Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Ustawa o odnawianych źródłach energii (uOZE) z 2015 roku była zmieniania 32 razy, w tym 20 razy w latach 2019-2021. Pomimo to, nie zostały dotychczas zaimplementowane kluczowe wymagania sformułowane w Dyrektywach: rynkowej oraz RED II

Obecnie MKiŚ przedstawiło szeroki, kompleksowy projekt, rzetelnie przygotowany, obejmujący obszerne uzasadnienie, OSR i tzw. tabele zgodności. Jednakże z uwagi na szczególną okoliczność, jaką jest frontalna agresja Rosji na Ukrainę, odniesienie do propozycji przygotowanej przed wszczęciem przez Rosję wojny wymaga uwzględnienia sytuacji w jakiej obecnie znalazła się gospodarka, energetyka i OZE. Nie tylko w kontekście polityki klimatycznej (Fit for 55), ale też szeroko rozumianego bezpieczeństwa (w tym energetycznego) Polski i Europy, do czego odnosi się m.in. plan REPowerEU.

W tym kontekście szczególnego wzmocnienia wymagają mechanizmy rozbudowy aktywów OZE bezemisyjnych, opartych na nielimitowanym, rozproszonym dostępie do zasobów energii pierwotnej z wiatru i słońca, oraz mechanizmy wykorzystania tak pozyskanej energii nie tylko w sektorze elektroenergetycznym, ale także w ciepłownictwie i ogrzewnictwie, a docelowo także w transporcie, uodporniając polski system energetyczny na skutki szantażu paliwowego w wymiarze fizycznym i ekonomicznym.

W tym kontekście niezrozumiała jest kontynuacja zawężania wyłącznie do energii elektrycznej definicji magazynu energii, w sposób niezgodny z dyrektywą 2019/944, uwzgledniającą możliwość wykorzystania zmagazynowanej energii elektrycznej w postaci innego nośnika energii. Brak właściwego wdrożenia definicji magazynu energii blokuje potencjał polskiego ciepłownictwa w zakresie wykorzystania nadwyżek niezbilansowanej energii z OZE i zdecydowanie utrudnia transformację nie tylko ciepłownictwa ale całej energetyki. Podkreślenia wymaga, że wdrożenie możliwości lokalnego zagospodarowywania chwilowych nadwyżek energii elektrycznej z bezemisyjnych OZE stanowić może kluczowy mechanizm zdynamizowania rozwoju nowych inwestycji w te źródła i zwiększania udziału OZE w miksie, bez narażania bieżącej równowagi bilansu mocy w KSE i trudnych do poniesieni nakładów na rozbudowę sieci elektroenergetycznych.

Pełna treść opinii Instytutu Energetyki Odnawialnej o projekcie ustawy (z dnia 25-02-2022) o zmianie ustawy o OZE do pobrania tutaj.

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł

Cookies