Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Uprzejmie prosimy o wypełnienie i przesłanie kwestionariusza przygotowanego przez IEO na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii do dnia 7 marca br.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) rozważa możliwość wprowadzenia dodatkowych instrumentów wsparcia dla wytwórców energii z OZE, którzy maja potencjał inwestycyjny i mogą uruchomić zdolności wytwórcze sektora najpóźniej do końca I kwartału 2020 roku, zwiększając w ten sposób ilość wytworzonej energii odnawialnej, zaliczanej do realizacji Krajowego Planu Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Kwestie te będą przedmiotem prac Międzyresortowego Zespołu do spraw Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej, któremu przewodniczy Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) na zlecenie MPiT przygotowuje analizę scenariuszy realizacji przez Polskę celu OZE na 2020 rok wraz z szacunkiem kosztów niewykonania celu i propozycją działań ograniczających koszty, którego elementem jest zbadanie za pomocą ankiet istniejącego i możliwego do szybkiego uruchomienia krajowego potencjału inwestycyjnego OZE.

W pracy zostaną przedstawione m.in. uwarunkowania realizacji celów na udziały energii z OZE, prognoza na lata 2019-2020, możliwe warianty wzrostu udziału energii z OZE w zużyciu energii finalnej brutto w 2020 roku, scenariusz ograniczania kosztów niewykonania celu i ograniczania kosztów transferu statystycznego, możliwe dodatkowe wzmocnienie roli mikroinstalacji OZE w zakresie ciepła, ocena kosztów niewykonania celu dla OZE w 2020 roku oraz korzyści w efekcie alternatywnej alokacji środków na inwestycje OZE.

W ramach pracy IEO przygotował kwestionariusz do zbierania danych o krótkoterminowym potencjalne inwestycyjnym. Zgodnie z załączonym pismem z MPiT, IEO zbierze dane, które będą wykorzystane do przygotowania rekomendacji odnośnie uruchomienia dodatkowych możliwości wsparcia na rzecz jak najszybszego uruchomienia potencjału inwestycyjnego OZE w Polsce. Rozważane będą takie instrumenty jak: aukcja interwencyjna, system dotacyjny, uproszczenia proceduralne i inne instrumenty. Generalne rekomendacje będą dotyczyły sposobów minimalizacji kosztów realizacji przez Polskę celu w zakresie OZE na 2020 rok.

Informacja nt. kwestionariusza:
Ankieta jest adresowana do wszystkich zainteresowanych firm dysponujących potencjałem inwestycyjnym lub wykonawczym w latach 2019/2020, samorządów realizujących własne inwestycje lub wspierających programami inwestycje w OZE mieszkańców i firm oraz ekspertów i środowisk reprezentujących poszczególne technologie OZE (zwłaszcza te o krótkich cyklach inwestycyjnych), którzy mogą wskazać na uwarunkowania i bariery związane z realizacją inwestycji OZE. Ankieta zawiera też pytania dotyczące weryfikacji danych dot. czasu realizacji przez inwestorów kluczowych procedur inwestycyjnych (administracyjno-prawnych) i najbardziej aktualnych danych o kosztach (zwłaszcza CAPEX). IEO zapewnia anonimowość danych i włączenie ich do raportu bez ujawniania źródeł informacji. Z uwagi na bardzo krótki okres na wykonanie pracy, uprzejmie prosimy zainteresowane instytucje i firmy z sektora OZE o przesłanie wypełnionych formularzy ankiet na adres biuro@ieo.pl, najpóźniej do dnia 7 marca br. O pomoc w zebraniu danych poprosiliśmy też stowarzyszenia branżowe.

Dziękujemy za przekazanie w powyższym terminie możliwe najbardziej szczegółowych danych z funkcjonujących lub budowanych instalacji.

Do pobrania:
Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Cookies