Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

W odpowiedzi na zaproszenie do konsultacji ustawy o OZE, Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej (ZP FEO) na podstawie ustawy o związkach pracodawców przedstawił w terminie ustawowym swoje uwagi i propozycje.

Związek uważa, że poddany obecnie konsultacjom projekt ustawy nie wdraża przepisów dyrektywy 2009/28/WE i stanowi zagrożenie dla krajowego rynku OZE i jego konkurencyjności. W szczególności propozycja regulacji w obecnej formie blokuje możliwości rozwoju mikroinstalacji,  pogarsza możliwości rozwoju małych instalacji i  sektora „zielonego” ciepła oraz pogarsza konkurencyjność przemysłu produkującego  urządzeń dla OZE. ZP FEO wnioskuje o zaprzestanie prac nad  projektem ustawy o OZE w wersji 4.0 z 12/11/2013 i powrót do prac na projektem ustawy OZE w wersji 2.0 z 04.10.2012 z możliwością wykorzystania tylko niektórych rozwiązań aktualnego projektu .

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.



archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł