Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności

Instytut Energetyki Odnawialnej jako Patron Honorowy zaprasza na seminarium „Green Hydrogen from renewable in Poland”, które odbędzie się 20 sierpnia 2020 w formule online. Głównym celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń ekspertów z Polski i zagranicy, by zdefiniować główne bariery oraz możliwości implementacji technologii wodorowych w Polsce.

Zapowiedzi zmian ustawy o działach administracji rządowej i zmniejszeniu liczby ministerstw prowadzą do pytań o logikę i zakres struktury resortowej w rządzie, sens funkcjonowania wąskich resortów branżowych, takich jak energetyka. W czasie kiedy miała ona  „swoje” ministerstwo znalazła się w największym kryzysie i nie doczekała się polityki energetycznej.

Na korzystne warunki rozwoju odnawialnych źródeł energii składa się wiele czynników. Jednym z nich są różne instrumenty finansowe takie jak kredyty, dotacje, pożyczki i inne. Do tej pory najważniejszym źródłem finansowania małoskalowych inwestycji OZE w Polsce są fundusze strukturalne UE zarządzane z poziomu poszczególnych regionów. RPO, czyli Regionalne Programy Operacyjne, są współfinansowane z dwóch funduszy: EFRR - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i EFS - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków krajowych. RPO skierowane są na rozwój między innymi energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii (OZE) w wielu wymiarach między innymi produkcji energii, efektywnej jej dystrybucji, wsparcia przedsiębiorstw działających w sferze obsługi sektora OZE i innych. Fotowoltaiczne instalacje prosumenckie są najbardziej popularną technologią wspieraną w Regionalnych Programach Operacyjnych.

Wg najnowszego raportu IEO Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020

Rynek fotowoltaiki (PV) rozwija się najszybciej ze wszystkich sektorów OZE w Polsce. Łączna moc zainstalowana w źródłach fotowoltaicznych na koniec 2019 roku wynosiła prawie 1500 MW, a już w maju 2020 r. przekroczyła 1950 MW. Obecnie największy przyrost nowych mocy obserwowany jest w segmencie mikroinstalacji, co oznacza dużą aktywność prosumentów indywidualnych i biznesowych. Polska w 2019 roku osiągnęła przyrost nowych mocy na poziomie około 0,9 GW i z udziałem przyrostu mocy wynoszącym 5,5% uplasowała się w pierwszej piątce w Unii Europejskiej. Według prognoz IEO Polska w 2020 roku utrzyma tempo wzrostu mocy zainstalowanej i utrzyma się na 5. miejscu w UE. IEO ocenia, że na koniec 2020 roku moc zainstalowana w PV w Polsce może osiągnąć 2,5 GW. Prognozy IEO wskazują także, że obroty na rynku fotowoltaiki wzrosną w tym roku w stosunku do poprzedniego nawet o 25% i przekroczą 5 mld zł.

Ile czasu potrzeba, by instalacja fotowoltaiczna się zwróciła? Gdzie szukać finansowego wsparcia? Jak działają dotacje na instalację paneli słonecznych?

Z Grzegorzem Wiśniewskim, prezesem Instytutu Energetyki Odnawialnej, rozmawia Jan Stradowski.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.



archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł