Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Analiza produktywności farm fotowoltaicznych (PV) to szczegółowo udokumentowana i uwarunkowana kilkoma kluczowymi czynnikami prognoza produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej. Prognoza produkcji energii wyliczana jest przy użyciu specjalistycznego oprogramowania. Ilość produkowanej energii wyznaczana jest na podstawie danych meteorologicznych dla zadanej lokalizacji farmy przy uwzględnieniu możliwego zacienienia. Analizy dokonuje się wybierając konkretną technologię i dostawcę urządzeń oraz definiując parametry techniczne instalacji, m.in. układ modułów, kąt pochylenia konstrukcji czy odległości międzyrzędowe. Różnice w produktywności farm z jednostki mocy w różnych lokalizacjach zbudowanych w oparciu o różne technologie mogą wynosić nawet 10-15%. Instytut Energetyki Odnawialnej na przestrzeni ostatnich kilku lat sporządził blisko 40 raportów produktywności, które umożliwiły inwestorom otrzymanie finansowania na sfinalizowanie projektów. Dokonano podsumowania i analizy przeprowadzonych raportów. Przedstawione zostały statystyki dotyczące technologii urządzeń wybieranych przez inwestorów oraz inne trendy dotyczące parametryzacji i charakterystyki farm PV w Polsce. Na wykresie 1. przedstawiono rozkład liczby realizowanych projektów według województw.

 

 

Na szerszą skalę do wyboru inwestorzy mają przede wszystkim dwa główne rodzaje: moduły krzemowe polikrystaliczne oraz monokrystaliczne. Moduły poli- Si są trochę tańsze, ale charakteryzują się niższą sprawnością niż monokrystaliczne. Rynek dużych farm opanowała technologia monokrystaliczna, które w analizowanych projektach stanowią 92% mocy wszystkich instalacji (rys.2). W liczbie analizowanych projektów technologia ta została wybrana prze inwestorów aż 79% wszystkich przypadków. Wśród ostatnich ocen produktywności realizowanych przez IEO coraz śmielej przebija się monokrystaliczna technologia dwustronna. Stosowana jest ona w celu zmaksymalizowania uzysku z instalacji na danej powierzchni działki. Moduły dwustronne stanowią 5% mocy wszystkich analizowanych farm i zostały wybrane w 34% łącznej liczby analizowanych projektów.

Raport produktywności, łącznie z oceną stopnia niepewności danych wejściowych, stał się ważnym wymaganiem banków stawianym wobec inwestorów farm PV. Prognoza produkcji energii elektrycznej jest podstawowym parametrem oceny wiarygodności projektów przez banki, ponieważ pozwala ona na ocenę ryzyka i analizy finansowej przedsięwzięcia. Prognoza jest czynnikiem warunkującym otrzymanie finansowania oraz definiującym warunki otrzymania kredytu. Pełna wersja artykułu: www.ieo.pl

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł