaw dla fotowoltaiki. Te nowe, innowacyjne rozwiązania stanowią podstawę renesansu konkurencyjnej na skalę światową europejskiego przemysłu fotowoltaicznego. Stymulowanie B+R w tym sektorze nie tylko wzmocni suwerenność przemysłową UE wobec Chin i ugruntuj wiodącą rolę UE w zakresie kluczowych technologii strategicznych, ale także stanowiłoby pozytywny sygnał dla producentów z całego łańcucha dostaw dla fotowoltaiki w Polsce i w Europie.

Dlatego sygnatariusze akcji Solar Europe Now wzywają instytucje europejskie do większego uznania strategicznej wartości fotowoltaiki w nadchodzących inicjatywach dotyczących klimatu, badań i innowacji oraz zrównoważonego finansowania. Rozwój potencjału energii słonecznej jest niezbędny do osiągnięcia unijnego celu w zakresie neutralności klimatycznej do 2050 r., a sygnatariusze Solar Europe Now zobowiązują się do współpracy z europejskimi decydentami w celu omówienia możliwości „rzucenia nieco światła słonecznego na Zielony Ład” i stymulowania zdolności produkcyjnych fotowoltaiki w Europie. Aby ułatwić współpracę i finansowanie koalicja postuluje także, że UE powinna uznać sektor fotowoltaiczny za strategiczny łańcuch wartości i uwzględnić go w ramach Important Projects of Common European Interest (IPCEI) - projektów wspólnego europejskiego zainteresowania.

Dynamiczny rozwój rynku oraz zrównoważone finansowanie i wsparcie stanowią podstawę do ożywienia polskiego i europejskiego przemysłu fotowoltaicznego, jak również do stworzenia w Europie ponad 100 000 miejsc pracy w całym łańcuchu dostaw. Europejski Zielony Ład z kluczową rolą fotowoltaiki stwarza okazję do rozwoju i wzrostu zatrudnienia w dziedzinie technologii niskoemisyjnych, rekompensując w ten sposób już rozpoczęty odpływ miejsc pracy w sektorze paliw kopalnych i w procesach wysokoemisyjnych w czasie przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną.

Otwiera to możliwości współpracy naukowej, technologicznej i przemysłowej takich krajów jak Francja, Niemcy czy Polska nad rozwojem i urzeczywistnieniem koncepcji fotowoltaicznych GigaFactories. Polska utrzymała własne zdolności wytwórcze w zakresie modułów PV (stanowią niemal 10% europejskich zdolności produkcyjnych) i ma kompetencje naukowe do rozwoju technologii. Polskie firmy dostrzegają w tej inicjatywie możliwość zwiększenia produkcji, rozwoju oraz wdrożenia innowacyjnych technologii. Polskie firmy oraz instytucje są inicjatorami i aktywnymi uczestnikami akcji. Deklarację i stanowisko przesłane do instytucji europejskich sygnowały Instytut Energetyki Odnawialnej, Politechnika Warszawska oraz firmy z branży produkcji PV: Bruk-Bet, Hanplast, ML System, Saule, X-Disc.

Kontakt: Dorota Gręda dgreda@ieo.pl

Treść deklaracji na stronie IPVF:

https://www.ipvf.fr/sen/

 

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł

Cookies