Aktualności
 • English (UK)
 • pl-PL

Ogólne wnioski:

 • koszty w polskim systemie energetycznym będą nieprzerwanie rosły aż do 2040 roku
 • po 2020 roku wzrost cen hurtowych energii będzie nieco wolniejszy od kosztów (założono, zgodnie z KPEiK, szybkie wdrażanie mechanizmów rynkowych w energetyce, w tym ograniczanie monopolu w wytwarzaniu)
 • opłata mocowa i kogeneracyjna podnoszą istotnie koszty energii dla odbiorców
 • rosną taryfy dla MŚP pomimo obniżenia akcyzy i opłaty przejściowej
 • każdy dodatkowy megawat mocy w energetyce wiatrowej i fotowoltaicznej obniża koszty energii

Wnioski dla inwestorów:

 • stabilnie rosnące ceny energii będą zachętą dla umów PPA i prosumentów biznesowych
 • osiągnięcie wcześniejszego „salda dodatniego” w systemie aukcyjnym OZE

Zespół Instytutu Energetyki Odnawialnej opracował kolejną prognozę cen energii elektrycznej z polskiego systemu elektroenergetycznego, łącznie z szacunkami kosztów dla różnych grup odbiorców energii (kosztów energii w taryfach). Model opiera się na założeniach najnowszego projektu polityki energetycznej, uszczegółowionego w projekcie Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK) ze stycznia 2019 roku.

Prognoza uwzględnia m.in.:

 • analizę wrażliwości kosztów energii z polskiego systemu energetycznego na różne czynniki technologiczne (tempo postępu technologicznego),

 • regulacje rynku energii, które wpływają na faktyczne współczynniki wykorzystania mocy z poszczególnych źródeł wytwórczych.

Wyniki analiz wskazują na nieunikniony bezwzględny wzrost kosztów produkcji energii. Poza 2020 rokiem wzrost cen hurtowych energii będzie nieco wolniejszy od kosztów, ale w ramach realizacji KPEiK nieuniknione jest szybkie dochodzenie do w pełni rynkowych cen energii i zniwelowanie różnicy pomiędzy kosztami i cenami. Wpłynie to na wzrost wysokości taryf dla wszystkich grup odbiorców, jedynie początkowo najbardziej w przypadku MŚP. Sumaryczny koszt produkcji energii stabilnie wzrasta, osiągając ok. 80 mld zł’18 w 2040 roku i będzie musiał być przeniesiony w taryfach dla odbiorców energii. Ten koszt będzie przyczyną wzrostów cen energii na rynku hurtowym jak i wzrostu (w różnym stopniu) taryf. Zdaniem IEO najszybszego wzrostu kosztów energii należy spodziewać się w latach 2020-2025 – z 284 do 318 zł’18/MWh w cenach stałych, bez inflacji (wzrost taryf dla niektórych odbiorców będzie jeszcze wyższy).

Prognoza wzrostu kosztów wytwarzania energii w Polsce. Źródło – IEO „Średnio okresowa prognoza kosztów wytwarzania i cen na energie elektryczną do 2040 roku”

Prognoza cen energii i taryf jest szczególnie istotna dla inwestorów w energetyce, konsumentów energii oraz banków i instytucji finansujących, jako punkt odniesienia w biznesplanach. Stwarza też możliwości podejmowania debaty publicznej i świadomego wpływania na decyzje polityczne przez tych uczestników rynku, których wzrost kosztów w energetyce i polityka taryfowa dotyczą najbardziej (średni odbiorcy energii, którzy nie są chronieni przed nadmiernym wzrostem kosztów). Prognoza pozwala ocenić decyzje polityczne dotyczące rynku energii oraz je skrupulatnie analizuje pod kątem efektywności finansowej. Wykonanie rekomendacji Komisji Europejskiej dotyczące podniesienia udziałów OZE w KPEiK z 21% do 25% w 2030 roku poprzez dodatkowe inwestycje w energetyką wiatrowa lądowa i fotowoltaikę obniżą koszty energii w krajowym systemie energetycznym.

Kolejna aktualizacja prognozy IEO: wrzesień ‘2019.

Raport: „Średniookresowa prognoza kosztów wytwarzania i cen energii elektrycznej do 2040 roku” jest adresowany do:

 • inwestujących w systemowe źródła wytwórcze,
 • prosumentów i autoproducentów biznesowych (tzw. sektor commercials),
 • firm z branży OZE: producentów, dystrybutorów, inwestorów,
 • energochłonnych odbiorców energii,
 • banków i instytucji finansujących,
 • i wszystkich zainteresowani polskim rynkiem energii i prognozami dotyczącymi przyszłych cen energii.

Zapraszamy do zapoznania się i skorzystania z najnowszej, osadzonej w realiach polityki energetycznej prognozy cen hurtowych energii elektrycznej i taryf, wraz ze szczegółowymi wynikami w formacie Excel i autorskim komentarzem.

 

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin