Aktualności
 • English (UK)
 • pl-PL

Aktualności

 

EURENEW - European Treaty for Renewable Energy

(Europejski Traktat na rzecz Energetyki Odnawialnej)

European Treaty for Renewable Energy (Europejski Traktat na rzecz Energetyki Odnawialnej) ma na celu wspieranie badań, rozwijanie nowych technologii oraz promowanie zużycia odnawialnych źródeł energii.

Instytut Energetyki Odnawialnej jako promotor OZE w Polsce zachęca wszystkich sympatyków energetyki odnawialnej do podpisania europejskiej inicjatywy wspomagającej rozwój odnawialnych źródeł energii.

Strona projektu: www.eurenew.eu

 

 

Foresight Mazovia - Monitorowanie i prognozowanie (Foresight) priorytetowych, innowacyjnych technologii dla zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego.

Instytut Energetyki Odnawialnej podjął współpracę z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów w ramach projektu Foresight Mazovia „Monitorowanie i prognozowanie (Foresight) priorytetowych innowacyjnych technologii dla zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego”. Współpraca ta, dotyczyć będzie wspierania działań służących wdrażania innowacji technologicznych w obszarze energetyki odnawialnej na terenie Mazowsza. Ze strony Instytutu projekt Foresight wspierać będą: p. Grzegorz Wiśniewski oraz p. Anna Oniszk – Popławska jako eksperci „kluczowi” w zakresie sektora energetyki.

Projekt ma na celu wskazanie priorytetowych innowacyjnych technologii dla zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego i określenie scenariuszy ich rozwoju. Prace realizowane w ramach projektu obejmą następujące zadania:

 • Diagnoza obecnego rozwoju technologii w polu zrównoważony rozwój w województwie mazowieckim
 • Badanie kluczowych kierunków zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego
 • Konsultacje społeczne
 • Prognozowanie scenariuszy rozwoju technologii
 • Upowszechnienie wyników projektu

Więcej informacji nt. projektu znajdą Państwo na stronie internetowej projektu.

Instytut Energetyki Odnawialnej na liście rankingowej 500 przedsiębiorstw najbardziej zorientowanych na rozwój w 2006 roku.

Jest nam miło poinformować Państwa, iż Instytut Energetyki Odnawialnej znalazł się w rankingu najbardziej innowacyjnych firm 2006 roku. Lista ta została opublikowana na początku grudnia w Gazecie Prawnej. Jest to już druga edycja rankingu. Został on przygotowany wspólnie przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Gazetę Prawną oraz BRE Bank w ramach Międzynarodowej Sieci Naukowej.

Podstawą badań nad stworzeniem listy były sprawozdania Głównego Urzędu Statystycznego. W ten sposób uzyskano min. następujące informacje:

 • Ogólne nakłady na działalność innowacyjną jakie ponoszą przedsiębiorstwa,
 • Sprzedaż ogółem instytucji/przedsiębiorstwa,
 • Nakłady na działalność badawczo-rozwojową,
 • Nakłady związane z zakupem nowej technologii,
 • Nakłady inwestycyjnych na środki trwałe,
 • Skąd instytucje/przedsiębiorstwa czerpią środki na działalność innowacyjną,
 • Bariery działalności innowacyjnej,
 • Jakie są źródła informacji dla instytucji/przedsiębiorstw poszukujących innowacyjnych technologii.

Według autorów rankingu w Polsce istnieje grupa firm, które wykazują się innowacyjnością rynkową, procesową, nakładami własnymi na innowacyjność. Jest wiele przedsiębiorstw uzyskujących patenty i biorących aktywny udział w projektach finansowanych przez programy badawcze UE.

II Seminarium dla kadry menadżerskiej inwestorów zagranicznych

„Czy warto inwestować w energetykę odnawialną w Polsce?”

18 stycznia 2007r., Warszawa, hotel Bristol

 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w II Seminarium „Czy warto inwestować w energetykę odnawialną w Polsce”, które odbędzie się 18 stycznia 2007 roku w Warszawie, w hotelu Bristol. Organizatorami seminarium jest Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej (PIGEO).

Podczas seminarium zostaną przedstawione najważniejsze informacje dotyczące obowiązujących i planowanych rozwiązań prawnych, zasad prowadzenia w Polsce inwestycji energetycznych oraz kierunków dalszego rozwoju rynku OZE. Odbędzie się również dyskusja na temat najważniejszych barier w procesie inwestycyjnym, sposobach ich pokonywania oraz międzynarodowych doświadczeniach w tym względzie.

Ponadto uczestnicy seminarium wezmą udział w spotkaniu z wiceministrem Rozwoju Regionalnego, odpowiedzialnym za absorpcję środków finansowych z Unii Europejskiej na inwestycje w OZE, oraz pełnomocnikiem Rządu do spraw promocji alternatywnych źródeł energii. Spotkanie to odbędzie się 17 stycznia 20007 r.

 

Program spotkania

17 stycznia 2007 r.

 • 14.00-16.00 – Lunch, Restauracja Marconi, Hotel Bristol
 • 16.30-18.30 – Spotkanie w Ministerstwie Gospodarki
  • OZE w Polityce Rządu - Pełnomocnik Rządu ds. promocji alternatywnych źródeł energii K. Zaręba
  • System wspierania inwestycji OZE – Podsekretarz Stanu w MRR J. Mikuła
  • Realizacja inwestycji OZE w Polsce z udziałem kapitału zagranicznego – dyskusja z udziałem przedstawicieli Parlamentarnego zespołu ds. energetyki i Rządu
 • 20.00-24.00 – Uroczysta kolacja, Restauracja Marconi III, Hotel Bristol

 

Program seminarium

18 stycznia 2007 r.

 • 10.30-14.30 seminarium, sala Kiepura, Hotel Bristol
  • Otwarcie seminarium - Prezes PIGEO, P. Wiśniewski
  • Kierunki rozwoju rynku OZE w Polsce w latach 2007-2013 – Grzegorz Wiśniewski EC BREC IEO, PIGEO
  • Analiza opłacalności produkcji energii elektrycznej w OZE - - stan obecny, perspektywy rynku świadectw pochodzenia - Grzegorz Onichimowski, Prezes TGE
  • Możliwości wsparcia inwestycji OZE w latach 2007-2013 - J. Rafalski, Ekspert PIGEO
  • Likwidacja barier w realizacji inwestycji wiatrowych w Polsce - M. Stryjecki PIGEO
  • Zasady bilansowania energetyki wiatrowej w Polsce - P. Wiśniewski
  • Uwarunkowania środowiskowe lokalizacji inwestycji OZE w Polsce - T. Podgajniak PROEKO, PIGEO
 • 14.30-15.30 Lunch, Restauracja Marconi, Hotel Bristol

W razie zainteresowania wzięciem udziału w seminarium i spotkaniu uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojego udziału, na załączonym formularzu, nie później niż do 8 stycznia 2007r. na adres e-mail Justyna.Jarych@pigeo.org.pl, lub faksem na nr +48 22 548 49 98. Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Liczba uczestników szkolenia jest ściśle ograniczona do 20 osób. Więcej informacji na temat seminarium znajdą Państwo na stronie PIGEO.

 

Pliki do pobrania:

  

Konferencja międzynarodowa

II Europejska Konferencja Samorządowych Specjalistów ds. Energii

5 - 6 października 2006, Warszawa

 

W dniach 5-6 października 2006 roku w Warszawie odbyła się II Europejska Konferencja Samorządowych Specjalistów ds. Energii, organizowana przez Związek Powiatów Polskich przy współpracy z EC BREC Instytutem Energetyki Odnawialnej, Radą Europejską Gmin i Regionów, Energie Cités, pod auspicjami Komisji Europejskiej.

Głównym celem Konferencji było zapoznanie z doświadczeniami samorządów z krajów członkowskich Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Europy Środkowej i Wschodniej w zakresie metod wspierania rozwoju sektora energetyki odnawialnej.

Szczególna uwaga została skierowana na korzyści wynikające z tworzenia sieci samorządowych specjalistów ds. energii oraz lokalnych i regionalnych agencji energetycznych, działających na rzecz upowszechnienia nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu energią (m.in. metod planowania energetycznego), technologii energetycznych oraz rozwiązań prawnych i organizacyjnych wspierających rozwój przedsiębiorczości w tym sektorze.

Przesłanie Konferencji kierowane było w główniej mierze do samorządów reprezentujących nowe kraje członkowskie Unii Europejskiej, samorządowych specjalistów ds. energii oraz tworzonych i współtworzonych przez samorządy lokalnych i regionalnych agencji energetycznych.

Uczestnikami Konferencji byli również przedstawiciele małych i średnich firm funkcjonujących w sektorze energetyki odnawialnej, jak i przedstawiciele dużych przedsiębiorstw energetycznych zainteresowanych współpracą z samorządami w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań energetycznych.

Podczas konferencji odbyła się również sesja posterowa na której zostały przedstawione doświadczenia zdobyte podczas realizacji lokalnych projektów i inicjatyw przyczyniające się do rozwoju zrównoważonej gospodarki energetycznej. Tematyka posteru miała związek z obszarami tematycznymi prezentowanymi podczas konferencji oraz prezentowała studia przypadku dotyczące następujących obszarów:

 • Energetyka odnawialna
 • Efektywność energetyczna
 • Planowania energetyczne.

 

EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej zgłosił do konkursu 2 postery:

 • Akceptacja społeczna jako niezbędny element realizacji planów inwestycyjnych w energetyce odnawialnej,
 • Doświadczenia w kompleksowym planowaniu rozwoju energetyki lokalnej i wdrażaniu pilotowych inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej.

 

Zdjęcia z konferencji:

{slimbox images/inne/galeria/06102006/1.jpg,images/inne/galeria/06102006/male/1.jpg;images/inne/galeria/06102006/2.jpg,images/inne/galeria/06102006/male/2.jpg;images/inne/galeria/06102006/3.jpg,images/inne/galeria/06102006/male/3.jpg;images/inne/galeria/06102006/4.jpg,images/inne/galeria/06102006/male/4.jpg}

Pliki do pobrania:

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł