Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Celem przeprowadzonej analizy było uzyskanie prognozy cen energii odpowiadającej najbardziej aktualnym uwarunkowaniom politycznym i rynkowym, z uwzględnieniem prowadzonych inwestycji oraz średnio i długoterminowych planów i założeń wynikających z krajowej polityki energetycznej. Opracowany scenariusz rozwoju systemu elektroenergetycznego, bazujący na kosztach inwestycyjnych, operacyjnych oraz innych kosztach systemowych, z próbą podziału na grupy taryfowe dla odbiorców końcowych, oparto na krajowych planach inwestycyjnych zgodnych z zapowiedziami i polityką rządu oraz przy założeniu o utrzymaniu obecnych paradygmatów w polityce energetycznej (w pewnym zakresie odpowiadających ostatniej Polityce Energetycznej Polski do 2030 roku.

Afirmatywne oparcie analiz przede wszystkim na prowadzonej polityce rządu RP, a w drugiej kolejności na rynku, uzasadnione jest wysokim upolitycznieniem ram rozwoju krajowego rynku energii elektrycznej oraz jego małą eskpozycją na politykę klimatyczną i energetyczną i w mniejszym zakresie na unijny (regionalny) rynek energii z powodu ograniczonych możliwości wymiany międzysystemowej. Zastosowana metodyka ustalania cen hurtowych energii elektrycznej opiera się na odniesieniu do obliczonych rocznych kosztów pracy krajowego systemu energetycznego.

Odbiega tym samym od stosowanego w prognozach krótkoterminowych modelu tworzenia prognoz cen „godzina po godzinie”. Różni się także od modeli dynamicznych pracy systemu, opartych na cenach giełdowych energii, nie prowadzi też wprost do ustalenia cen hurtowych energii przez graczy rynkowych. Jednoczenie dobrze opisuje skutki średnioterminowe i długoterminowe realizowanej polityki energetycznej. Punktem wyjścia do opracowania scenariusza referencyjnego (odpowiadającego obecnie realizowanej polityce) i przeprowadzonej analizy były wyniki wcześniejszego modelowania Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) sektora elektroenergetycznego modelem MESAP na potrzeby Długoterminowego scenariusza zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii - tzw. scenariusz Energy Revolution i Analiza porównawcza kosztów morskiej energetyki wiatrowej i energetyki jądrowej. Ponadto wykorzystano historyczne dane statystyczne w zakresie cen i taryf energii elektrycznej z lat 2011-2017 publikowane przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) i Główny Urząd Statystyczny (GUS), wskazujące na wyraźny wzrost cen dla wszystkich grup konsumentów.

Wobec braku zatwierdzonego dokumentu Polityki energetycznej i braku kompleksowego, skonsolidowanego planu rozwoju mocy wytwórczych, analizy oparto na oficjalnych zapowiedziach dotyczących zarówno planowanych inwestycji w perspektywie średnioterminowej (scenariusz bazowy), jak i kształtu zapowiadanej przyszłej polityki energetycznej w odniesieniu do struktury mocy w perspektywie długoterminowej do 2050 roku (scenariusz referencyjny). Za punkt startowy obrano rok 2015. Przygotowany na potrzeby analizy „scenariusz bazowy” dotyczący inwestycji, jest odzwierciedleniem najbardziej aktualnych, oficjalnych planów inwestycyjnych przedsiębiorstw energetycznych oraz zapowiedzi Ministerstwa Energii (właściciela państwowych spółek energetycznych), dotyczących zarówno przyszłych trwałych odstawień źródeł wytwórczych, jak i planowanych inwestycji w nowe moce. Informacje dotyczące poszczególnych, większych inwestycji uzupełniono o skonsolidowane dane z przedsiębiorstw energetycznych zbierane w formie ankiet i publikowane w raportach operatora sieci przesyłowej – Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (PSE) – oraz regulatora – URE. Dane te posłużyły do opracowania kalendarium (harmonogramu), a następnie trajektorii rozwoju i modernizacji polskiego miksu energetycznego do roku 2025 (z uwagi na cykle inwestycyjne, w przypadku ogłoszonych planów w zakresie energetyki jądrowej aż do 2035 roku). Uwzględnione moce wycofywanych jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych (JWCD) bazują też m.in. na informacjach z Giełdowej Platformy Informacyjnej oraz raporcie Najwyższej Izby Kontroli z roku 2014.

 

Pełna wersja analizy jest dostępna w numerze 2/2017 (6) czasopisma „Energetyka-Społeczeństwo-Polityka http://energetyka-collegium.pl/wp-content/uploads/2018/07/06_04_Scenariusz-srednich-kosztow-energii-elektrycznej.pdf

Inne artkuły w półroczniku „Energetyka-Społeczeństwo-Polityka” dotyczące polityki energetycznej oraz sprawozdania z seminariów naukowych i debat są dostępne na:  http://energetyka-collegium.pl/

 

 

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin